Experiment Amsterdam

Amsterdam • 173 coffeeshops •

Geen alternatieve tekst opgegeven voor deze afbeelding

Parool 25-07-2020 Barsten in het blowparadijs: steun groeit om toeristen te weren. 

Buitenlandse toeristen mogen coffeeshops nog bezoeken, maar de steun groeit om hen te weren via het ingezetenencriterium. Amsterdam wilde daar nooit aan, maar het kan schelen in de drukte. 

Burgemeester Paul Depla van Breda, waar het i-criterium ook goed werkt, zou het te prijzen vinden als Amsterdam stappen zet om de afzetmarkt van cannabisproducten kleiner te maken. “De voorkant is legaal, maar de achterdeur wordt gedomineerd door criminele organisaties en Amsterdam maakt mogelijk dat zij enorme winsten maken met verkoop aan toeristen.”

Depla adviseert om te kijken of de invoering van een i-criterium te combineren is met het experiment legale cannabisteelt. “Je zou een regeling kunnen bedenken waarbij coffeeshops die legaal geproduceerde cannabis inkopen, nog wat langer open mogen blijven voor toeristen. Het wordt hoe dan ook een proces van lange adem, want Amsterdam is een enorme afzetmarkt die criminelen niet zonder slag of stoot zullen opgeven.”

Parool 11-04-2019 Wietproef is definitief onhaalbaar voor Amsterdam

"De wietproef gaat definitief aan Amsterdam voorbij. Het Rijk houdt vast aan de eis dat alle coffeeshops binnen de gemeentegrenzen mee moeten doen aan zo'n experiment, en dat is onhaalbaar in de hoofdstad."

 

Parool 02-10-2019 Halsema vraagt om aanpassingen in proef wietteelt

"Burgemeester Femke Halsema heeft geen vertrouwen in het landelijke experiment van gereguleerde wietteelt. Deelname van Amsterdam zou praktisch niet uitvoerbaar zijn."

 

Brief Femke Halsema, bm Amsterdam, aan Ministers over voorwaarden experiment, 01-11-2018 

  1. "Geen verplichte deelname van alle coffeeshops in een experimentgemeente tijdens een overgangsperiode. Verplichte deelname van alle coffeeshops is voor de gemeente Amsterdam problematisch aangezien de gevolgen hiervan niet te overzien zijn. Een situatie waarin een deel van de coffeeshops op de 'oude voet' verder gaat en waarin een deel van de coffeeshops gereguleerde cannabis verkoopt, is handhaafbaar enbeheersbaar.
  2. Alle coffeeshops nemen deel, maar zij verkopen tijdens een overgangsperiode naast het huidige aanbod cannabis (incl. buitenlandse hasj) de door de aangewezen kwekers gekweekte gereguleerde cannabis. Deze overgang is noodzakelijk omdat niet alle coffeeshops van het ene op het andere moment kunnen overstappen op het gereguleerde aanbod. Het is niet denkbeeldig dat op dat moment problemen met de achterdeur zullen ontstaan. Daarbij komt dat regulering middels een gesloten coffeeshopketen ingrijpt in een marktsituatie. Deze markt van de ene op de andere dag overnemen is niet realistisch. Een overgangstermijn komt aan deze bezwaren tegemoet.
  3. Als randvoorwaarde moet het gereguleerde aanbod in ieder geval zeer gevarieerd zijn met een keuzemogelijkheid die aansluit bij de behoefte van de klanten van de verschillende coffeeshops.
  4. De nieuwe optie die ik u — namens de gemeenteraad van Amsterdam — in overweging wil geven, is om de burgemeester de bevoegdheid te geven om een specifiek stadsdeel aan te wijzen voor deelname aan het experiment. Ook deze optie komt tegemoet aan de wens het experiment beheersbaar te houden"

 

Brief Ahmed Aboutaleb, bm Rotterdam, en Femke Halsema, bm Amsterdam 21-12-2018 aan Tweede Kamer der Staten-Generaal t.a.v. de Vaste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (Afschrift: verzonden aan de Minister voor Medische Zorg en Sport, dhr. Bruins en de Minister van Justitie en Veiligheid, dhr. Grapperhaus) 

"Verzoek aan ministers

In de eerdere brieven van de burgemeesters van Rotterdam en Amsterdam is verzocht de voorwaarden zoals deze in de kabinetsreactie op het advies van de Commissie Knottnerus zijn verwoord, in de concept-Algemene Maatregel van Bestuur zodanig aan te passen dat deelname door (één van) de grote steden mogelijk wordt.

Wij hebben de ministers verzocht de voorwaarden van het experiment aan te passen:
het mogelijk maken van deelname van een deel van de coffeeshops in een gemeente (Amsterdam), danwel exclusieve deelname van nieuw op te zetten coffeeshops (Rotterdam);
het introduceren van een overgangstermijn met betrekking tot de verkoop van illegaal geweekte wiet naar legaal geweekte wiet.
 
 
Voorts is de eindigheid van het experiment problematisch voor de deelnemende coffeeshops. Als na de evaluatie van het experiment niet wordt overgegaan tot het omzetten van de experimenteerwet naar algemeen geldende wetgeving is het zeer de vraag of de coffeeshops weer terug kunnen naar de illegaliteit. Hiervoor wordt nadrukkelijk een oplossing gevraagd.
 
 

Verzoek om wijziging voorwaarden

Wij vinden het belangrijk om uw Kamer deelgenoot te maken van de argumentatie voor het verzoek tot het wijzigen van de voorwaarden om onze deelname mogelijk te maken. In de AMvB is opgenomen dat alle coffeeshops in een deelnemende gemeente aan het experiment moeten meedoen. De reden die de ministers hiervoor aandragen, is dat meerdere toezicht- en handhavingsregimes binnen één gemeente onwenselijk zijn. Wij zijn echter van mening dat het zeer goed mogelijk is om binnen de gemeentegrenzen coffeeshops te hebben die wel en die niet meedoen, zoals bijvoorbeeld Rotterdam binnen het experiment uitsluitend met nieuw op te zetten coffeeshops ervaring op wil doen en Amsterdam met alle coffeeshops in een stadsdeel wil deelnemen."