Onderzoek

wietbladonderzoek 2

Intro

Onderstaand overzicht bevat korte beschrijvingen van onderzoeksrapporten/publicaties en reflecties; allen coffeeshop en cannabis gerelateerd. Daarbij staat de recentste vooraan.

Het betreft hierbij een kort ‘doorzicht’ van onderzoeken naar cannabis en coffeeshops vanaf het T.M.C. Asserinstituut onderzoek uit 2005 over de vraag naar experimenteren met het gedogen van de teelt bezien vanuit het internationaal recht. Dit aan de vooravond van een nieuwe fase binnen het Nederlandse coffeeshopbeleid door de in het regeerakkoord Rutte III aangekondigde uniforme experimenten met gedoogde wietteelt.

NB: Sommige onderzoeken hebben blootgestaan aan expliciete politieke inmenging als het gaat om het Nederlandse drugsbeleid is gebleken uit de uitzending bij Nieuwsuur over het onderzoeksinstituut WODC op 6-12-2017, waartoe er een onafhankelijke toetsingscommissie werd ingesteld door de minister voor Justitie en Veiligheid inzake het rapport over het Besloten club en Ingezetenencriterium, de schatting van de export van nederwiet en zo het onderzoek Cannabis en Internationaal recht door de Radboud Universiteit uit respectievelijk 2013 en 2014.

Onafhankelijk onderzoeksinstituut onder druk gezet door politiek, NOS, 6-12-2017
Klokkenluider WODC: Grote zorgen over onderzoeken onafhankelijkheid, NOS, 22-01-2018
Ambtenaren Justitie eisen opheldering in klokkeluiderskwestie WODC, NOS, 04-07-2019
Topambtenaar stapt op om klokkenluiderskwestie, NOS, 05-07-2019

Door drs. Hester Kooistra. Amsterdam.

Een eerdere versie van een overzicht van publicaties op het gebied van cannabis en coffeeshops is geschreven voor de coffeeshopbonden PCN en BCD.

 

 

Elk jaar wordt in opdracht van het ministerie van VWS een THC monitor gefaciliteerd, deze 22e is weer geschreven door Sander Rigter en Pieter Oomen (november 2021) Hierbij wordt naar de ...

De Wet Damocles (artikel 13b Opiumwet), waarmee drugspanden aangepakt kunnen worden, werd door 95% van de aan het onderzoek deelnemende burgemeesters toegepast. Dat blijkt uit onderzoek door ...

Samenvatting.Onderzoeks- en adviesbureau Breuer&Intraval heeft in opdracht van het WODC wederom een meting uitgevoerd van de monitor naar de aantallen coffeeshops in Nederland en het lokale ...

Aanpak georganiseerde drugscriminaliteit. Een terugblik op 25 jaar beleid en uitvoering door DSP-groep auteurs Manja Abraham, Bram van Dijk, Daniel Hofstra en Tilburg University's Toine Spapens in ...

Elk jaar wordt in opdracht van het ministerie van VWS een THC monitor gefaciliteerd, deze 21e keer geschreven door Sander Rigter en Pieter Oomen. Hierbij wordt naar de gemiddelde gehaltes THC, CBD en ...

Cannabis Social Clubs in Europa in kaart gebracht. Pardal, Decorte et al, Uni Gent, 18-07-2020 Cannabis Social Clubs (CSC’s) zijn verenigingen van volwassen cannabis consumenten die binnen ...

De jaarlijkse nationale drugmonitor 2018-2019 door het Trimbos Instituut en het WODC betreft trends en ontwikkelingen aangaande verschillende drugs in Nederland. In deze paragraaf wordt door ...

Het onderzoekrapport Amsterdamse coffeeshops uit 2011 door het Bonger Instituut (UvA, Korf et al) in opdracht van de gemeente Amsterdam richt zich uitsluitend op de coffeeshops (en dus niet de ...

In opdracht van Burgemeester Halsema is door Informatie Onderzoek en Statistiek in 2019 onderzoek gedaan via een enquête onder 1.161 jonge buitenlandse bezoekers van het Singel/Wallengebied, wat ...

De manier waarop cannabis wordt gebruikt, heeft invloed op de biologische beschikbaarheid die aangeeft hoeveel van de cannabis uiteindelijk opgenomen wordt in het bloed en dus een effect veroorzaakt, ...

Op verzoek van het ministerie van VWS is door Trimbos (juli 2019) onderzoek gedaan naar het aanbod en gebruik van cannabisproducten in Nederlandse coffeeshops. Voor het onderzoek hebben alle ...

In opdracht van het ministerie van VWS is het twintigste jaarlijks onderzoek‘THC-concentraties in wiet, nederwiet en hasj in Nederlandse coffeeshops‘ gedaan door het Trimbos Instituut ...

Directeur van het Verwey-Jonker instituut, prof. Hans Boutellier is door de VNG gevraagd een visie te geven op de rol van gemeenten bij de aanpak van ondermijnende criminaliteit; De drugsindustrie ...

Het rapport Coffeeshops in Nederland 2018, aantallen coffeeshops en gemeentelijk beleid 1999-2018 van Breuer en Intraval (juli 2019) is de veertiende meting van het aantal coffeeshops in Nederland en ...

‘De achterkant van Amsterdam’ is een verkennend onderzoeksrapport van 65 pagina’s die een historische en sociaal-maatschappelijke achtergrond schetst bij de drugsproblematiek die Amsterdam ...

In het artikel ‘De strijd van de burgemeester tegen de drugscriminaliteit’ Een eerste statistische analyse van de toepassing van artikel 13b Opiumwet, van prof. dr. Michel Vols en Michelle Bruijn ...

