Experiment Apeldoorn

Apeldoorn • 5 coffeeshops •

De Stentor 31-08-2019 Apeldoorn kansloos voor deelname wietproef 

Afgelopen week is duidelijk geworden welke gemeenten aan de proef gaan meedoen. Apeldoorn zit daar niet bij. En dat was ook geen optie, blijkt nu uit een rapport dat de adviescommissie opstelde. De aanvullende voorwaarden aan deelname die deze gemeente stelde, botsten met de opzet van de proef. Daarbij ging het met name om het uitgangspunt dat alle coffeeshops in de gemeente mee zouden moeten doen. Apeldoorn wilde op dat punt meer ruimte.

Omroep Gelderland 14-06-2019 Apeldoorn toch kandidaat voor wietproef

"Waarnemend burgemeester Petra van Wingerden vond deelname te risicovol, maar is daarop terug gekomen na felle discussie in de gemeenteraad. De burgemeester laatst nog wel kanttekeningen, want ze wil niet dat Apeldoorn het schip  in gaat door bij voorbeeld claims van coffeeshophouders die niet willen meewerken aan de wietproef. De gemeente heeft daar het budget niet voor waarschuwt ze. De rijksoverheid stelt als voorwaarde dat alle coffeeshops in een gemeente mee moeten doen. Ook heeft deze burgemeester er moeite mee dat er binnen de wietproef geen maximum zit aan het THC gehalte, hoe waarborg je dan de volksgezondheid vraagt ze zich af en eist dus kwaliteitscontrole door de NVWA."

 

Apeldoorn Direct 29-05-2019 Een drogreden en drie argumenten tegen het wietexperiment

"Door christenunie apeldoorn

In het regeerakkoord van 2017 heeft de coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie de afspraak gemaakt om op lokaal niveau een experiment uit te voeren met een gedoogde en gesloten coffeeshopketen. Het zogenaamde wietexperiment. Tien (middel)grote gemeenten worden nog voor het einde van het jaar door het ministerie van Justitie en Veiligheid uitgekozen om deze proef uit te rollen.

Er is veel te doen rondom de proef. Een groot aantal gemeenten heeft inmiddels aangegeven geen belangstelling te hebben. Het college van B&W van Apeldoorn was een half jaar geleden nog positief over deelname, maar nadat de opzet en kaders van de proef concreet werden gemaakt, is ook Apeldoorn voornemens zich niet aan te melden. Ook tussen de fracties in de gemeenteraad wordt zeer verschillend gedacht over een mogelijke aanmelding. Hoog tijd om 3 argumenten en een drogreden te benoemen waarom meedoen aan de wietproef geen goed idee is."

 

DS 24-05-2019 Deel raad wil dat Apeldoorn zich alsnog aanmeldt voor proef legale wietteelt

,,In het experiment wordt schone wiet verkocht, pure winst voor de gezondheid’’, stelt VVD’er Bart van Erven. Hij vraagt het college dan ook om het besluit te heroverwegen. Zijn partij is niet de enige. Ook de PvdA, D66, SP, GroenLinks en de Partij voor de Dieren dringen er bij portefeuillehouder burgemeester Petra van Wingerden op aan om het besluit in heroverweging te nemen en Apeldoorn toch aan te melden als proefgemeente.”

“De ChristenUnie, Lokaal Apeldoorn, SGP, CDA en Gemeente Belangen staan juist achter de lijn die het college heeft gekozen.”

 

OG 24-05-2019 Gemeentebestuur Apeldoorn vindt deelname aan wietproef te risicovol

"Apeldoorn gaat zich zeer waarschijnlijk niet aanmelden voor een landelijke proef met gereguleerde wietteelt. Burgemeester Petra van Wingerden is van mening dat het experiment zoals dat er nu ligt onvoldoende helpt om de problematiek op het gebied van openbare orde, veiligheid en volksgezondheid te verminderen. Ook het financiële risico voor de gemeente vindt zij te groot."

