Experiment Tilburg

Tilburg • 11 coffeeshops •

NOS 22-11-2020 Telers klaar om legale wietteelt te verbouwen, wachten is op goedkeuring minister

De gemeente Tilburg wil niet zeggen of er aanvragen zijn gedaan, maar een woordvoerder laat weten dat Tilburg in algemene zin open staat voor wietteelt in de gemeente. Tilburg hoort bij de tien verkoopgemeenten binnen de proef. "Als je A zegt moet je ook B zeggen. Dus als er een aanvraag komt gaan we daar vanuit een open perspectief naar kijken."

BD 08-06-2020 Tilburg krijgt 8,5 ton uit Den Haag voor wietproef

Raadsbrief 03-03-2020 

Gelet op de mogelijk toekomstige sluiting van twee coffeeshops en het gegeven dat het huidige coffeeshopbeleid dateert uit 1992, laat ik een actualisatie van dit beleid voorbereiden. Dit mede in het licht van de Wet experiment gesloten coffeeshopketen. Ik verwacht dit geactualiseerde beleid voor het zomerreces met u te kunnen bespreken.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, Burgemeeester Weterings. 

BD 29-01-2020 Tilburg onderzoekt of coffeeshops meer voorraad zouden mogen hebben: dat zou een stap voorwaarts zijn.

Coffeeshops in Tilburg mogen in de toekomst mogelijk meer dan een halve kilo softdrugs in huis hebben. Burgemeester Weterings onderzoekt of hij een interne voorraad van één kilo kan toestaan. Hiermee komt hij tegemoet aan de wens van de coffeeshophouders, in aanloop naar het landelijke wietexperiment.

Fhj 04010-2019 Coffeeshopklanten kopen toch wel wiet. een saaie verpakking houdt ze echt niet tegen.

De wietverpakkingen zullen er tijdens de wietproef in 2021 heel anders uit gaan zien dan de huidige verpakkingen, maar dat zal gebruikers niet van het consumeren weerhouden, zegt Tilburgse coffeeshophouder Gijs van Schijndel. ‘’Natuurlijk willen we onze producten zo aantrekkelijk mogelijk verkopen, dat kan niet met de regels die we tijdens de wietproef moeten hanteren. Hier hebben we helaas geen zeggenschap over, dit bepaalt de overheid.’’ Desondanks de eenvoudige verpakkingen gaat het om de inhoud, volgens Gijs. ‘’Ik hoop dat de wiet van de goedgekeurde wiettelers net zo goed van kwaliteit is als de wiet die we nu verkopen. Daar gaat het uiteindelijk om.’’

Omroep Brabant 09-09-2019 Coffeeshops staan te trappelen om met wietproef te beginnen, al zijn er nog wel wat vraagtekens

"Hier zijn we hartstikke blij mee", zegt Alex Meijer van de Achterdeur in Tilburg. "In dit experiment worden eisen gesteld aan de wiet die geteeld wordt. Dat is een positief punt." De startdatum van de proef, begin 2021, zorgt bij Meijer voor vraagtekens. "Er staat nog geen plant in de grond en voor je het weet is het al 2020. Dan hebben we nog een jaar om telers te selecteren, kwekerijen te bouwen en moet er ook nog geteeld worden."

Om de strijd aan te gaan met de illegale markt, die volgens Meijer 'gepokt en gemazeld' is in het telen van wiet, moeten de telers in de wietproef wel de tijd krijgen om zich goed voor te bereiden. Hij plaatst daarom vraagtekens bij de snelheid waarmee de wietproef van start moet gaan.

Tilburgers 29-08-2019 Ook Tilburg doet mee aan de wietproef  

Een woordvoerder van de Gemeente Tilburg liet weten: "Het College van B& W is blij dat ze van start kunnen met de Wietproef. Aan de bezwaren die Burgemeester Weterings eerder in een brief heeft gesteld, ook toegankelijk voor niet-Tilburgers en het mogelijk afhaken van coffeshops wordt tegemoetgekomen. Maar het is nog wel een lang traject. De wet moet nog wel door de 1e kamer, en 2020 is voorbereidingsjaar waarin teeltplannen en andere details worden vastgelegd."

