Wet experiment gesloten coffeeshopketen

Artikelindex

overzicht aangemelde en genomineerde gemeenten experiment sept. 2019 2

 

Afbeelding
Vera Bergkamp (indienster D66 wietwet) is 7 april 2021 verkozen tot Tweede Kamervoorzitter, hier in gesprek met Raad van State voorzitter Thom de Graaf

Antwoord raadsvragen 21-12-2021 van raadslid Wiegant (SP Utrecht) op 01-02-2022 over het landelijke wietexperiment

Rijksoverheid 23-12-2021 Brief iz aanpassing ontwerpbesluit eisen coffeeshophouders en telers experiment gesloten coffeeshopketen

Minister De Jonge (VWS) en minister Grapperhaus (JenV) sturen de Tweede Kamer het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit experiment gesloten coffeeshopketen in verband met de aanpassing en verduidelijking van enkele eisen voor coffeeshophouders en aangewezen telers. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.

'Het ontwerpbesluit bevat beperkte Inhoudelijke en technische aanpassingen, die naar verwachting weinig politieke aandacht zullen genereren'.

Ontwerpbesluit aanpassing eisen coffeeshophouders en telers

Nota van toelichting

Beslisnota ontwerpbesluit aanpassing eisen coffeeshophouders en telers Beslisnota ontwerpbesluit aanpassing eisen coffeeshophouders en telers 

Volkskrant 16-12-2021 Utrecht doet als eerste grote stad mee aan landelijk wietexperiment  

Hiet nieuwe kabinet wil het landelijke wietexperiment, waarvoor tien gemeenten zijn uitverkoren, uitbreiden met 'een grote stad', zo staat in het regeerakkoord. Daarmee lijkt Utrecht, dat al langere tijd lobbyt om mee te mogen doen, alsnog zijn zin te krijgen. 

De Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma is verheugd dat het nieuwe kabinet werk wil maken van 'een progressiever drugsbeleid' en dat er een groete stad wordt toegevoegd aan het wietexperiment. "Utrecht wil hier graag een rol in vervullen" aldus Dijksma in een verklaring. 'We kijken ernaar uit om dit samen met het kabinet uit te werken.'

Utrecht heeft altijd te kennen gegeven graag te willen deelnemen aan de proef. Maar destijds viel de vierde stad van Nederland af omdat niet alle Utrechtse coffeeshops wilden meedoen. Dat was een harde volwaarde van het kabinet. Als een deel van de coffeeshops toch bevoorraad zou blijven worden door criminelen, zou dat de uitkomsten te veel beinvloeden. Of en hoe Utrecht nu wel aan de voorwaarden kan voldoen, zal onderwerp van overleg worden.

Wapen van de Gemeente Utrecht

 

Telegraaf 15-12-2021 Wietproef uitgebreid naar nader te bepalen grote stad

Er lekte eerder al uit dat het experiment wordt voortgezet, vooral op voorspraak van D66. De proef wordt voortgezet en zelfs uitgebreid met een grote stad, blijkt nu. Aanvankelijk was de opzet om in tien gemeenten te experimenteren met legaal geteelde wiet.

Ook onder het huidige kabinet zou er worden geëxperimenteerd met legale kweek. Dat werd nooit in praktijk gebracht.

Afbeelding

Rijksoverheid 15-12-2021 drugsparagraaf uit het Rutte IV coalitieakkoord "Omzien naar elkaar, vooruit kijken naar de toekomst":

De experimenten op basis van de Wet experiment gesloten coffeeshopketen worden voortgezet en uitgebreid met een grote stad. Op korte termijn worden criteria vastgesteld voor de beoordeling van de uitkomst van de experimenten op het gebied van criminaliteit, volksgezondheid en preventie. Het kabinetsstandpunt over het evaluatieverslag over de experimenten wordt in 2024 aan de Kamers gezonden. De uitkomst van de experimenten is leidend. Voorafgaande aan het evaluatieverslag worden, mede op basis van tussentijdse monitoring, juridische en praktische voorbereidingen getroffen om na afloop van de experimenten zoveel mogelijk direct te kunnen handelen in lijn met de uitkomst hiervan.

Coalitieakkoord tussen VVD, D66, CDA en ChristenUnie. Het akkoord, met de titel 'Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst', is op 15 december 2021 gepresenteerd.

Rijksoverheid 04-11-2021 TK Stand van zaken Eperiment gesloten coffeeshopketen en Nieuwsbericht

Binnen het experiment gesloten coffeeshopketen – ook wel wietexperiment geheten - zijn tot dit moment 7 telers aangewezen om legaal hennep en hasjiesj te produceren voor de verkoop in coffeeshops in 10 deelnemende gemeenten. De aangewezen telers zijn nu bezig met het opzetten van hun teeltbedrijven, waarna ze starten met de productie van hennep en hasjiesj. De tijd die de teeltbedrijven en betrokken gemeenten hiervoor nodig hebben, is bepalend voor het moment dat ze kunnen gaan leveren aan coffeeshops.

Gedurende de overgangsfase kunnen de deelnemende coffeeshops, naast de gedoogde verkoop, de legaal geteelde hennepproducten verkopen. Na de overgangsfase start het wietexperiment, dat vier jaar in beslag zal nemen. Zodra de experimenteerfase is begonnen, mogen de deelnemende coffeeshops uitsluitend hennep en hasjiesj afkomstig van de aangewezen telers verkopen. Kortom, dan moeten zij binnen de gesloten coffeeshopketen werken.

