Experiment Utrecht

Utrecht • 11 coffeeshops •

Antwoord van burgemeester Dijksma op de raadsvragen (21-12-2021) van raadslid Wiegant (SP Utrecht) op 01-02-2022 over het landelijke wietexperiment

Sharon Dijksma

Gemeenteraad - donderdag 23 december 2021, 10:00 - 23:00

 Fragment Burgemeester Dijksma (over de moties 495 en 496). Start 2:44:50. Einde 2:49:05

Agendapunt: 21. Raadsvoorstel Nota 'Grenzen stellen, perspectief bieden': tegengaan van de ontwrichtende effecten van drugsgerelateerde criminaliteit

M496 Deelnemen aan het wietexperiment.

Indieners: Assen, H. (Hester) (PvdA) - Bos, C.H. (Cees) (Stadsbelang Utrecht) - Corler, P.H. van (Peter) (GroenLinks) - Heuven, M. van (Maarten) (Partij voor de Dieren) - Koning, M.A. (Maarten) (D66) - Meerding, T.A.A. (Tess) (VVD) - Sturkenboom, T. (Tessa) (Student&Starter) - Wiegant, R. (Ruurt) (SP)

Portefeuillehouder: Burgemeester Dijksma
Beleidsveld: Openbare Orde en Veiligheid

Status: Motie ingetrokken en overgenomen 

Utrecht Motie Deelnemen aan het wietexperiment 23 12 2021

 
 

Ingediend door:
• Maarten Koning, D66
• Peter van Corler, GroenLinks
• Tessa Sturkenboom, Student & Starter
• Ruurt Wiegant, SP
• Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
• Hester Assen, PvdA

Utrecht Motie Lobby voor een progressiever realistischer drugsbeleid 23 12 2021 1

Utrecht Stemminguitslag Motie Lobby voor een progressiever realistischer drugsbeleid 23 12 2021

 
 
motie: korte en gemotiveerde verklaring over een onderwerp waardoor een oordeel, wens of verzoek wordt uitgesproken
 
Artikel 42 Moties
  1. Een of meerdere raadsleden kunnen tot het moment van het sluiten van de beraadslagingen moties indienen.
  2. Raadsleden dienen moties schriftelijk in bij de voorzitter.
  3. Het raadslid dat een motie indient geeft een korte toelichting bij het doel van de motie en de inhoud van het dictum.
  4. De behandeling van een motie vindt gelijktijdig plaats met de beraadslaging over het onderwerp of voorstel waarop het betrekking heeft.
  5. De behandeling van een motie over een niet op de agenda opgenomen onderwerp vindt zoveel mogelijk plaats bij aanvang van het avonddeel van de vergadering.
  6. Intrekking door de indiener van een motie is mogelijk totdat de besluitvorming daarover door de raad is afgerond

 

SP wil niet dat Utrecht meedoet aan wietproef zonder goedkeuring gemeenteraad, AD 21-12-2021 

De SP in de Utrechtse gemeenteraad is niet gerust op deelname van de stad aan het landelijke wietexperiment. Dat burgemeester Sharon Dijksma nog niet met coffeeshophouders heeft gesproken over de proef, verbaast de partij. 

Utrechtse coffeeshophouders moesten in de krant lezen dat ze mogelijk mee gaan doen aan het experiment. Over deelname is het merendeel van de zaken nog niet enthousiast. Volgens de SP kan Utrecht zich alleen aansluiten bij wietexperiment als alle elf coffeeshops in de stad hier achter staan.

De burgemeester reageert binnen enkele weken op de raadsvragen van de SP.

Afbeelding

 

Utrechtse coffeeshophouders lopen niet warm voor wietproef: "Onverstandig en risicovol" De Gelderlander, 20-12-2021

Utrechtse coffeeshophouders zijn verrast door de wens van burgemeester Sharon Dijksma om alsnog mee te doen aan de landelijke wietproef. 'Heel vreemd. Met ons heeft ze daar niet over gesproken.' Volgens de ondernemers zijn ze ruim twee jaar geleden niet zonder reden afgehaakt. 'De gedeelde zorgen van toen zijn dezelfde zorgen als nu' zegt Ockhuizen namens het meerendeel van de elf coffeeshops in Utrecht.