29-08-2019 Radsinformatiebrief Adviescommissie experiment gesloten coffeeshopketen tweede adviesrapportage 


Brabants dagblad 03-06-2019 Tilburg meldt zich aan voor wietproef

"Ook Tilburg meldt zich aan voor deelname aan de wietproef, maar stelt wel voorwaarden. Burgemeester Weterings wil buitenlanders niet opnieuw gaan weren uit de coffeeshops. Net als eerder Breda heeft Tilburg zich onder voorwaarden aangemeld voor deelname aan de wietproef van het kabinet. Zo wil de gemeente niet hoeven opdraaien voor eventuele kosten voor het geval coffeeshops afhaken en vervolgens mogelijk schade claimen. Den Bosch en Eindhoven bedankten eerder voor deelname. Burgemeester Weterings, die namens een VNG-werkgroep de gesprekken met justitieminister Grapperhaus leidde, stelt zich op het standpunt dat Tilburg geen grensgemeente is. Dat betekent dat Tilburgse coffeeshops ook aan buitenlanders mogen verkopen, of dat nu toeristen zijn of arbeidsmigranten. ,,Handhaven op het ingezetenen-criterium is voor ons niet meer aan de orde. Als het kabinet ons toch als grensgemeente ziet? Dan moeten we ons nader beraden”, zegt de woordvoerster van Weterings."

 Brief burgemeester Theo Weterings aan Minister Grapperhaus (J&V) 22-05-2019

Experiment gesloten coffeeshop

22 mei 2019

Excellentie,

Bij brief van 17 april jongstleden heeft u mij geïnformeerd over het experiment gesloten coffeeshopketen en aangegeven dat gemeenten tot 10 juni aanstaande schriftelijk aan u hun belangstelling kenbaar kunnen maken voor deelname aan het experiment.

Sinds de aankondiging van het voornemen een experiment te starten door het kabinet is er veel gebeurd. Door de commissie Knottnerus is advies uitgebracht hoe het experiment vorm te geven. Over de uitwerking van het experiment zijn gesprekken gevoerd met een veelheid aan partijen in de samenleving. Ook met de bestuurlijke werkgroep van de VNG -onder mijn leiding- is uitgebreid gesproken, zowel door de adviescommissie als door u en uw collega voor Medische Zorg. Dit heeft geleid tot verbeteringen in het concept wetsvoorstel en de ontwerp algemene maatregel van bestuur.

Er is echter nog een aantal aandachtspunten waar duidelijkheid over moet komen.
Vanuit de VNG is in reactie op het voorliggende wetsontwerp gewezen op enkele resterende verbeterpunten. Vanuit lokaal perspectief gelden in het bijzonder als voorwaarden voor de uiteindelijke deelname het afdekken van de juridische en financiële risico's voor de aan dit landelijk experiment deelnemende gemeenten en het bieden van extra steun -al dan niet tijdelijk- bij het bestrijden van mogelijk ongewenste neveneffecten rondom de deelnemende coffeeshops.

Het constructieve overleg dat wij tot nu toe over de vormgeving van het wietexperiment hebben gehad geeft mij het vertrouwen dat ook op de nog openstaande vraagpunten een bevredigend antwoord komt.
Ik verzoek u dan ook Tilburg op te nemen in de belangstellingsregistratie als kandidaat voor deelname aan het experiment gesloten coffeeshopketen.

Tevens verzoek ik u gelet op artikel 12 i van de concept AMvB in Tilburg geen toepassing van het I criterium te verlangen.

Hoogachtend,

drs. Th.L.N. Weterings

burgemeester

Nederland,  Tilburg, burgemeester van Tilburg Theo Weterings Burgemeester Theo Weterings 

 Uitnodiging debatavond 7 mei 2019 'Wiet of niet?'

"Op dinsdag 7 mei a.s. organiseert het CDA Tilburg, Berkel-Enschot en Udenhout een gespreksavond rondom het thema ‘wiet of niet?’ Tijdens deze avond zullen landelijk CDA woordvoerder Madeleine van Toorenburg, Dr. Pieter Tops, schrijver van het boek ‘De achterkant van Nederland’ en vanwege zijn onderzoek naar (lokale) democratie en naar ondermijnende criminaliteit. Tenslotte zal ook Alex Meijer aanwezig zijn. Hij is coffeeshophouder van coffeeshop Maximillian aan de Korvelseweg en woordvoerder van ‘de Achterdeur’, de vereniging van de Tilburgse coffeeshops. Iedere spreker zal vanuit zijn of haar expertise en zijn of haar blik op de materie een voordracht houden, waarna we als zaal daarover met hen in gesprek gaan over de vraag; ‘Wiet of niet?’ "