Experiment Groningen

Groningen • 12 coffeeshops •

RTVNoord 31-12-2020 Groningse wietkwekers niet bij kort geding over proef met legale wietteelt

Voor zover bekend zijn er geen Groningse wietkwekers aangesloten bij het kort geding dat negen aspirant-wiettelers hebben aangespannen tegen de ministeries van Volksgezondheid en Justitie. Ze zijn het niet eens met de manier waarop de loting is gegaan.

De negen uitgelote telers vinden dat er niet voldoende is gekeken naar de locatie, teeltervaring en een 'deugdelijke financiële onderbouwing'. Advocaat Errol Opering voert de zaak namens de negen telers, die anoniem willen blijven. De telers willen dat de ministeries de aanvragen opnieuw beoordelen en eisen dat daarna een nieuwe loting wordt uitgeschreven.

Het kort geding dient op 7 januari.

 

RTVNoord 03-06-2020  Rijk betaalt negen ton voor wietproef in Groningen, maar Stad houdt tekort

"Volgens burgemeester Koen Schuiling zit er in de begroting nog ruimte om bepaalde zaken niet of minder intensief te doen. 'Indien nodig kunnen er keuzes worden gemaakt, waardoor het experiment uitgevoerd kan worden binnen het toegezegde bedrag.' (en zie oogtv)"


 

BNNVARA 16-03-2020  Coffeeshops zijn niet blij met de wietproef: Waarom? 

"Tien gemeenten gaan vanaf 2021 in hun coffeeshops wiet van door de staat aangewezen telers verkopen. Een van die gemeenten is Groningen. Emma Wortelboer ging in Climax langs bij zo’n coffeeshop.

Het idee klinkt simpel: coffeeshops maken geen gebruik meer van illegale telers, maar verkrijgen hun wiet in plaats daarvan bij een door de staat aangewezen teler. Maar er blijken wat haken en ogen aan te zitten. Zo is het behoorlijk prijzig en wat doe je als het vierjarige experiment afloopt?"


 

DvhN 12-02-2020 Enthousiasme luwt, maar Groningen haakt nog niet af bij wietproef.

"Groningen gaat voorlopig door met de voorbereidingen voor de ‘wietproef’. Maar de gemeente stapt alleen echt in als het rijk de kosten van het experiment met een ‘gesloten coffeeshopketen’ volledig vergoedt.

Een motie van zeven oppositiepartijen om de deelname per direct stop te zetten, ging woensdag op het laatste moment van tafel. Indienster Ietje Jacobs-Setz (VVD) wacht voorlopig de uitkomst af van de onderhandelingen die burgemeester Koen Schuiling voert met Den Haag over de financiële randvoorwaarden."


 

DvhN 22-01-2020 Burgemeester Schuiling over wietproef: 'Het kan niet zo zijn dat anderen gratis meeliften' met Youtube stream 

'De voorbereiding kost 275.000 euro, dus we zullen de komende maanden nog in gesprek moeten over de kosten van het totale experiment'; aangezien het Rijk maar 150.000 euro ter beschikking stelt voor de gemeente Groningen. De gemeenteraad ging eerder akkoord met deelname aan de proef onder de voorwaarde dat het kostendekkend zou zijn. Schuiling; 'Het is een landelijk initiatief met landelijke betekenis. Een aantal gemeenten steekt haar nek uit door mee te doen, en dan kan het natuurlijk niet zo zijn dat anderen daar gratis op meeliften.'


 

Collegebrief 22-01-2020 Stand van zaken experiment gesloten coffeeshopketen

"Deelnemende gemeenten is gevraagd om een begroting te maken van de te verwachten kosten als gevolg van deelname aan het experiment. Het gaat dan om voorbereidingskosten (o.a. aanpassing regelgeving en beleid, afstemming met Rijk en andere gemeenten, overleg coffeeshophouders) en kosten tijdens de uitvoering van het experiment (o.a. handhavingskosten, regie op beleid).

Hoewel de begroting van 275.000 deels ruim is opgesteld om armslag te houden vanwege de grote onzekere factor van het experiment, is er dus sprake van een aanzienlijk gat tussen verstrekking van 150.000 door het Rijk en de begroting en is de conclusie te rechtvaardigen dat de tegemoetkoming door het Rijk naar alle waarschijnlijkheid niet de volledige kosten zal gaan dekken. Als gemeente lopen we hiermee dus een risico. De ministeries zijn op zoek naar meer budget. Het huidige beschikbare bedrag voor het experiment is namelijk te weinig om de gemeenten (en de andere toezichthoudende instanties) te compenseren. Mogelijk dat hier pas medio 2020 meer duidelijkheid over gegeven wordt.