 

Utrecht doet als eerste grote stad mee aan landelijk wietexperiment Volkskrant, 16-12-2021 

Het nieuwe kabinet wil het landelijke wietexperiment, waarvoor tien gemeenten zijn uitverkoren, uitbreiden met 'een grote stad', zo staat in het regeerakkoord. Daarmee lijkt Utrecht, dat al langere tijd lobbyt om mee te mogen doen, alsnog zijn zin te krijgen. 

De Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma is verheugd dat het nieuwe kabinet werk wil maken van 'een progressiever drugsbeleid' en dat er een groete stad wordt toegevoegd aan het wietexperiment. "Utrecht wil hier graag een rol in vervullen" aldus Dijksma in een verklaring. 'We kijken ernaar uit om dit samen met het kabinet uit te werken.'

Utrecht heeft altijd te kennen gegeven graag te willen deelnemen aan de proef. Maar destijds viel de vierde stad van Nederland af omdat niet alle Utrechtse coffeeshops wilden meedoen. Dat was een harde volwaarde van het kabinet. Als een deel van de coffeeshops toch bevoorraad zou blijven worden door criminelen, zou dat de uitkomsten te veel beinvloeden. Of en hoe Utrecht nu wel aan de voorwaarden kan voldoen, zal onderwerp van overleg worden.

 

Onder druk tekent burgemeester Dijksma alsnog manifest softdrugs, maar ‘liever bewijs dan belijdenis’ | Utrecht | AD.nl 23-09-2021

Onder druk van een meerderheid van de gemeenteraad ondertekent de Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma alsnog een manifest dat pleit voor het legaliseren van softdrugs.

Dat liet ze weten tijdens het wekelijkse vragenuur, waarin ze - onder aanvoering van D66 - om opheldering werd gevraagd over waarom ze niet in Den Haag pleit voor een beter drugsbeleid.

Utrecht was - in de persoon van de burgemeester - volgens D66, GroenLinks, SP en Student & Starter een opvallende afwezige in de lijst van ondertekenaars van het drugsmanifest. In deze verklaring roepen zo'n 40 burgemeesters op tot een verbeterde aanpak van ondermijning. 

Belangrijk onderdeel is de gedachte dat het legaliseren van softdrugs het verdienmodel van criminelen onderuit haalt. De progressieve raad probeert al jaren tevergeefs stappen in die richting te zetten, maar tevergeefs.

 

Burgemeester Dijksma ziet geen nut in manifest voor legale softdrugs RTV Utrecht, 23-09-2021

Burgemeester Sharon Dijksma van Utrecht heeft een manifest over het legaliseren van softdrugs niet ondertekend. Ze denkt namelijk dat dat weinig zin heeft. Maar mocht de raad graag willen dat haar handtekening eronder komt, dan is zij daartoe bereid. Dat zei ze vandaag tijdens het wekelijkse vragenuur van de Utrechtse gemeenteraad.

De burgemeester denkt dat de nieuwe regering in Den Haag eerst overtuigd moet worden dat het legaliseren nuttig is, en die overtuiging bereik je niet met een manifest, maar met de uitkomsten van een experiment. "Geef mij ruimte voor een eigen geluid", zei de burgemeester. "Dat is beter dan 'preaching for the converted'. Dat is wat we op dit dossier te lang doen." De burgemeester daagt de raad uit om binnenkort een echt debat te houden over de problematiek van de softdrugs. Dat zou dan voor de kerst moeten plaatsvinden, denkt ze. In het AD stond bovendien:

"Bij experimenten die eerder werden opgezet, viel Utrecht buiten de boot. Dijksma wil zich dan ook inzetten voor deelname van Utrecht in een eventuele nieuwe ronde van experimenten".

 

Utrecht wilde toch een progressiever drugsbeleid? Bij Dijksma lijkt het tot nu toe op woorden, geen daden | Utrecht | AD.nl  21-09-2021

"Het was dan ook een grote domper toen in het najaar van 2019 bleek dat Utrecht niet mee kon doen met een door de landelijke overheid geleid wietexperiment. De proef – waar toenmalig D66-wethouder Victor Everhardt nota bene jarenlang warm pleitbezorger van was – ging dan toch nog aan de neus van Utrecht voorbij.