Het streven is dat de aangewezen telers in de loop van de tweede helft van 2022 aan de nodige voorwaarden voldoen en de overgangsfase kan starten. Als de startdatum is vastgesteld, zal er blijvend worden gemonitord of de planning realistisch is en zal tevens worden gestuurd op mogelijkheden tot versnelling.

Inspectie JenV 01-11-2021 Toezichtsgebieden wet experiment gesloten coffeeshopketen

Op 1 juli 2020 zijn de Wet Experiment Gesloten Coffeeshopketen (ECG), het Besluit Gesloten Coffeeshopketen en de Regeling Gesloten Coffeeshopketen (hierna: het wietexperiment) in werking getreden. De productie en toelevering van hennep aan coffeeshops is nu illegaal, terwijl de overheid de verkoop gedoogt. Doel van het experiment is om te kijken of en hoe telers legaal geproduceerde en op kwaliteit gecontroleerde hennep of hasjiesj aan coffeeshops kunnen leveren en de coffeeshops uitsluitend legaal geproduceerde producten verkopen.

De Inspectie JenV bekijkt of telers zich aan de regels houden als het gaat om de naleving van de eisen rondom onder meer registratie van hennep(producten), beveiliging van de teeltlocaties, afvalverwerking en het transport naar de coffeeshops zodat de keten gesloten blijft. De Inspectie JenV heeft ook een toezichthoudende rol als het gaat om eisen die gelden voor coffeeshophouders. De Inspectie JenV werkt in dit experiment met andere partijen samen.

Naast de Inspectie JenV houden ook de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de burgemeesters van de deelnemende coffeeshopgemeenten toezicht op de normen die voortvloeien uit de regelgeving EGC. Politie en Openbaar Ministerie (OM) zijn verantwoordelijk voor het opsporen en vervolgen van strafbare feiten. De bevoegdheden van en samenwerking tussen de Inspectie JenV, de NVWA, de burgemeesters van de deelnemende gemeenten en politie/OM, inclusief de informatie-uitwisseling tussen deze partijen, zijn uitgewerkt in het Toezichts- en Handhavingsarrangement EGC. Zo houdt de NVWA toezicht op de kwaliteit van de hennepproducten.

handhaving experiment

Rijksoverheid 01-11-2021 Toezicht- en handhavingsarrangement Experiment Gesloten Coffeeshopketen

Afspraken tussen de Inspectie Justitie en Veiligheid, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, de burgemeesters van de gemeenten Almere, Arnhem, Breda, Groningen, Heerlen, Hellevoetsluis, Maastricht, Nijmegen, Tilburg en Zaanstad, de Politie en het Openbaar Ministerie aangaande het Experiment Gesloten Coffeeshopketen (EGC).

Dit toezichts- en handhavingsarrangement treedt in werking met ingang van 1 oktober 2021 en loopt af wanneer het Experiment Gesloten Coffeeshopketen is beëindigd. Indien het Experiment Gesloten Coffeeshopketen krachtens artikel 4, eerste lid, van de Wet EGC wordt verlengd, wordt de looptijd van dit arrangement eveneens verlengd tot de datum waarop de afbouwfase van het experiment eindigd.

Informatiebrief via kabinet van de burgemeester Breda, oktober 2021.

Afbeelding

Afbeelding

NVWA 28-09-2021 Afzonderlijke lab methodieken WFSR 

De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) publiceerde op hun website de afzonderlijke lab analyse methodieken die gaan toegepast worden in het experiment gesloten coffeeshopketen. In het twee pagina’s tellende PDF document zijn de afzonderlijke lab analyse methodieken die het Wageningen Food Safety Research (WFSR) binnen het wietexperiment hanteert. Deze methode kan door laboratoria die een opiumontheffing hebben worden toegepast. 

Er zal getest gaan worden op aflatoxines, microbiologie, gewasbeschermingsmiddelen (in bladmateriaal), cannabinoïden en zware metalen (Lood, Cadmium, Kwik, Arseen). 
Uiteraard focussen we hier even in op de cannabinöiden. Die worden getest door middel van de industriestandaard hogedrukvloeistofchromatografie (HPLC) met UV-detectie, te weten; 

Cannabidiol (CBD)
Cannabidiol zuur (CBDA)
Totaal CBD equivalent (Som van CBD en CBDA uitgedrukt als CBD)
Δ9-Tetrahydrocannabinol (THC)
Δ9-Tetrahydrocannabinol (THCA)
Totaal Δ9-THC equivalent (Som van Δ9-THC en Δ9-THCA uitgedrukt als Δ9-THC)

Dan een vrij technisch verhaal; Monsters worden mbt gewasbeschermingsmiddelen, 'na eventuele toevoeging van water, geëxtraheerd met de QuEChERS-methode. Het verkregen extract wordt in tweeën gedeeld. Eén aliquot wordt verdund met water en gefiltreerd en is dan klaar voor LC-Q-Orbitrap-MS. Een tweede deel wordt gezuiverd door toevoeging van het SPEPSA materiaal (Primary-Secondary-amine) en is na centrifugeren gereed voor GCxGC-TOF-MS analyse. Detectie van bestrijdingsmiddelen / contaminanten gebeurt door software op basis van het EI-MS spectrum en retentietijd. De ruwe data wordt eerst geprocessed met behulp van MetAlign. Vervolgens worden in de verkregen datafiles experimentele spectra/retentietijden gematched met behulp van Search_GCGCMS tegen een database met referentiespectra en retentietijden'

De terpenen (geurstoffen) als myrceen, beta, caryophyleen, pineen, limoneen ontbreken helaas, die zijn echter wel van belang voor de smaakbeleving van verschillende cannabis-soorten. Terpenen worden midels gaschromatografie vastgesteld. Het is de vraag of een onafhankelijke partij wel deze informatie zal gaan verstrekken. 