De kosten voor de experimenteerfase voor 2021 zijn begroot op bijna € 215.000,-. Dit gaat vooral om kosten voor toezicht, kosten mogelijke handhavingsprocedures en extra beleidsinzet. Voor 2022 tot en met 2024 zijn de kosten wat lager begroot, namelijk ongeveer € 158.000,- omdat er dan minder beleidsinzet is te verwachten. Bij deze begroting is uitgegaan van zes controles per jaar, per coffeeshop met twee toezichthouders. En verder is er van uitgegaan dat de controle - inclusief administratie - veel tijd kost (10 uur per toezichthouder per coffeeshop-controle). Dit is ruim begroot, omdat we nog niet exact weten hoe de controles eruit gaan zien en hoe het administratiesysteem tijdens het experiment er uitziet.

Ik zal u nog informeren over de kosten en toerekening zodra die informatie beschikbaar is.

Met vriendelijke groet, 

burgemeester van Groningen, 

Koen Schuiling"


 

DvhN 04-09-2019 'Geef wietexperiment een kans'

"Theo Buissink (voormalig coffeeshopondernemer uit Groningen): 'De koffieshops moeten straks hun wiet van door de staat erkende wiettelers kopen. Ik vind dat een goed plan, al wordt er wel heel laatdunkend gesproken over staatswiet, alsof de staat zou kweken. Niets van dat al. Er zullen kwekers komen met verstand van zaken en die zullen de kwaliteit garanderen, daar ga ik van uit. Geef het een kans'. "


 

 

DvhN 30-08 Wat betekent de wietproef voor Groningen? 

Alle coffeeshophouders in de deelnemende gemeenten moeten meedoen aan het experiment. Ze zijn bang dat er minder soorten wiet verkocht mogen worden bij de proef. Daardoor vrezen ze klanten te verliezen en denken ze dat gebruikers hun toevlucht nemen tot illegale cannabis.

Een ander groot bezwaar van de coffeeshophouders is dat er nauwelijks hasj kan worden verkocht. Ze denken dat hasj van Nederlandse bodem van minder goede kwaliteit is dan hasj die nu illegaal wordt geïmporteerd uit Marokko. De coffeeshophouders zijn bang dat hasjrokers niet willen overstappen op de heftiger nederwiet en hun hasj op straat gaan zoeken.

Een andere zorg is dat het rookverbod in de horeca vanaf 2021 ook voor coffeeshops gaat gelden. De coffeeshophouders zijn bang dat ze hierdoor hun unieke beleving kwijtraken. Aan de ene kant omdat ze niet meer hun unieke wiet- en hasjsoorten kunnen verkopen. Aan de andere kant omdat mensen niet meer rustig in de coffeeshop hun jointje kunnen roken. De coffeeshophouders zijn bang dat mensen ervoor kiezen om de cannabis dan maar thuis laten bezorgen door een illegale dealer.


 

Omroep Groningen, 29-08-2019 Groningen doet mee aan de landelijke wietproef (video burgemeester Den Oudsten)

Veel coffeeshops in Groningen zijn tegen. Ze zijn bang voor een terugloop in het aantal klanten en de kwaliteit van de wiet. Ook vrezen ze dat veel klanten overstappen naar de illegale handel. Een voordeel van de proef is dat de wiet legaal de coffeeshops binnenkomt.

 

DvhN 28-08-2019 Groningen doet mee aan landelijke wietproef 

 

DvhN 20-06-2019 Meerderheid Groninger gemeenteraad voor wietexperiment

"Een meerderheid van de Groninger gemeenteraad is voor deelname aan het wietexperiment van de overheid. Dat bleek woensdag tijdens de raadscommissie Financiën en Veiligheid.

'We hebben een aantal kritische kanttekeningen, maar we zien het wietexperiment als een goede mogelijkheid op weg naar legalisering van softdrugs', aldus Maarten van der Laan van de PvdA. 'Iets wat nodig is, omdat het huidige systeem in onze ogen schizofreen is.'