De aanpak van ondermij­ning natuurlijk breder is dan alleen die van de drugscrimi­na­li­teit

Hij kreeg door een aanhoudende lobby samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) het kabinet dan wel zover om een proef op te zetten, maar de gemeente kon niet leven met de voorwaarde dat álle coffeeshops in de stad verplicht zouden worden om mee te doen.

Jaren daarvoor strandde ook al een lokaal initiatief onder leiding van Everhardt. Zijn plannen om in clubverband (de stichting Social Cannabis Club) onder toezicht van de gemeente of overheid cannabis te kweken, kreeg geen goedkeuring van de minister. Het was een initiatief onder het mom van volksgezondheid."

 

Raadsvragen D66/PvdA/St&St/SP/PvdD Utrecht: Naar een progressief Utrechts drugsbeleid - met antwoord, 21-03-2021 

Hierbij ontvangt u de beantwoording van de schriftelijke raadsvragen jaargang 2021 nummer 86 van raadsleden Has Bakker, Maarten Koning, Hester Assen, Bülent Isik, Tessa Sturkenboom, Ruurt Wiegant, Maarten van Heuven (D66, PvdA, Student & Starter, SP en Partij voor de Dieren) van 21 maart 2021 over Beantwoording SV, 2021, 86 “Naar een progressief Utrechts drugsbeleid”. De gestelde vragen zijn onderaan bijgevoegd.

 

Verbazing over optreden burgemeester Dijksma: wil zij softdrugs niet legaliseren? | Utrecht | AD.nl 20-09-2021

"Bakker noemt het ‘gek’ en ‘ook wel teleurstellend’. ,,Op dit vlak heeft ze te dealen met de gemeenteraad, die dit wel wil. Als je iets wilt doen aan de jeugdcriminaliteit, moet dit er echt wel onderdeel van zijn.’’ Volgens de D66'er moet Dijksma dan ook ‘aan de bak’. Hij stelt aankomende donderdag - waarschijnlijk met veel andere partijen - mondelinge vragen aan de burgemeester.

Een woordvoerder van Dijksma laat weten dat Utrecht ‘solidair is’ met de oproep van burgemeesters. De gemeente geeft echter geen concrete reactie op waarom ze als ondertekenaar van het manifest ontbreekt. ,,Over de relatie tussen ondermijnende criminaliteit en legalisering van softdrugs gaan we graag verder in gesprek met de raad.’’

 Afbeelding

Utrecht doet definitief niet mee aan wietexperiment: "Een gemiste kans" DUIC, 13-11-2019

De gemeente Utrecht heeft nog een poging gedaan om toch deel te nemen, ook omdat het experiment succesvoller zou zijn als er een grote stad mee zou doen. Dat is niet gelukt. Wel heeft minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid toegezegd om een rol te zoeken voor Utrecht.

De gemeente benadrukte het belang van deelname aan het landelijke wietexperiment. “Wij blijven dit als een gemiste kans zien. Niet alleen voor de kwaliteit en representativiteit van het experiment, maar vooral voor de recreatieve volwassen cannabisgebruiker in Utrecht”, aldus wethouder Voortman.

 

'Een aparte status voor Utrecht past niet in deze visie' nader voorlopig verslag - Eerste kamer, 29-10-2019 

'De leden van de fractie van GroenLinks vragen of het kabinet de opvatting van de Adviescommissie deelt dat ervaringen met een gesloten coffeeshopketen in een van de G4-gemeenten een aanzienlijke meerwaarde zou hebben voor het onderzoek en of het niet mogelijk is om Utrecht in beperkte vorm aan het experiment deel te laten nemen of in die gemeente een parallelle pilot te houden.

