Experiment Den Haag

Den Haag  • 36 coffeeshops •

Kijk nog eens terug: Commissie Bestuur 29-05-2019

“Coffeeshopbeleid - Hierna spreekt de commissie over de brief Stand van zaken coffeeshops/experiment gesloten coffeeshopketen. In deze brief wordt ingegaan op het huidige coffeeshopbeleid en hoe dit uitwerkt in de praktijk. Daarnaast gaat het college in op de landelijke pilot gemeentelijke wietteelt om te experimenteren met de productie van hennep door aangewezen telers en de levering daarvan aan coffeeshops in de deelnemende gemeenten. In het coalitieakkoord staat dat de basishouding ten opzichte van dit experiment positief is, maar dat deelname alleen in goed overleg met coffeeshophouders zal plaatsvinden.”

Brief bm Den Haag 07-05-2019 Onderwerp: Stand van zaken coffeeshopbeleid/experiment gesloten coffeeshopketen

 “Gelet op het coalitieakkoord, is bij de afweging tot deelname aan het experiment bovendien van belang dat de huidige inrichting van het experiment geen enkel draagvlak heeft onder de coffeeshophouders. De HCV heeft zowel in de periodieke overleggen als in bijgevoegde brief d.d. 27 februari 2019, die tevens aan alle raadsleden is gestuurd, aangegeven dat de huidige inrichting van het experiment, onwerkbaar en onwenselijk is. Uitvoering daarvan zal ertoe leiden dat de kleine beheersbare Haagse coffeeshopbranche geen stand zal kunnen houden. Wij verwijzen naar de inhoud van de brief van de HCV die door vrijwel alle coffeeshophouders is ondertekend. Ook om die reden meent het college dat Den Haag op grond van de huidige inrichting van het experiment niet moet overgaan tot deelname.”

Brief Haagse Coffeeshops Vereniging 27-02-2019 Onderwerp: reactie op deelname experiment met bijlage handtekeningenlijst

HCV brief experiment

 handtekeningenlijst 1