Alleen legaal geproduceerde hennep

Burgemeester Den Oudsten heeft de gemeente, onder voorbehoud, ingeschreven voor het experiment. Dat zou betekenen dat coffeeshops de komende vier jaar alleen nog legaal geproduceerde hennep mogen verkopen van telers die door de overheid zijn aangewezen. Het huidige gedoogbeleid zorgt namelijk voor aanhoudende problemen op het gebied van openbare orde en veiligheid.

'Ingewikkelde positie'

Ook de fractie van GroenLinks is voor het experiment. 'Al heeft de coalitie in Den Haag ons in een buitengewoon ingewikkelde positie geplaatst', aldus fractievoorzitter Mirjam Wijnja.

'Dit experiment is gebrekkig, maar wat nu op tafel ligt is waarschijnlijk een eerste stap die de mogelijkheid biedt tot een duurzame verbetering van het softdrugsbeleid. En dat einddoel is voor ons het meest belangrijk.'

Groot voorstander

'Er wordt gesproken over iets wat nooit gedoogd had mogen worden', merkt Wieke Paulusma van D66 op. 'We zijn een groot voorstander van legalisering van softdrugs. En we hebben er alle vertrouwen in dat de burgemeester het experiment met commitment en in samenwerking met de coffeeshophouders tot een succes zal maken.'

Ook coalitiepartij de ChristenUnie steunt het experiment, al is het met frisse tegenzin. 'Wij zijn geen voorstander van softdrugs in het algemeen', verduidelijkt Edger Heemstra."

 

Raadsvergadering, commissie Financien en Veiligheid 19-06-2019 (kijk terug hier: archiefstream)

"B2 Experiment gesloten coffeeshopketen (wensen en bedenkingen) (burgemeestersbrief 22 mei) en Aanvullende brief experiment gesloten coffeeshopketen (burgemeestersbrief 10 juni 2019) tijdsduur: 01:12:23

BIJ DIT ONDERWERP IS GEEN GELEGENHEID MEER TOT INSPRAAK, AANGEZIEN HIEROVER REEDS EERDER EEN HOORZITTING IS GEHOUDEN."

Burgemeester den Oudsten had het over de overdraagbaarheid van coffeeshops tijdens het experiment vanwege de wettelijke status. Trend meerderheid van de raad voor deelname van de wietproef alhoewel Groningse coffeeshops allen tegen zijn. Er is een motie aangekondigd waarover de gehele raad nog zal moeten stemmen.  

 Related image

 

website gemeente Groningen 17-06-2019 Nieuwe burgemeester

"De gemeenteraad van Groningen heeft in zijn vergadering van maandag 17 juni 2019 Koen Schuiling aanbevolen als nieuwe burgemeester van Groningen per 30-09-2019. Schuiling (VVD) is thans burgemeester van Den Helder en was raadslid en wethouder van de gemeente Groningen.

Voorzitter van de vertrouwenscommissie Mirjam Wijnja heeft de aanbeveling in een openbare zitting meegedeeld. Wijnja zei dat Groningen met Schuiling een burgemeester krijgt met hart voor Groningen, met veel bestuurlijke ervaring, onder meer op het gebied van openbare orde en veiligheid. “Hij is een echte verbinder”, aldus Wijnja. “En dat is belangrijk met de huidige gemeente Groningen na de herindeling.”

De aanbeveling wordt aangeboden aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming is definitief zodra het Koninklijk Besluit daartoe getekend is. Het streven is dat Schuiling op 1 oktober als burgemeester in Groningen begint."

 

Aanvullende brief burgemeester experiment gesloten coffeeshopketen 10-06-2019

"Stand van zaken aanmeldingen

Ten slotte wil ik u informeren dat -voor zover wij weten- op dit moment zich 15 gemeenten hebben aangemeld. Sommige gemeenten hebben wel voorwaarden opgenomen zoals dat juridische en financiële risico’s worden afgedekt door het Rijk, dat het ingezetenencriterium niet van toepassing zal zijn of dat omliggende gemeenten ook worden aangewezen.

Vervolg


De termijn voor aanmelding als geïnteresseerde in deelname aan het experiment, sluit op 10 juni 2019. De commissiebehandeling vindt plaats na deze formele termijn. Daarom meld ik gemeente Groningen onder voorbehoud alvast aan.