Ook ontbreekt een instructie op gebied van de bemonstering; uit hoeveel gram gedroogde cannabis wordt een sample genomen, van welke delen van de plant worden sample genomen en hoeveel samples per batch dienen te worden aangeleverd? Wel bekend is dat er per keer twee duplo-samples worden genomen (een controle-sample voor het onafhankelijke lab en een sample voor de teler zelf).

Rijksoverheid NVWA 15-07-2021 Interventiebeleid gesloten coffeeshopketen

De NVWA hanteert per 15 juli 2021 een interventiebeleid op het gebied van het experiment gesloten coffeeshopketen. Dit nieuwe beleid is nodig omdat de NVWA toezicht zal gaan houden bij de in het experiment aangewezen telers.

In het interventiebeleid gesloten coffeeshopketen staat beschreven hoe de NVWA intervenieert als zij overtredingen constateert. Deze toezichtaanpak geldt voor alle telers die binnen het experiment door VWS zijn aangewezen.

Het specifiek interventiebeleid experiment gesloten coffeeshopketen beschrijft, binnen de kaders van het algemeen interventiebeleid (NVWA-IB02) (AIB), de klasseindeling van en de interventies voor specifieke overtredingen van de wetgeving bij het experiment gesloten coffeeshopketen. De NVWA houdt toezicht op de naleving van de normen die zien op de teelt en de kwaliteit van de hennep of hasjiesj, de verpakking hiervan, en het afficheringsverbod voor de telers.
De NVWA is bevoegd tot handhaving van voormelde normen, voor zover deze zien op de telers. Voor wat betreft overtreding van de op grond van artikel 21, tweede lid, van het Besluit experiment gesloten coffeeshopketen (Besluit EGC) aan de aanwijzing te verbinden eis dat voldaan moet worden aan de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden, wordt verwezen naar dat specifieke interventiebeleid IB02-SPEC 05.

Naast de NVWA zijn ook de IJenV en deelnemende gemeenten betrokken bij het handhaven op de normen die voortvloeien uit de wetgeving bij het EGC.

Rijksoverheid 21-07-2021 Besluit op Wob-verzoek over experiment geloten coffeeshopketen 

Besluit op een verzoek om informatie over de aanvraagprocedure en loting voor kandidaat-telers in het kader van het experiment gesloten coffeeshopketen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Rijksoverheid 12-07-2021 Internetconsultatie Wijziging Besluit experiment gesloten coffeeshopketen (einddatum 08-08-2021) 

In het kader van de voorbereiding van het Experiment gesloten coffeeshopketen is het wenselijk gebleken om enkele eisen voor coffeeshophouders en aangewezen telers aan te passen of te verduidelijken.

De regeldrukeffecten voor coffeeshophouders zijn uiteengezet in paragraaf 3 van de nota van toelichting. Voor aangewezen telers zijn er geen additionele regeldrukeffecten.

Er kan worden gereageerd op het ontwerpbesluit en de nota van toelichting.

Afbeelding

BCD 02-07-2021  Start wietproef voor onbepaalde tijd uitgesteld 

De start van het experiment gesloten coffeeshopketen is voor onbepaalde tijd uitgesteld. De Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch schrijft dit in een brief van 30 juni aan zijn gemeenteraad.

Dit uitstel komt niet onverwacht. Het was de ‘geringe voortgang’ bij de wietproef die Tweede Kamerlid Vera Bergkamp er toe aanzette om begin maart de wietwet van D66 door te geleiden naar de Eerste Kamer. ‘Sinds het regeerakkoord in 2017 tot nu zit er nog geen zaadje in de grond’, aldus Bergkamp op 4 maart in het Algemeen Dagblad. En: ‘Op basis van de verkiezingsprogramma’s is er nu ook een meerderheid voor legalisering in de Tweede Kamer. Ik zie een win-win-situatie.’

Volkskrant, 01-07-2021 Dit najaar had een groot eperiment met staatswiet moeten beginnen, maar het blijft wachten op de legale joint

De start van het experiment voor legale, overheidsgereguleerde wietteelt en levering aan coffeeshops loopt uit. Tien gemeenten hadden in september of oktober aan het wietexperiment moeten beginnen. Maar de procedure duurt langer dan verwacht.

De vertraging zit in de procedures, blijkt nu. In december werden tien telers ingeloot voor het experiment, voor elke gemeente één. (red: de coffeeshops in de tien experimentgemeenten kunnen bij elke van de 10 telers inkopen doen!) 

Rijksoverheid, 21-04-2021 Besluit Wob verzoek over het experiment gesloten coffeeshopketen

Rijksoverheid, 16-04-2021 Aanpak preventie cannabis experiment gesloten coffeeshop & voortgangsbrief 

Gedurende het experiment wordt er op verschillende wijzen aandacht besteed aan preventie. In de regelgeving zijn eisen opgenomen die een preventieve werking beogen. Daarnaast zijn - op basis van het advies van het Trimbos-instituut (aanbiedingsbrief TK, 26 juni 2020), de wensen van de deelnemende gemeenten en van het ministerie van VWS- aanvullende preventieve maatregelen opgezet of voorbereid. In deze brief notitie wordt ingegaan op de uitkomsten van dit proces.

