Experiment Almere

• Almere • 3 coffeeshops •

Omroep Almere 23-09-2021 Column: Waarom de wietteeltproef met 'Weerwindwiet' Almere niet vooruit helpt

Groots was de aankondiging van de landelijke wietteeltproef in het regeerakkoord Rutte III in 2017, maar 4 jaar later is er van de jaarlijks te produceren 65.000 kg staatswiet nog geen pre-rolled joint met ‘Weerwindwiet’ in Almere te koop. De proef stapelt vertraging op vertraging, waardoor het ministerie zelfs geen startdatum meer durft af te geven. De grote 4 gemeenten met verweg de grootste markt zijn afgehaakt, normaal gesproken een rode vlag als waarschuwing maar niet voor de proef van 4 jaar die er hoe dan ook moet komen. Grote politieke vervolgstappen op ‘mogelijke legalisering’ van de teelt zijn dus op zijn vroegst pas ergens in 2027 te verwachten.

Almere heeft als het om cannabis gaat vooral een tekort aan verkooppunten en daardoor ook te weinig kg officieel aanbod voor de eigen markt omdat dit gemaximeerd is per coffeeshop. Een grotere illegale teelt en handel in wijken is het gevolg daarvan. Met de grootste afzetmarkt op 25 km afstand zal het ook weinig doen met de zeer lucratieve teelt. Waarom niet veel strategischer op dit terrein een plek in het peloton en na 4 jaar kijken of er wat bruikbaars uitkomt en ondertussen meer verkooppunten realiseren. Recent pleiten burgemeesters in een Manifest voor snelle legalisering van softdrugs als belangrijk onderdeel in de strijd tegen ondermijnende criminaliteit. Almere ontbrak vreemd genoeg.
Meedoen is niet in het belang van Almere, niet wat de stad Almere nu nodig heeft maar de proef dient ter meerdere glorie van het kroonjuweel van D66 dat maar niet wil schitteren en over 4 jaar net zo goed een vervalsing kan blijken te zijn. Weer vier jaar verloren. Almere verdient beter!

Tjeerd Herrema

Ontwerpbesluit experiment gesloten coffeeshopketen voorgelegd aan ...

 

Almere nieuws 03-07-2020 Almere doet definitief mee met landelijk wietexperiment 

Van het Rijk krijgt Almere een bijdrage van 485.000 euro en draagt zelf 30.000 euro bij: een meerderheid van de gemeenteraad vond de gemeentelijke bijdrage acceptabel waardoor er nu definitief een akkoord is over deelname aan het experiment.

Omroep Flevoland 05-06-2020 Rijksbijdrage dekt kosten wietexperiment niet volledig

Als de gemeente Almere gaat experimenteren met legale wietteelt, kan het rekenen op 485.000 euro van het Rijk om de plannen voor te bereiden en uit te voeren. Dat bedrag is een stuk lager dan de 850.000 euro die de gemeente denkt nodig te hebben. Omdat het Rijk op korte termijn bekend maakt op welke datum het experiment start, wil Weerwind dat de raad op korte termijn een 'go' of 'no-go' geeft.
D66, Respect Almere, GroenLinks, AP/OPA, SP en PvdA hebben aanvullende vragen voor de burgemeester. Ze willen onder meer weten waarom het Rijk denkt dat de gemeente maar 485.000 euro voor het experiment nodig heeft. En waarom de geschatte kosten van de gemeente zoveel hoger liggen.

Omroep Flevoland 25-01-2020 Wietexperiment kost zo'n 850.000 euro 

Collegebrief 21-01-2020 iz voortgang wietexperiment.

'Conform uw besluitvorming van 3 oktober 2019, hebben wij nadrukkelijk bij het ministerie onder de aandacht gebracht dat u zich de mogelijkheid permitteert om ook
na 1 januari 2020 (lees: inwerkingtreding wet- en regelgeving) deelname aan het experiment te heroverwegen, wanneer de uiteindelijke implicaties van deelname aan
het experiment niet in balans zijn met andere (financiële) belangen in de stad'.