Met de keuze voor de tien genomineerde gemeenten volgt het kabinet het advies dat de Adviescommissie heeft uitgebracht over welke gemeenten aan het experiment zouden moeten deelnemen. Utrecht is niet genomineerd omdat de door deze gemeente gevraagde tegemoetkoming aan de eis dat alle coffeeshops aan het experiment moeten deelnemen, niet haalbaar wordt geacht. Het kabinet hecht veel waarde aan de uniformiteit van het experiment. Dat betekent dat alle deelnemende gemeenten onder dezelfde voorwaarden meedoen. Een aparte status voor Utrecht past niet in deze visie. Van de tien genomineerde gemeenten hebben vijf gemeenten een met Utrecht vergelijkbaar of groter aantal coffeeshops (Arnhem, Groningen, Maastricht, Nijmegen en Tilburg). De ervaringen die binnen deze gemeenten met de gesloten coffeeshopketen zullen worden opgedaan zullen ook van waarde zijn voor andere grote gemeenten'.

  

Utrecht gaat zich inzetten om ook mee te mogen doen met wietexperiment | NU - Het laatste nieuws het eerst op NU.nl 31-08-2019 

De gemeente Utrecht benadrukt het belang van deelname aan het landelijke wietexperiment. Eerder deze week besloot Den Haag dat Utrecht niet mee mocht doen aan de proef.

De reden dat Utrecht is uitgesloten is omdat niet alle coffeeshops in de stad willen meedoen aan het experiment. De gemeente gaf eerder al aan dat zoiets lastig voor elkaar te krijgen is in een grote stad.

De gemeentes Amsterdam, Rotterdam en Den Haag lieten eerder al weten geen interesse te hebben om mee te doen aan het experiment. Nu Utrecht ook is uitgesloten doet dus géén van de grote vier Nederlandse steden mee.

De adviescommissie van het wietexperiment heeft gezegd dat deelname van ten minste een van de G4-gemeentes een beter resultaat oplevert. "De komende periode zullen wij dan ook gebruiken om het belang van de deelname van Utrecht aan het experiment onder de aandacht te brengen van de Eerste Kamer", zegt wethouder Victor Everhardt.

 

Inspraaknotitie 't Grasje voor Raadsbijeenkomst 13-06-2019RIB Jeroen

Toespraak Tino Bos Raadsinformatiebijeenkomst Utrecht Wietexperiment 13-06-2019

tino utrecht 13 06 2019

tino utrecht 13 06 2019 2

 

Raadsinformatiebijeenkomst 13-06-2019

1 Wietexperiment

Tijd: 11.00 - 12.30 uur, Locatie: Stadhuis,

Beleidsveld: Volksgezondheid/ Openbare orde en Veligheid, Wethouder: Victor Everhardt/ Burgemeester,

Agenderenden: Has Bakker (D66), Janneke van der Heijden (GroenLinks), Eva Oosters (Student & Starter), Ruurt Wiegant (SP), Maarten van Heuven ( Partij voor de Dieren)

wietexperiment Utrecht

Experiment gesloten coffeeshopketen Dick Reinking/Jennifer Hofland, VG / VLG RIB 13-06-2019

rib 13 06 2019

 

BNR Radio 11-06-2019 Experiment met staatswiet lijkt mislukking te worden

"Het wietexperiment van het kabinet gaat nog geen glorieuze toekomst tegemoet. De vijf steden met de meeste coffeeshops zien allemaal af van deelname. Utrecht is een van die steden. Het college in Utrecht vindt het jammer en had graag mee willen doen, maar vindt de voorwaarden die gesteld worden onhaalbaar. Victor Everhardt, wethouder en locoburgemeester van Utrecht legt uit."

 

 

Brief bm Utrecht 07-06-2019 aan Ministerie van Justitie en Veilgheid

van zanen aan grap compleet 1

van zanen aan grap compleet 2

 

RTV Utrecht Utrecht wil als enige grote stad wietproef, mits minister voorwaarden aanpast 07-06-2019

"Utrecht heeft interesse in een proef waarin een nieuw cannabisbeleid getest wordt. Dat heeft het Utrechtse college vandaag laten weten in een brief aan minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid. Maar dan moet er nog wel wat veranderen aan de voorwaarden."

 

D66 Utrecht 07-06-2019 Gunnen Bruins en Grapperhaus Utrecht een werkbaar wietexperiment?

"Maar we zijn er nog niet. De regels van het experiment zijn op twee punten nog te strak.