Rijksoverheid, 04-04-2021 Memorie van antwoord

Hierbij doe ik u de memorie van antwoord bij het voorstel van wet van het lid Bergkamp tot wijziging van de Opiumwet teneinde de teelt en verkoop van hennep en hasjiesj via een gesloten coffeeshopketen te gedogen (Wet gesloten coffeeshopketen, 34165) toekomen.
Bij brief van 15 november 2017 heb ik meegedeeld dat ik had besloten de beantwoording van het voorlopig verslag vooralsnog aan te houden. Daarbij verwees ik naar het regeerakkoord van het kabinetRutte-III dat voorziet in een experiment met een gesloten coffeeshopketen.
Daarbij is echter zo veel vertraging opgelopen, dat de uitvoering van het experiment nog niet is gestart. Inmiddels is het kabinet Rutte-III demissionair geworden.
Onder deze omstandigheden wil ik de beantwoording van de door de leden van de Vaste commissie voor Veiligheid en Justitie gestelde vragen niet langer aanhouden. Daarmee wil ik voorkomen dat na de vertraging die het vorenbedoelde experiment heeft opgelopen, ook de totstandkoming van de wet die beoogd wordt met het voorliggende initiatiefwetsvoorstel onnodig wordt vertraagd. Dit vind ik, gelet op de internationale ontwikkelingen en vooral ook op de mogelijkheden die het wetsvoorstel biedt om bij te dragen aan de volksgezondheid en aan de aanpak van
overlast en onveiligheid, onverstandig.

Rijksoverheid, 27-11 2020 Kamerbrief over voortgang wet experiment gesloten coffeeshopketen 

De eerder aangegeven 149 aanvragen voor de teelt van de wietproef betrof een telfout: het waren 147 aanvragen. Er zijn in totaal 96 aanvragen afgewezen en 51 aanvragen zijn door de selectie gekomen. Dat betekent dat er geloot zal worden. De loting door de notaris vindt plaats op 3 december aanstaande. Aan alle aanvragers die doorgaan wordt een lotnummer toegekend. In totaal doen 39 lotnummers mee in de loting.

Rijksoverheid, 24-11 2020 Spelregels experiment gesloten coffeeshopketen

Deze (2e) spelregel-brochure is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over het experiment met een gesloten coffeeshopketen (ook wel ‘wietexperiment’) en benieuwd is naar hoe dit experiment eruit komt te zien.

Na een algemene introductie worden in 3 delen de voorwaarden die gelden voor coffeeshops in deelnemende gemeenten, de deelnemende gemeenten en aspirant-telers uiteen gezet. Daarna wordt de opzet van het experiment, met de verschillende fases, uitgelegd.

RIEC 23-11-2020:   

Image 23 11 20 at 23.02

Offiele bekendmakingen 27-10-2020 Onderzoeksrapport NVWA

Kamerbrief 23-09-2020 Vragen en antwoorden nav sessie met teeltgemeenten over experiment gesloten coffeeshopketen

Nieuwsbericht Rijksoverheid, 29-07-2020 149 aanvragen voor experiment geslotern coffeeshopketen

Naast de toetsing op volledigheid en inhoudelijke beoordeling vindt er een Bibob-onderzoek (toets op grond van Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) plaats naar de aangemelde telers. Ook worden de burgemeesters in de gemeenten waar de aspirant telers zich willen vestigen, gevraagd te adviseren over mogelijke effecten op de openbare orde en veiligheid.

Gelet op het aantal ingediende aanvragen is het streven de maximaal tien telers begin 2021 aan te wijzen.Officiele bekendmakingen, 27-07-2020 Brief over preventie tijdens experiment gesloten coffeeshopketen, met Trimbos-preventierapport bijlage

Om de preventieaanpak goed te laten aansluiten bij de lokale en landelijke behoeften, is een werkgroep ingesteld met deelnemers van de experimentgemeenten en experts. De werkgroep zal vanaf deze zomer tot het einde van het experiment de actuele ontwikkelingen van het cannabisge- bruik volgen. Met de werkgroep zullen wij binnenkort de aanbevelingen van het Trimbos-instituut bespreken, evenals de invoering van al ontwikkelde onderdelen, zoals de informatiebrochure voor cannabis- consumenten en de verplichte voorlichtings- en waarschuwingsbood- schappen (in de vorm van symbolen) op de verpakking.

Mjbizdaily, The Netherlands clarifies application process to grow adult-use cannabis, 16-07-2020 ivm update FAQ-publicatie.

WODC, Onderzoek experiment gesloten coffeeshopketen van start, 06-07-2020 

Een onderzoeksconsortium bestaande uit Breuer&Intraval, RAND Europe en het Trimbos-instituut voert dit onderzoek voor het WODC uit. Het onderzoek moet in kaart brengen in hoeverre en op welke wijze het mogelijk is om een ‘gesloten keten’ te creëren, waarbij uitsluitend op kwaliteit gecontroleerde cannabis, zonder inmenging van criminelen, aan coffeeshops wordt geleverd. Ook moet het onderzoek duidelijk maken welke eventuele effecten deze ‘gesloten keten’ heeft op ontwikkelingen op het gebied van openbare orde, veiligheid, overlast en volksgezondheid.

Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een quasi-experimentele onderzoeksopzet. In het onderzoek worden een experimentele en een controlegroep onderscheiden. Enerzijds zijn 10 interventiegemeenten geselecteerd (experimentele groep): in deze gemeenten wordt de gesloten coffeeshopketen ingevoerd. Anderzijds zullen 10 vergelijkingsgemeenten worden geselecteerd (controlegroep): in deze gemeenten blijft de huidige situatie gehandhaafd.
In zowel de interventiegemeenten als de vergelijkingsgemeenten zal een nulmeting worden uitgevoerd voordat het experiment start, gevolgd door jaarlijkse metingen gedurende de experimenteerfase. Naast het in kaart brengen van de effecten wordt ook gekeken naar het implementatieproces van het experiment in de gemeenten.

