Wet experiment gesloten coffeeshopketen - AMvB

Artikelindex

Er is ook een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) - Hierin staan regels voor bijvoorbeeld de cannabisteelt en -verkoop. In november 2018 is een eerste concept van deze AMvB bekend gemaakt. Iedereen kon suggesties doen voor verbetering van het "Ontwerpbesluit experiment gesloten coffeeshopketen". In totaal zijn 54 reacties op deze consultatie openbaar, het is nog maar de vraag of deze voor de uiteindelijke versie wel zullen worden benut.

Toelichting

Algemene Maatregel van Bestuur - Een AMvB is een besluit van de regering, waarin wettelijke regels nader worden uitgewerkt. De meeste AMvB's berusten op een formele wet. Wanneer dat niet het geval, spreekt men van een 'zelfstandige' AMvB. De regering moet over een ontwerp-AMvB eerst advies van de Raad van State inwinnen.

Soms wordt in de wet een bepaling opgenomen dat aan de totstandkoming van de AMvB een zogenaamde 'voorhangprocedure' vooraf moet gaan. De 'voorhangprocedure' wil zeggen dat Eerste en/of Tweede Kamerleden gedurende dertig dagen kunnen vragen om de AMvB alsnog in de vorm van een wetsvoorstel aan de Staten-Generaal voor te leggen.

Wanneer van een AMvB een wetsvoorstel wordt gemaakt wordt deze ook door de Eerste Kamer behandeld.

Naast de AMvB wordt er nog een ministriele regeling opgesteld met bijvoorbeeld aanvullende eisen.