Experiment Doetichem

 

DG 06-02-2020 Bezwaar gemaakt: wietrokers kunnen voortaan nog maar in een coffeeshop terecht in Doetinchem 

 

Kennis te nemen van: Start procedure coffeeshop
Door: Burgemeester Boumans op 11 juni 2019 

  de start van de aanvraagprocedure voor een nieuwe exploitatievergunning in combinatie met een gedoogbeschikking voor een coffeeshop in de gemeente Doetinchem;

  het open blijven van coffeeshop Diamond gedurende deze aanvraagprocedure.

Context

De exploitatievergunning in combinatie met een gedoogbeschikking loopt voor coffeeshop Diamond, gevestigd aan de Dr. Huber Noodtstraat 14-16 in Doetinchem op 1 september 2019 af. Er komt dus een nieuwe periode voor 5 jaar vrij. Vandaar dat er nu gestart wordt met de aanvraagprocedure.

Een exploitatievergunning voor een coffeeshop is in de gemeente Doetinchem een zogenaamd schaars publiek recht, omdat er sprake is van een maximumstelsel. Uit de bestendige lijn in de jurisprudentie volgt dat de gunning en selectie van een dergelijke schaarse vergunning moet geschieden via een open, transparante procedure waarbij het bestuursorgaan moet zorgen dat aan alle potentiële gegadigde reële ruimte wordt geboden om mee te dingen. Daarbij mag het bestuursorgaan een schaarse vergunning nooit voor onbepaalde tijd verlenen.

De selectie- en gunningsprocedure moet tijdig worden bekendgemaakt en de verdeelregels moeten duidelijk worden geformuleerd. In de Uitvoeringsnota drugsbeleid gemeente Doetinchem 2016 staan de aanvraagprocedure en selectie- en gunningleidraad beschreven.

Op 12 juni 2019 zal de selectie en gunningsprocedure bekend gemaakt worden, waarna potentiële gegadigden zich kunnen melden tussen 26 juni 2019 en 10 juli 2019, zie publicatie en meldingsformulier (bijlage 1 en 2). Alleen meldingsformulieren die binnen de indieningstermijn zijn ontvangen en op de juiste wijze zijn ingediend worden getoetst aan de voorwaarden voor deelname aan loting. Eén van de voorwaarde is dat een potentiële gegadigde aantoonbaar rechthebbende moet zijn op een pand met horecabestemming gelegen in het vestigingsgebied.

Het vestigingsgebied voor een coffeeshop bestaat uit de rand van het centrum (het Ei) of een locatie aan de invalswegen binnen de bebouwde kom van Doetinchem. Ook moet er in de directe nabijheid van de coffeeshop voldoende parkeergelegenheid zijn.

Op basis van de loting zal de rangorde op een lijst van tien aanvragers worden bepaald. De eerste gegadigde op de lijst zal de aanvraagprocedure doorlopen.