In het onderzoek worden diverse methoden toegepast, verdeeld over drie fasen: de voorfase, de monitoringsfase en de evaluatiefase. 


In de voorfase worden de voorbereidingen getroffen om het experiment te kunnen monitoren en evalueren. De drie onderzoeksactiviteiten in de voorfase zijn: contactlegging interventie- en vergelijkingsgemeenten; opstellen interventielogica; en opstellen van de meetinstrumenten voor de monitormetingen en de evaluatie.
In de monitoringfase wordt eerst een nulmeting uitgevoerd gevolgd door vier jaarlijkse vervolgmetingen. De onderzoeksactiviteiten in de monitoringsfase zijn: interviews met (in)direct betrokkenen; veldwerk (bestaande uit tellen van coffeeshopbezoeken, afnemen van enquetes bij coffeeshopbezoekers en omwonenden c.q. omwerkenden, interviewen van coffeeshopeigenaren en opstellen van veldwerkverslagen); menukaartanalyse; longitudinale online gebruikersenquete op basis van ‘crowdsourcing’; en opvragen en analyseren van cijfermatige systeemkennis.
In de evaluatiefase wordt de verzamelde informatie voor de monitoring verrrijkt met aanvullende informatie om de vraag ‘wat werkt en waarom?’ goed te kunnen beantwoorden. De (aanvullende) onderzoeksactiviteiten in de evaluatiefase zijn: deskresearch; organiseren focusgroepen c.q. expertmeetings; analyse samenstelling cannabisproducten; en cohortstudie coffeeshopbezoekers.

Over het onderzoek verschijnen zes Nederlandstalige onderzoeksrapporten, die na openbaarmaking te downloaden zullen zijn. Het gaat om: een rapport over de nulmeting; vier rapporten over de achtereenvolgende monitoringmetingen; en een rapport over de evaluatie.

Staatscourant, onderzoeksteam experiment gesloten coffeeshopketen, 03-07-2020 

Voorzitter VU-prof. criminologie Catrien Bijleveld 

Afbeelding Afbeelding

Staatscourant, Ministriele regeling wet gesloten coffeeshopketen, publicatie 29-06-2020 

Advies preventieaanpak experiment gesloten coffeeshopketen, brief VWS Minister van Rijn 26-6-2020, inclusief Trimbos Advies preventieaanpak (28-05-2020) gepubliceerd 26-6-2020.

Geachte voorzitter,

Hierbij stuur ik u, mede namens de minister van Justitie en Veiligheid, het rapport ‘Advies preventieaanpak Experiment Gesloten Coffeeshopketen’ dat het Trimbos- instituut op mijn verzoek heeft opgesteld.

Het rapport beschrijft de risicogroepen voor cannabisgebruik, geeft een overzicht van beschikbare interventies en benoemt aanbevelingen voor een preventieve aanpak. Bij het onderzoek is gebruik gemaakt van literatuuronderzoek, interventie-databanken, en informatie uit interviews met preventiewerkers en beleidsmedewerkers van de aan het experiment deelnemende gemeenten.

Zoals beschreven in onze brief van 29 oktober 2019 (kenmerk 34 997, nr. 32) is dit onderzoek bedoeld om na te gaan welke aanvullende maatregelen nodig zijn om te voorkomen dat de prevalentie van (risicovol) gebruik en overmatig gebruik van cannabis toenemen bij het experiment.

Om de preventieaanpak goed te laten aansluiten bij de lokale en landelijke behoeften, is een werkgroep ingesteld met deelnemers van de experimentgemeenten en experts. De werkgroep zal vanaf deze zomer tot het einde van het experiment de actuele ontwikkelingen van het cannabisgebruik volgen. Met de werkgroep zullen wij binnenkort de aanbevelingen van het Trimbos-instituut bespreken, evenals de invoering van al ontwikkelde onderdelen, zoals de informatiebrochure voor cannabisconsumenten en de verplichte voorlichtings- en waarschuwingsboodschappen (in de vorm van symbolen) op de verpakking.

Zodra wij samen met de werkgroep in kaart gebracht hebben met welke aanbevelingen wij aan de slag gaan en op welke termijn zullen wij uw Kamer daarover nader informeren. Dit zal naar verwachting tegen het eind van het jaar het geval zijn.

Hoogachtend, de minister voor Medische Zorg en Sport, Martin van Rijn

Afbeelding

Geen btw over transacties binnen het experiment gesloten coffeeshopketen, 26-6-2020

Het experiment gesloten coffeeshopketen moet duidelijk maken of legale levering, inkoop en verkoop van cannabis mogelijk is. Ook wordt de kwaliteit van deze cannabis gecontroleerd. Dit experiment wordt ook wel het wietexperiment of wietproef genoemd. De transacties binnen dit experiment blijven buiten de btw.

Wanneer een ondernemer handelingen verricht die zijn verboden binnen de Europese Unie, vallen deze handelingen buiten het bereik van de btw. Dit geldt bijvoorbeeld voor de levering en invoer van vals geld, maar ook voor de verkoop van drugs.