Met vriendelijke groet,

Peter den Oudsten
burgemeester van Groningen" 

 

DvhN 11-06-2019 Groningen meldt zich als enige grote stad voor deelname aan ‘wietproef’

"Formeel heeft Den Oudsten zijn gemeente voorwaardelijk aangemeld, want hij kan de gemeenteraad niet eerder dan volgende week raadplegen. In principe mag de burgemeester zelfstandig beslissen over deelname, maar hij wil de raad betrekken in zijn uiteindelijke keus.

De politiek zal echter met zwaarwegende argumenten moeten komen om Den Oudsten nog op andere gedachten te brengen. De raad liet zich onlangs nog over de voors en tegens informeren tijdens een hoorzitting met de plaatselijke coffeeshophouders. Die keerden zich unaniem tegen deelname. Alle bezwaren die zij aanvoerden, worden nu echter door de burgemeester in zijn brief aan de raad weerlegd." 

Kijk nog eens terug: Vergadering Hoorzitting experiment gesloten coffeeshopketen ('wietexperiment') 28-05-2019

 

RTV Noord 29-05-2019 Groninger coffeeshophouders massaal tegen wietproef

"Alle twaalf coffeeshops in de gemeente Groningen zijn tegen deelname aan de landelijke wietproef. Dat bleek dinsdagavond tijdens een hoorzitting in de Groninger gemeenteraad.

Moet de gemeente wel of niet meedoen aan het experiment? Om een antwoord op die vraag te kunnen geven, gingen de raadsleden in gesprek met belanghebbenden, onder wie een aantal coffeeshophouders.

'Het experiment kan in deze vorm alleen maar mislukken', zegt advocaat Naut Verbeek. Hij vertegenwoordigt acht coffeeshophouders, onder wie de eigenaar van The Clown in de stad."

 

Groningen.nieuws.nl 28-05-2019 Hoorzitting gemeenteraad over wietexperiment

"De gemeenteraad van Groningen houdt dinsdagavond 28 mei een hoorzitting over het zogeheten wietexperiment.

De gemeente Groningen overweegt mee te doen aan het zogeheten ‘wietexperiment’, dat officieel ‘experiment gesloten coffeeshopketen’ heet. Coffeeshops mogen dan alleen nog legaal geproduceerde hennep verkopen van telers die door de overheid zijn aangewezen.

Burgemeester Den Oudsten heeft inmiddels in een brief aan de gemeenteraad aangegeven dat hij van plan is Groningen voor het experiment aan te melden. De burgemeester wil echter eerst weten of de gemeenteraad daar ook achter staat. De raad bespreekt binnenkort in de raadscommissie Financiën en Veiligheid het wietexperiment."

 


brief den Oudsten 22-05-2019 aan de leden van de raad van de gemeente Groningen

"Voorstel

Bij een experiment zullen altijd onzekerheden zijn. Vantevorenis namelijk niet met zekerheid te zeggen hoe de markt zal reageren. Op voorhand heb ik echter geen aanleiding om aan te nemen dat door het experiment de illegale handel zal profiteren of dat andere openbare ordeproblemenzullen ontstaan. Ook zijn op voorhand geenproblemen te voorzien met de voorwaarde dat alle coffeeshops in een deelnemende gemeente moeten meedoen.


Alles overwegende ben ik daarom voornemens om gemeente Groningen aan te meldenonder de voorwaarde dat juridischeen financiëlerisico’s voor deelnemende gemeente worden afgedekt.

Met vriendelijke groet,de burgemeester,

Peter den Oudsten

Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend."

 

OOG 22-05-2019: Groningen wil meedoen aan coffeeshop experiment

 

DVHN 22-05-2019: Groningen wil toch meedoen aan 'wietproef' ondanks kritiek coffeeshops

"Groningen Burgemeester Peter den Oudsten wil Groningen toch aanmelding voor de landelijke proef met de legale wietteelt ondanks grote bezwaren bij de coffeeshops in de stad."

 

DVHN 08-05-2019: Coffeeshophouders Groningen: 'Wietproef' wakkert straathandel aan

"Een experiment met de legale teelt van cannabis in Groningen zal de straathandel in drugs aanwakkeren. Daarvoor waarschuwen coffeeshophouders in de stad.

De uitbaters van de twaalf verkooppunten van softdrugs staan ‘zwaar aarzelend’ tegenover een Groningse deelname aan het voorgenomen proef met de legale hennepteelt. Zij zien veel risico’s in de ‘knellende’ randvoorwaarden van het ministerie van Justitie."