De Global Commission on Drugpolicy bestaat uit 26 internationale leden, waaronder veel voormalige regeringsleiders, deze hebben 25 juni 2019 in Portugal een rapport 'Classificering van psychoactieve ...

Fair trade opties voor de cannabismarkt/Fair(er) trade options for the cannabis market. -SamenvattingIn een Engelstalig rapport van 40 pagina’s schrijven Martin Jelsma, Sylvia Kay (TNI) en David ...

In opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft onderzoeks- en adviesbureau Breuer & Intraval (voorheen Bureau ...

Op 12 november 2018 werd de concept AMvB (algemene maatregel van bestuur) voor de wietproef gepubliceerd. Hierop kon tot 24 december 2018 via internetconsultatie worden gereageerd. Het format ...

De sluitingstermijn voor gemeenten om mee te doen aan het landelijke experiment gesloten coffeeshopketen sloot op 1 november 2018 volgens het Fries Dagblad van 2 november 2018. Diverse gemeenten ...

In opdracht van het ministerie van VWS formuleerde het Trimbos Instituut ‘een verkenning denkrichtingen om (problematisch) cannabisgebruik bij jongeren en jongvolwassenen van 16 tot 35 jaar te ...

In opdracht van de adviescommissie Knottnerus die werd ingesteld om de regering te adviseren over het inrichten van het ‘Experiment gesloten coffeeshopketen’ heeft het Trimbos Instituut ...

Een experiment met een gesloten cannabisketen In een rapport van 71 pagina’s zet de door het kabinet ingestelde adviescommissie van 8 leden onder leiding van prof. Knottnerus een advies voor een ...

  Monitor afstandscriterium coffeeshops Amsterdam De invoering van een lokaal afstandscriterium in Amsterdam per 1 januari 2014 zou ertoe leiden dat 2 coffeeshops hun gedoogverklaring ...

Evaluatie van het Nederlandse drugsbeleid In de Tweede Kamer heeft op 6 maart 2008 een debat over het Nederlandse drugsbeleid plaatsgevonden. De ministers van VWS, Justitie en BZK hebben tijdens ...

'Geen deuren maar daden' De ministers Klink (VWS) en ter Horst (binnenlandse zaken) verzocht de Adviescommissie Drugsbeleid, de commissie van der Donk om een herijking van (onderdelen) van het ...

Ranking van drugs Het RIVM-onderzoek heeft in opdracht van het ministerie van VWS onder CDA-minister Klink onderzoek betreft een nieuwe risico-evaluatie uitgevoerd, daarbij zijn 19 genotmiddelen ...

Nota Daadkrachtig Drugsbeleid Het Regionaal College van de regio Midden en West-Brabant heeft op 26 maart 2009 de commissie Fränzel ingesteld die als opdracht meekreeg om het College te adviseren ...

Rapport 'Drugs in Lijsten' Rapport van de expertcommissie lijstensystematiek Opiumwet (commissie Garretsen). Deze commissie is ingesteld door het voormalige kabinet en had als opdracht ...

Keurmerk Haarlemse Coffeeshops Het keurmerk is ‘het Haarlemse model’ als antwoord op het landelijke beleid ten aanzien van de wietpas en het afstandscriterium voor coffeeshops. Naast de ...

WODC-rapport: Het besloten club en ingezetenen criterium “Dit onderzoek dat door en in opdracht van het WODC is verricht op verzoek van het Ministerie van Veiligheid en Justitie betekent niet ...

 Joint Regulation Manifest Het Joint Regulation manifest is een oproep van burgemeesters en wethouders uit Utrecht, Eindhoven en Heerlen aan het kabinet Rutte II en de leden van de Tweede Kamer ...

  (Prof. van Kempen) Internationaal recht en cannabis I Prof. van Kempen en dr. Fedorova van de Radboud Universiteit schreven n.a.v kamer-debatten over door gemeenten ingediende ...

  Expert dialogue on cannabis regulation models De expert-dialoog over verschillende reguleringsmodellen in de herfst van 2014 georganiseerd door de gemeente van San Sebastian werd ...

  Policy Paper 5. Cannabis: From prohibition to regulation De Addictions and Lifestyles in Contemporary Europe – Reframing Addictions Project (ALICE RAP) is een eerste Europese studie met ...

Heerlen mural – Nunca selfreflection, 2016   Regulering Hennepteelt, een praktijkonderzoek In opdracht van de gemeente Heerlen is er een casestudy gemaakt in 52 bladzijden voor een ...

Het failliet van het gedogen: op weg naar de cannabiswet. Het huidige gedoogbeleid voor softdrugs is onhoudbaar. Het staat een effectieve aanpak van problemen in de weg. Een cannabiswet met ...

Internationaal recht en cannabis II Hebben overheden internationaalrechtelijk de ruimte om cannabisteelt en -handel ten behoeve van recreatief cannabisgebruik gereguleerd toe te staan? Louter ...

Cannabis contaminanten In 23 van 25 nederwiet samples afkomstig van verschillende coffeeshops zijn restanten van bestrijdingsmiddelen aangetroffen. De hoeveelheden zijn dermate laag dat het geen ...

  How to regulate cannabis - a practical guide Transform Drug Policy Foundation is een internationale denktank uit Engeland en Mexico, met als doel veranderingen naar een gereguleerd ...

De rapportage van bureau Significant beschrijft de gevolgen van mogelijke wijzigingen in het cannabisbeleid. Via een ex ante impactanalyse door de afdeling Simulatie Modellen Strafrechtketen van het ...

  Monitor ontwikkelingen coffeeshopbeleid 2016 In opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft onderzoeks- ...

                                                        ...
Dit is alles