Ten eerste verplichten de ministers het aan de gemeente dat alle coffeeshops meedoen. Dit is in een grote stad met veel coffeeshops niet te doen. Maak dit criterium voor een stad als Utrecht soepeler. Het zou namelijk al ontzettende winst zijn als van de 11 coffeeshops in onze stad ongeveer de helft meedoet. Dat het daarmee geen goed experiment is (wat het kabinet zegt), is onzin. Een experiment op vrijwillige basis met gemotiveerde deelnemers is per definitie beter dan een ‘moetje’."

"Ten tweede vormt hasj een probleem. Zo’n kwart tot een derde van de omzet van coffeeshops bestaat uit hasj. Die komt nu uit het buitenland en een goed Nederlands alternatief voor hasj is er niet. We snappen best dat de ministers alleen met Nederlandse telers willen werken, maar daarmee is dit hasj-vraagstuk niet opeens verdwenen. Zoek dus samen met de telers, coffeeshophouders én hun klanten naar een oplossing die werkt zodat er kwalitatief goede hasj verkrijgbaar wordt.

Om te kunnen vaststellen of het idee achter de ‘gesloten coffeeshopketen’ ook echt werkt, is deelname van een grote stad als Utrecht cruciaal. Utrecht is bereid om te laten zien dat een fatsoenlijke achterdeur van de coffeeshop in een grote stad goed mogelijk is. Gunnen Bruins en Grapperhaus Utrecht een werkbaar wietexperiment? Die vraag ligt nu op tafel. Het moet de beide heren aanspreken dat Utrecht de volksgezondheid en veiligheid op nummer één zet, en de georganiseerde misdaad niet wil belonen. Spring daarom over uw eigen schaduw heen, ministers, en laten we er samen een succes van maken.

Has Bakker (woordvoerder volksgezondheid)"

 

Tr 07-06-2019 Utrecht doet wat Amsterdam, Rotterdam en Den Haag niet deden: meedoen aan de wietproef

"Toch is Utrecht het inhoudelijk eens met Amsterdam, Rotterdam en Den Haag: de voorwaarden van de proef moeten aangepast. Een van de grootste struikelblokken is de eis dat een gemeente alleen maar mee mag doen als alle coffeeshops meewerken. “Ik schat dat bij ons de helft van de coffeeshops interesse heeft”, zegt het Utrechtse D66-raadslid Has Bakker, een van de voorstanders van de proef. “Ik denk dat we onze energie het beste kunnen steken in degenen die willen meewerken.” "

"Utrecht geeft daarom aan dat de inschrijving nog niet definitief is. Ook omdat de gemeente er nog niet van is overtuigd dat de gereguleerde wiet van voldoende kwaliteit is. Dat is wel nodig om te voorkomen dat er alsnog illegale handel ontstaat, die weer voor minstens zo veel overlast zou zorgen als nu."

 

AD 07-06-2019 Utrecht doet alleen mee met wietproef als minister regels versoepelt

"Utrecht kan niet leven met de huidige opzet van een door de landelijke overheid geleid wietexperiment. In een brief aan minister Ferdinand Grapperhaus (CDA) laat D66-wethouder Victor Everhardt vandaag weten alleen mee te willen doen aan de proef, als de voorwaarden worden aangepast. Zo wil hij dat niet alle coffeeshops in de stad verplicht worden om mee te doen." 

 

Bond van Cannabis Detailisten - publiek debat met o.a. Burgemeesters en coffeeshops willen maatwerk 03-06-2019

"Een groot aantal gemeenten haakt af bij het wietexperiment. Zij hebben onvoldoende vertrouwen in de opzet van het experiment. Zij vinden dat een aantal zaken anders moet worden geregeld om een herhaling van het wietpasdebacle te voorkomen.

De officiële deadline (11 juni 2019) voor gemeenten om zich aan te melden voor het wietexperiment is bijna verstreken. Tot nu toe valt het aantal aanmeldingen tegen. Sommige burgemeesters hebben bovendien een voorbehoud bij hun aanmelding geplaatst. Dat kan zijn omdat ze de gemeenteraad nog moeten overtuigen. Belangrijker is echter dat een fiks aantal gemeenten nog zorgen heeft over de uitvoerbaarheid van het experiment.