Omroep Flevoland 07-10-2019 Gemeente gaat door met wietexperiment

De gemeenteraad besloot door te gaan met de wietproef maar wil wel dat burgemeester Franc Weerwind gaat praten met het Rijk over de kosten van het experiment. Volgens de burgemeester is de stad in vier jaar tijd ongeveer één miljoen euro kwijt aan de proef. De raad wil weten wat het Rijk van dat bedrag voor zijn rekening neemt.

Een voorwaarde voor Almere om te mogen meedoen aan de pilot is dat alle coffeeshops moeten meedoen. Van de drie Almeerse verkooppunten wil één niet meedoen. De burgemeester zal die coffeeshop moeten sluiten als de stad meedoet.

Raadsvergadering 26-09-2019  Commissie algemene zaken(zie ook archiefstream zaal buiten); Diverse moties ingediend o.a over kosten deelname experiment gesloten coffeeshopketen in Almere inzichtelijk maken, bij de stemmingen: 
Motie PVV: verworpen 
Motie LA/CU/Buyatui: verworpen
Motie D66/PvdA/PvdD etc: aanvaard 
Motie PvdA/D66: verworpen

AfbeeldingAfbeelding

AfbeeldingAfbeelding

Binnenlands bestuur 21-09-2019 Coffeeshop sluiten om wietexperiment 'onwenselijk'

Moet je bestuursdwang toepassen om een coffeeshop te sluiten, omdat hij niet mee wil doen aan het wietexperiment? Die vraag lag onlangs voor in de Almeerse gemeenteraad en verdeelde de coalitie van VVD, PvdA, D66 en ChristenUnie.

Omroep Flevoland 19-09-2019 Collegepartijen verdeeld over wietexperiment

De tien gemeenten moeten voor 31 december 2019 aangeven of ze wel of niet mee willen doen. Eén van de voorwaarden voor de pilot is dat alle coffeeshops die gevestigd zijn in de deelnemende gemeenten meedoen aan het experiment. 

Collegepartijen PvdA en D66 zijn voorstanders van het experiment. Als één coffeeshopeigenaar weigert, mag de burgemeester volgens hen de zaak sluiten. Ook GroenLinks vindt dat als het experiment in Almere gehouden wordt, de derde coffeeshop zich daarbij moet voegen.
Collegepartijen VVD en ChristenUnie denken er anders over. ChristenUnie is tegen het gebruik van softdrugs en daarmee logischerwijs tegenstander van het experiment. De grootste coalitiepartij VVD is onderling verdeeld. Sommige liberalen in de gemeenteraad zijn voor de sluiting van niet deelnemende coffeeshops, als dat moet. Anderen vinden dat een verregaande maatregel en zijn tegen.
Het experiment zal de gemeente Almere in vier jaar tijd 1 miljoen euro kosten. Veel fracties in de gemeenteraad willen dat de landelijke overheid voor die kosten opdraait. Burgemeester Franc Weerwind waarschuwt dat daarover geen duidelijkheid komt voor 31 december. Hij voert nog gesprekken met Den Haag.
De discussie over het wietexperiment gaat volgende week verder.

Omroep Flevoland 29-08-2019 Burgemeester: Deelname wietproef nog geen uitgemaakte zaak

Burgemeester Franc Weerwind van Almere kan nu nog niet met zekerheid zeggen of zijn gemeente daadwerkelijk meedoet aan het landelijke experiment met de verkoop van staatswiet. Hij wil eerst in gesprek met de gemeenteraad over dit onderwerp.

Omroep Flevoland 28-08-2019 Wietproef waarschijnlijk niet zonder slag of stoot 

Omroep Flevoland 21-06-2019 College voorziet forse problemen bij deelname wietproef.

"Als Almere het experiment met legale wietteelt wil doorzetten, dan zijn de gevolgen voor de gemeente fors. Het college van burgemeester en wethouders heeft berekend dat deelname in totaal een miljoen euro kost. De looptijd van het experiment is vier jaar. Onduidelijk is nog hoe hoog de bijdrage van de rijksoverheid is.