De Wet experiment gesloten coffeeshopketen leidt volgens de Memorie van Toelichting en verdere parlementaire behandeling niet tot een veranderd inzicht in het strafbare karakter van deze handelingen. Het experiment is beperkt van omvang, streng gereguleerd en tijdelijk van aard. Hierdoor ontstaat geen economische, legale markt voor de handel in softdrugs waar sprake is van mededinging tussen handelaren. Dit alles in samenhang bezien doorbreekt dit experiment niet het absolute handelsverbod en blijven de transacties binnen dit experiment buiten de heffing en aftrek van omzetbelasting.

 

Staatscourant, Algemene Maatregel van Bestuur / AMvB experiment gesloten coffeeshopketen inclusief Nota van toelichting 19-06-2020 

De wet regelt de hoofdlijnen van het experiment, te weten het doel, het bereik en de geldingsduur van de experimenteerregeling en biedt een grondslag om bij of krachtens algemene maatregel van bestuur (hierna: besluit) regels te stellen waaraan de deelnemers aan het experiment moeten voldoen. Dit besluit bevat die regels. Een aantal onderdelen van die regels wordt nader uitgewerkt bij ministeriële regeling. De wet, dit besluit en die ministeriële regeling vormen tezamen het juridisch kader voor het experiment.

Het experiment vloeit voort uit het regeerakkoord «Vertrouwen in de toekomst» (2017). Daarin is afgesproken om te komen tot een experiment met de teelt en verkoop van hennep of hasjiesj voor recreatief gebruik in een gesloten coffeeshopketen. Het doel hiervan is om te bezien of en hoe op kwaliteit gecontroleerde hennep of hasjiesj gedecriminaliseerd aan coffeeshops kan worden geleverd. Daarnaast wil het kabinet bezien wat de effecten van een dergelijk experiment zijn op de criminaliteit, veiligheid, overlast en de volksgezondheid. Het uitgangspunt van het kabinet met betrekking tot de effectmeting is te zorgen voor een experiment dat (wetenschappelijk) relevant is en voldoende informatie oplevert om politieke besluitvorming op te baseren.

Raad van State

Advies AMvB wietproef door Raad van State, publicatie op 19-06-2020

De Afdeling maakt opmerkingen over de beperkte aandacht voor de rol en positie van de teler in het experiment. Tevens vraagt zij aandacht voor een aantal aspecten van het experiment die de meetbaarheid van de resultaten negatief zouden kunnen beïnvloeden. Ook maakt de Afdeling opmerkingen over het handhavingsarrangement. Tot slot merkt de Afdeling op dat in het bijzonder het hanteren van een ingezetenencriterium door (grens)gemeenten vragen oproept in het licht van het Unierecht. In verband hiermee is aanpassing gewenst van de toelichting, en zo nodig van het ontwerpbesluit. 

De teler moet als scharnierpunt in het experiment worden beschouwd. Immers, voor het welslagen van experiment moet gegarandeerd kunnen worden dat telers kwaliteit kunnen leveren en in verschillende soorten producten kunnen voorzien. Dit is nodig om de deelnemende coffeeshops aantrekkelijk te houden in vergelijking met de illegale markt. Daarnaast zijn de telers in het experiment kwetsbaar omdat zij concurreren met telers die hun activiteiten volledig in de illegaliteit uitvoeren. Hun activiteiten zijn dan ook niet zonder gevaar voor henzelf en hun omgeving.

De Afdeling merkt op dat de toelichting weinig aandacht besteedt aan de vraag hoe deze risico’s worden gemitigeerd en in hoeverre gemeenten bereid gevonden zullen worden om telers binnen hun grondgebied toe te staan. De Afdeling wijst daarbij in het bijzonder op de volgende punten;
-Prijs van het product (o.a concurrentiepositie t.o.v illegale straathandel)
-Kwaliteit en diversiteit van het product (wat te doen bij misoogsten en/of teruglopende klandizie?)
-Veiligheid en beveiliging tijdens wietproef (o.a overleg met omgeving teeltlocatie).

Ook maakt de afdeling opmerkingen voerde meetbaarheid van de resultaten, met o.a selectie deelnemende gemeenten (met uitgebreidere onderbouwing van geen G4 gemeente), vergelijkbaarheid van de uitkomsten (inkankering lokaal maatwerk), waterbedeffect(uitloop naar aangrenzende coffeeshopgemeenten. Ook is er aandacht voor het Handhavingsarrangement en Europees rechtelijke aspecten.

Het kabinet heeft hierop een reactie toegevoegd.

Binnenlands bestuur Rijk draagt 7 miljoen aan voor wietproef 09-06-2020

Gemeente coffeeshops rijksbijdrage [€]

Almere                 3               485.000
Arnhem              11               845.000
Breda                   8               710.000
Groningen          12               890.000
Heerlen                2               440.000
Hellevoetsluis      1               395.000
Maastricht          13              935.000
Nijmegen            13              935.000
Tilburg                11              845.000
Zaanstad              3              485.000
Totaal                  77           6.965.000

Bron: Frontinfo

rivm-logo - Viattence

RIVM Inventarisatie gewasbescherming toepasbaar in de teelt 'Experiment gesloten coffeeshopketen' 09-06-2020

Onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) naar welke ziekten en plagen bij de teelt van cannabis kunnen ontstaan en hoe deze kunnen worden voorkomen of bestreden.

Rijksoverheid Aspirant telers wietproef kunnen zich voorbereiden en zich vanaf 1 juli 2020 aanmelden 09-06-2020

Aspirant telers die willen deelnemen aan het wietexperiment kunnen vanaf 1 juli 2020 een aanvraag daarvoor indienen. Vanaf die datum gaat de zogenoemde voorbereidende fase in van het experiment met cannabisteelt voor recreatief gebruik in de gesloten coffeeshopketen, zoals in het regeerakkoord is afgesproken.

