Experiment Wageningen

Wageningen • 3 coffeeshops •

Gelderlander Tiel wil meedoen aan proef met ‘staatswiet’ 06-06-2019

"...Steden als Amsterdam, Rotterdam en Den Haag zien onder de huidige voorwaarden echter geen heil in deelname. Wageningen besloot om diezelfde reden zich niet in te schrijven."

 

Raadsinformatiebrief Al dan niet aanmelding experiment gesloten Coffeeshopketen (wietteelt) 28-05-2019

In de bijgevoegde raadsinformatie brief d.d. 12 februari 2019 (RIB, BDV/19.0100228) gaf ik nog aan dat ik in beginsel positief stond tegenover het experiment,maar dat ik wel twijfelde aan een kans van slagen indien er in het verdere wetgevingsproces geen essentiële zaken zouden veranderen. Helaas zijn de randvoorwaarden tot op heden nog niet veranderd. Derhalve ben ik op dit moment van mening dat aanmelding van onze gemeente niet opportuun is.

"De drie Wageningse coffeeshops hebben voor de tweede keerde mogelijkheid gekregen om hun mening te geven over de nog steeds vrijwel ongewijzigde randvoorwaarden. Bij twee coffeeshops is de toon veranderdvan zorg naar een uitgesproken negatievehouding en bij een derde coffeeshop is er sprake van zorg en twijfel.Omdat ik het belangrijk vind dat de coffeeshops achter de aanmelding van onze gemeente staan,wil ik hieronder samengevat graag de belangrijkste bedenkingen van de coffeeshops noemen.

  • Een coffeeshop meldt slechts positief te kunnen zijn over een mogelijke legalisering en niet over dit experiment van regulering;
  • In het algemeen vinden de coffeeshops dat ze een te groot bedrijfsrisico (zie hieronder) lopen. Zoals het er nu naar uit ziet zal dat risico ook niet door de overheid afgedekt worden;
  • Dat men niet zoals tot op heden diverse soorten hasj uit het buitenland zoals bijvoorbeeld Marokko of India kan aanschaffen wordt als een groot nadeel gezien. Volgens een coffeeshophouder worden deze producten door 30% van de klanten gewenst;
  • Men vind de duur van het experiment ook in relatie met de bedrijfsrisico’s te kort. Het na 4 á 5,5 jaar weer moeten terugkeren naar het zelfde illegale circuit wordt vrijwel onmogelijk geacht. Volgens de coffeeshops zullen de contacten dan verdwenen zijnen het opbouwen van nieuwe contacten zal naar verwachting in een meer criminele setting plaats moeten vinden;
  • Voor sommige coffeeshops is het van belang dat ze vanwege prijsstelling en kwaliteit onderscheidend kunnen zijn. Dit komt volgens een coffeeshophouder onder druk te staan omdat bij het experiment de cannabis van een relatief klein aantal telers met een te beperkt assortiment afgenomen moet worden.Dat nu nog steeds onduidelijk is wat de inkoopprijzen wordenmaakt de onzekerheid alleen maar groter. Een coffeeshop vraagt zich dan ook af wat de gevolgen zullen zijn indien de consument uitwijkt naar een andere gemeente. Pas tijdens het begin van het experiment zal er nader overleg over de prijstelling en kwaliteit komen, volgens een coffeeshop wordt daarmee een onomkeerbaar bedrijfsrisico genomen."

 

Raadsinformatiebrief Stand van zaken Experiment gesloten coffeeshopketen 12-02-2019

"Samengevat

Uit het bovenstaande kunt u opmaken dat het kabinet en de Tweede Kamer diverse zienswijzen over ophanden zijnde kaderstellende wetgeving niet hebben overgenomen. De uitwerking daarvan in de vorm van een Amvb moet nog wel defenitief vastgesteld worden. Bedenkingen tegen deze ontwerp-Amvb afkomstig van diverse instanties, gemeenten en coffeeshophouders heb ik onderschreven. Ondanks dit alles blijf ik positief over het idee van het experiment. Het daadwerkelijk al dan niet aanmelden van onze gemeente zal aan uw raad voorgelegd worden. De extra door onze gemeente in te zetten capaciteit zal op dat moment ook zonodig in beeld gebracht worden.

Hoogachtend,

De burgemeester van Wageningen,
G.J.M. van Rumund"