Die zorgen zijn er ook bij de Eerste Kamer die vragen had gesteld over de wet die het wietexperiment mogelijk moet maken. De beantwoording van die vragen stelden de Eerste Kamerleden niet gerust. Er is een tweede termijn aangevraagd. De beantwoording van die vragen zal naar verwachting na de zomer plaatsvinden. Zolang de wet niet is aangenomen kan er niet worden begonnen met het experiment. De aanmeldtermijn voor gemeenten blijft open tot de Tweede Kamer de AMVB heeft besproken."

 

BB 23-05-2019 Gemeenten haken af voor wietexperiment

“Steeds meer gemeenten haken af om deel te nemen aan de proef met gereguleerde wietteelt. Amsterdam, Rotterdam en Utrecht hadden al eerder laten weten onder de huidige voorwaarden niet mee te willen doen. Den Haag, Apeldoorn en Eindhoven hebben zich nu ook bij de afhakers aangesloten. Dat hebben de drie burgemeesters recent aan hun gemeenteraden laten weten.”

 

Email 08-05-2019 van de Gemeente Utrecht aan alle coffeeshopondernemers

Geachte eigenaar,

De gemeente Utrecht is tot 10 juni 2019 in de gelegenheid om interesse kenbaar te maken om deel te nemen aan het experiment gesloten coffeeshopketen (zie de brief in bijlage).
De gemeente is voornemens om haar interesse kenbaar te maken mits binnen een experimenteergemeente géén verplichte deelname voor alle coffeeshops geldt.

Bij het bepalen van een standpunt wil de gemeente vooraf partijen in de stad horen. Naast de partners in de driehoek zijn dat ook de coffeeshophouders. Omwille van een heldere duiding van de standpunten van afzonderlijke coffeeshopeigenaren vragen wij u om uw standpunt weer te geven via uw antwoorden op de volgende vragen, gevolgd door gelegenheid voor een toelichting.

Naam coffeeshop: _________________________________

Eigenaar: _________________________________

Ondersteunt het tonen van interesse door de gemeente Utrecht aan het experiment gesloten coffeeshopketen, mits binnen een experimenteergemeente géén verplichte deelname voor alle coffeeshop geldt:

         0 Ja
         0 Nee
         0 Neutraal / geen mening

Is van plan met zijn/haar coffeeshop mee te doen aan het experiment wanneer de gemeente Utrecht als experimenteergemeente wordt aangewezen: 

         0 Ja
         0 Nee
         0 Neutraal

Ingevuld door: _________________

Utrecht, dd/mm/jjjj

Evt. toelichting:

Graag ontvangen wij uw schriftelijke reactie uiterlijk vrijdag 10 mei 2019 via een antwoord op de bovenstaande vragen.

Als wij geen reactie ontvangen, veronderstellen wij dat u kunt instemmen met elk besluit van de gemeente over het (al dan niet) tonen van interesse.

Uw antwoorden worden vertrouwelijk behandeld en alleen gebruikt door het college om tot een besluit te komen over het tonen van interesse voor deelname aan het experiment gesloten coffeeshopketen. Na besluitvorming over bovengenoemd punt worden uw bovenstaande antwoorden uit alle gemeentelijke bestanden verwijderd.

Voor vragen over het bovenstaande verzoek ik u zich te wenden tot X X (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) of Y Y (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) van de gemeente Utrecht.

Met vriendelijke groet

Namens wethouder Victor Everhardt en burgemeester Van Zanen,

X X / Y Y

Het orgineel is in het bezit van de redactie. Het vetgedrukte, onderstreepte en de cursivering zijn overgenomen van het orgineel. De opmaak was in word en is op deze webpagina minimaal aangepast (GJtB-red.)

 

AD 04-10-2018 Utrecht deelt zorgen over opzet wietproef

"Utrecht is ontevreden over de beoogde opzet van het landelijk experiment met gereguleerde wietteelt. Wethouder Victor Everhardt (D66) zegt zich te herkennen in de aarzelingen en zorgen die onder meer de burgemeester van Amsterdam, Femke Halsema, heeft geuit over de opzet van de wietproef."