 

Bespreekvoorstel Politieke Markt Apeldoorn, 23-05-2019

"Burgemeester Berends heeft naar aanleiding van het PMA debat dd 7 juni 2018 aangegeven zich onder voorwaarden aan te willen melden voor het experiment. Dit is door de burgemeester per brief medegedeeld aan hetministerie. Inmiddels zijn de voorwaarden en criteria bekend en kan de gemeente zich definitief aanmelden voor het experiment. Het experiment bestaat eruit dat binnen dit experiment ten hoogste 10 daartoe door het ministerie aangewezen telers cannabis mogen produceren. Alle coffeeshops in de gemeenten die meedoen mogen alleen legaal (door deze 10 telers) geproduceerde cannabis verkopen. In Apeldoorn hebben alle coffeeshops aangegeven bereid te zijn om mee te werken."

 

Kijk nog eens terug: Vergadering Politieke Markt Apeldoorn, 23-05-2019

Apeldoorn screenshot 23 05 2019

 

Verslag POLITIEKE MARKT APELDOORN 2019AANMELDING DEELNAME EXPERIMENT GESLOTEN COFFEESHOPKETEN (WIETTEELT), 23-05-2019

"Wethouder Cziesso is voorstander van legalisering van wiet maar is tegen dit experiment. Bij het experiment zou medewerking van alle coffeeshophouders moeten worden afgedwongen via een aanzegging van de burgemeester. Daartegen kan in beroep gegaan worden. Het Rijk voorziet niet in de kosten hiervan. Als 1 of meerdere coffeeshophouders niet meewerken dan komen de kosten bij de gemeente terecht en dat is niet reëel. De VNG-richtlijn waarschuwt voor deze rigide vorm van experimenteren en heeft zowel bij de Kamer als de Ministeries aangedrongen op wijziging van de kaders/voorwaarden van dit experiment. Financieel en juridisch is dit een groot bezwaar.

De burgemeester geeft aan dat er dinsdag weer een collegevergadering is. De opbrengst van vandaag wordt meegenomen.

Conclusie

Het onderwerp komt opnieuw aan de orde in de volgende collegevergadering waarbij de opbrengst van deze consultatie wordt meegenomen."

 

Openbare Notulen van de vergadering van Burgemeester en Wethouders gemeente Apeldoorn, 07 mei 2019

"Besluit: Het college, met uitzondering van de wethouder stelt de gemeenteraad voor ons niet aan te melden voor het experiment. Di t omdat het college van mening is dat het experiment in deze vorm en onder deze condities onvoldoende helpt om de problematiek op het gebied van openbare orde, veiligheid en volksgezondheid te verminderen en/of te voorkomen. Verder is het college van menin g dat Apeldoorn niet voorop moet lopen door deel te nemen aan dit experiment. Tot slot heeft het college hiertoe besloten omdat in het experiment geen maximum wordt gesteld aan de werkzame stoffen in cannabis, waardoor mogelijke gezondheidsrisico’s a.g.v. een hoog THC gehalte niet afnemen."

 

Collegevoorstel Aanmelding deelname Experiment Gesloten Coffeeshopketen, 30-04-2019

"8. Communicatie van het besluit

Indien ervoor gekozen wordt om Apeldoorn aan te melden voor het experiment, dan wordt dit schriftelijk kenbaar gemaakt aan het ministerie. In het najaar van 2019 wordt bekend welke gemeente definitief zullen deelnemen aan het experiment. Mocht Apeldoorn geselecteerd worden, dan volgt een persgesprek- en persbericht.


9. Realisatie van het besluit

Het besluit van het college wordt ter consultatie aan de Raad voorgelegd in een PMA op 23 mei 2019. Tijdens deze consultatie is naast de burgemeester ook de portefeuillehouder volksgezondheid aanwezig."

 

Brief gemeente Apeldoorn aan gemeenteraad, 17-01-2019

 

Brief burgemeester Apeldoorn aan Ministerie van Justitie en Veiligheid, 11 juni 2018 aan Ministerie van Justitie en Veiligheid, 11 juni 2018