Binnenlands bestuur Paul Depla: 'Wietproef deze kabinetsperiode niet haalbaar' 16-04-2020

De ambitie om nog in deze kabinetsperiode met het landelijke experiment gesloten coffeeshopketen te beginnen is ‘zo goed als onmogelijk’. Dat zegt de Bredase burgemeester Paul Depla een van de voorvechters van het experiment.

Op 30 maart j.l. zouden de tien deelnemende gemeenten aan het wietexperiment bijeenkomen om duidelijkheid te krijgen over de eisen aan het experiment en een hogere kostenvergoeding. Maar de coronacrisis gooit ook hier roet in het eten. De bijeenkomst is tot nader order uitgesteld. ‘Het is ook nog wachten op de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB), dan moet de selectie van telers plaatsvinden en daarna is er nog tijd nodig tussen de selectie en het realiseren van de eerste gereguleerde teelt’, somt Depla op. De ambitie was om de ‘wietproef’ tijdens deze kabinetsperiode van start te laten gaan. ‘Als je kijkt naar de planning, dan zijn de verkiezingen al achter de rug, dus dat gaat niet meer lukken. Er is nog minstens een jaar nodig.’ De kwaliteit, kwantiteit en prijsstelling van de wiet moet immers zodanig zijn dat deze concurrerend is.

Rijksoverheid Vragen en antwoorden n.a.v een informatiebijeenkomst voor gemeenten over het experiment gesloten coffeeshopketen. 02-04-2020

De vragen in dit document zijn gesteld tijdens een informatiebijeenkomst voor gemeenten op 11 maart 2020 over de teelt van hennep en hasjiesj in het kader van het Experiment Gesloten Coffeeshopketen, of middels een e-mail voorafgaande aan deze bijeenkomst.

De antwoorden zijn gebaseerd op de wet- en regelgeving Experiment Gesloten Coffeeshopketen. Sommige regelgeving is nog niet definitief. Daarom kunnen de antwoorden op de vragen nog wijzigen.

Nieuwsbericht uit Eerste Kamer: Wetsvoorstel gesloten coffeeshopketen aangenomen, 12-11-2019 

Tijdens de stemming, bij zitten en opstaan, stemden de fracties van CDA, GroenLinks, D66, SP, PvdD, PvdA, ChristenUnie, OSF, FVD, VVD, 50PLUS en Fractie-Otten voor en de fracties van PVV en SGP tegen (68 voor en 7 tegen).

Nieuwsbericht uit de Eerste Kamer; Debat Experiment Gesloten Coffeeshopketen, verslag van 5-11-2019 met op 12-11 stemming wetsvoorstel in de Senaat. 

Debat Experiment gesloten coffeeshopketen

Verslag van de vergadering van 5-11-2019 nr. 5 item 11
Eerste termijn kabinet, met reactie van Minister voor Medische Zorg Bruno Bruins en Minsiter van Jusitie en Veiligheid Ferdinand Grapperhaus, inclusief interrupties door Senatoren & tweede termijn Senatoren (waarbij FvD afzag van een reactie). 

Verslag van de vergadering van 5-11-2019 nr. 5 item 8 
Voordracht van de Senatoren;
PVV - Bezaan
VVD - Meijer 
PvdA  - Recourt 
SGP - van Dijk

Opmerkelijke uitspraak van Senator Meijer iz handhaving op 500 gram handelsvoorraad: "In de voorwaarden voor het experiment lees ik dat deelnemende coffeeshophouders een handelsvoorraad voor een week mogen aanhouden. Als ik het rapport getiteld De achterkant van Amsterdam lees en aan het rekenen sla, kom ik op een voorraad van gemiddeld 30 kilo per week, terwijl in de door mij net zo bejubelde criteria 500 gram wordt aangehouden. Dat is een verschil van een factor 60. Het lijkt mij lastig om dit criterium in een niet-deelnemende gemeente te blijven handhaven."

Motie Q van Rombouts CDA tijdens 1e termijn behandeling wet 34997 op 5-11-2019, die gedurernden de beraadslaging werd ingetrokken: 

Afbeelding

Verslag van de vergadering van 5-11-2019 nr. 5 item 4
Voordracht van Senatoren na korte intro van de voorzitter
FvD - van Wely
D66 - Dittrich
SP - Janssen 
GroenLinks - De Boer
ChristenUnie - Bikker
CDA - Rombouts 

Brief over Cannabislegalisering in Canada, werkbezoek Pieter Tops van juli jongslede, dag van wetsbehandeling verzonden aan Eerste kamer, 4-11-2019
Dit nav verzoek fractie SGP. 

Kamerbrief Grapperhaus & Bruins iz Preventiebeleid wet gesloten coffeeshopketen, 29-10-2019 

• Er komen verplichte voorlichtings- en waarschuwingsboodschappen (in de vorm van symbolen) op de verpakking. Ook moet op elke verpakking het gehalte THC-CBD worden vermeld en worden eisen gesteld aan de uiterlijke kenmerken van de verpakking om te voorkomen dat de verpakking een aanzuigende werking heeft op mensen die niet van plan waren om hennep te gebruiken.
• Daarnaast wordt een informatiebrochure (een ‘bijsluiter’) met gebruikersin-formatie verplicht gesteld bij elke verpakking. In deze brochure wordt de consument geïnformeerd over cannabis en de (ongewenste) effecten en bijwerkingen van cannabisgebruik, zoals het risico op verslaving en de ge-varen van cannabisgebruik bij verkeersdeelname of (het plannen van) zwangerschap.
• Het verkopend personeel in de coffeeshops wordt verplicht een cursus te volgen, gericht op het geven van voorlichting over het gebruik van canna-bis en het herkennen van problematisch gebruik en het doorverwijzen in geval van vermoeden van problematisch gebruik
• In de coffeeshop moet verplicht voorlichtingsmateriaal liggen dat wijst op de risico’s van het gebruik van cannabis.

34977 Nota nav nader verslag 17-10-2019 

Afbeelding

34977 Beantwoording kamervragen nav kamerbrieven experiment gesloten coffeeshopketen 11-09-2019

34977 Kamerbrief met reactie op moties experiment gesloten coffeeshopketen 11-10-2019

Reactie schriftelijk overleg experiment gesloten coffeeshopketen en reactie op moties van de leden Ploumen (PvdA), Buitenweg (groenlinks) en Laan-Geselschap (VVD).

34997 Nadere vragen in de Senaat nav nadere memorie van antwoord 01-10-2019 

Vragen door Groen Links oa over de inwerktreding, mogelijke condities voor deelname Utrecht aan de wietproef en ervaringen van oa Venlo betreft grensoverschrijdende afstemming met buurlanden en gesprek met VNG over financiele ondersteuning i.v.m de wietproef alsmede diversiteit van het aanbod en telers, D66 over de noodremprocedure en rapportage van het RIVM betreft plantenziekten voorkomen en overheidsmonitoring bij een consumentenpanel vanwege volksgezondheidsaspecten alsmede de vraag of Canada een cannabis genenbank heeft, ChristenUnie over ethische onderzoeksaspecten van de proef en relatie verslavingsgevoeligheid en opleidingsniveau alsmede de THC CBD verhouding en het prijsbeleid gedurende de proef, SGP over het Ingezetenencriterium en repressieretoriek nav moord op advocaat Wiersum.

34997 Internetconsultatie ontwerp regeling gesloten coffeeshopketen 30-09-2019 

Deze regeling geeft nadere uitwerking aan het voorstel van Wet experiment gesloten coffeeshopketen en het Ontwerp-Besluit experiment gesloten coffeeshopketen. De regeling bevat regels over de selectie van telers, de verpakking en kwaliteit van hennep of hasjiesj en de te voeren administratie en unieke identificatiemarkering. Tot 12 november kunnen reacties op deze concept regeling online worden aangegeven. De reacties zijn hier te vinden.

34997 Nieuwsbericht Eerste kamer 25-09-2019 

Inbreng voor verslag wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (De Boer), D66 (Dittrich), ChristenUnie (Bikker) en SGP (Van Dijk). De commissie besluit de datum voor het plenaire debat te handhaven op 5 november

34997 Memorie van antwoord nav nader voorlopig verslag Eerste kamer, 30-08-2019 

34997 Nader voorlopig verslag vaste kamercommissie Justitie en Veiligheid, Eerste kamer, 09-07-2019
De memorie van antwoord heeft de commissie aanleiding gegeven tot het maken van de volgende opmerkingen en het stellen van de volgende vragen door de fracties van VVD, CDA, ChristenUnie, PvdA, D66 en groen links. "De leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid zien de reactie van de regering – bij voorkeur uiterlijk 30 augustus 2019 – met belangstelling tegemoet".  

Cannagenethics Foundationheeft Senatoren hierbij aangespoord vragen over het VN Biodiversiteitsverdrag te stellen (09-07-2019): Senatoren staan op scherp Op 30-08-2019 achtte het kabinet internationale verdrachtsverplichtingen onder art 1 echter niet als verplicht, maar als vrijwillig op, zodat de Nederlandse overheid bijvoorbeeld geen cannabis genenbank zou hoeven faciliteren (lees: financieren). Op 1-10-2019 heeft D66 dus wederom vragen in de Senaat gesteld over welke landen verdragspartij zijn bij het Biodiversiteitsverdrag met ook de vraag of Canada een genenbank heeft (zie par 12). 

Kamerbrief van 13-06-2019 over het aantal aanmeldingen experiment gesloten coffeeshopketen.

Burgemeesters van 26 gemeenten hebben hun belangstelling kenbaar gemaakt op basis van het ontwerp-besluit voor de inrichting van het wietexperiment. In de Tweede Kamer is het wetsvoorstel 'Experiment geloten coffeeshopketen' en het ontwerp-besluit behandeld. Het ligt nu ter behandeling voor in de Eerste Kamer.
Het kabinet zal op basis van het advies van de Commissie Knottnerus beslissen en bekendmaken welke gemeenten gaan deelnemen aan het experiment. 

34997 Wet experiment gesloten coffeeshopketen

Dit wetsvoorstel maakt het mogelijk om te experimenteren met het gedogen van wiet en de verkoop van op kwaliteit gecontroleerde hennep en hasjiesj voor recreatief gebruik in een gesloten coffeeschopketen. Een gesloten coffeeshopketen is een keten waarbinnen de handel volgens de in het wetsvoorstel gestelde regels plaatsvinden.

Het experiment wordt uitgevoerd in 6 tot 10 (middel)grote gemeenten. Welke gemeenten dat zijn is nog niet bekend. Ook worden er ondernemers aangewezen die de cannabis gaan telen voor de coffeeshops die deelnemen aan het experiment. Deze telers moeten daar een vergunning voor hebben. Er worden maximaal 10 vergunningen verleend. Wanneer ondernemers een vergunning aan kunnen vragen, wordt later bekend gemaakt. In de media wordt deze proef vaak ‘het wietexperiment’ of ‘de wietproef’ genoemd.

Afbeelding