Het college van burgemeester en wethouders in Almere somt nu in een brief aan de gemeenteraad een groot aantal problemen op die samenhangen met deelname aan de proef. Daar moet dan geld voor beschikbaar worden gesteld."

 

Brief college Almere 18-06-2019 n.a.v. de aangenomen motie deelname wietproef 23-05-2019

"Indien burgemeesters te maken krijgen met coffeeshops die niet wensen deel te nemen aan het experiment en zich niet aan de regels houden, hebben zij de bevoegdheid om bestuursdwang toe te passen. De kans is dan groot dat de bestuursdwang zal moeten worden vertaald naar een sluiting voor bepaalde tijd. Tijdens de bespreking van de motie op 16 en 23 mei 2019 was niet van alle Almeerse coffeeshophouders bekend hoe zij tegenover deelname aan het experiment staan. Naar aanleiding van de besluitvorming op 23 mei 2019 zijn, zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau, gesprekken gevoerd met de coffeeshophouders. Uit deze gesprekken is naar voren gekomen dat niet alle coffeeshophouders vóór deelname aan het experiment zijn. Daardoor is het zeer waarschijnlijk dat, indien Almere geselecteerd wordt als deelnemende gemeente, tijdens de looptijd van het experiment bestuursrechtelijk zal moeten worden opgetreden."

 

Omroep Flevoland 24-05-2019 Almere wil meedoen met proef legale wietteelt

"Almere is één van de gemeentes in Nederland die mee wil gaan doen met een proef voor legale wietteelt. Dat is donderdagavond besloten tijdens de politieke markt. Het voorstel kwam van GroenLinks, D66 en Respect Almere."

 

Concept Notulen Poltieke Markt 23-05-2019

"RG-98 Motie vreemd aan de orde van de dag GroenLinks, D66 en Respect Almere: Experiment gesloten coffeeshopketen (gewijzigd)

De voorzitter: Ik word erop gewezen dat deze motie is gewijzigd. Ik geef u even de gelegenheid de wijzigingen tot u te nemen.
Is er voldoende leestijd aan u gegeven? Dat is het geval. Wie wenst gebruik te maken van een stemverklaring?

De heer Malotaux: Vanwege de wijzigingen en nu het alleen echt gaat om coffeeshops die gereguleerde wiet verkopen, kunnen wij voor dit voorstel stemmen.

De heer Ellian: Zoals het door mij is verwoord in de bespreking, is dit een moeilijk onderwerp voor de VVD-fractie. De VVD-fractie zal daarom verdeeld stemmen.

De heer J. van Dijk: Mijn fractie is van mening dat met dit voorstel en de eventuele kandidaatsstelling er een aanzuigende werking zal zijn en criminaliteit zal toenemen, dat het slecht is voor de jeugdgezondheid en dat er veel financiën mee gemoeid zijn. Er zijn voorstellen van deze coalitie waar het hart van de ChristenUnie vol van is en waar onze mond van overloopt, maar dat is dit voorstel niet. Wij verwachten niet dat reguleren de oplossing is. Almere mag en moet in veel dingen vooroplopen, maar met dit experiment zeker niet. Wij zullen met overtuiging tegen stemmen.

De heer Buyatui: Dit experiment dreigt een half experiment te worden, aangezien de infrastructuur helemaal niet op orde is. Ik zal daarom tegen stemmen. 

De fracties van PvdA, D66, GroenLinks, SP, Partij voor de Dieren, CDA, AP/OPA, Respect Almere en drie leden van de fractie van de VVD stemmen voor de motie.

De fracties van PVV, Leefbaar Almere, ChristenUnie, Fractie Buyatui en vier leden van de fractie van de VVD stemmen tegen de motie.

27 stemmen voor en 16 stemmen tegen. De motie vreemd aan de orde van de dag is aangenomen."

 

Omroep Flevoland 16-05-2019 Almere moet meedoen aan wietproef

GroenLinks en D66 willen dat Almere meedoet in de landelijke wietproef. Dan wordt de wiet legaal gekweekt in de eigen stad. Coffeeshops moeten dan meedoen aan de proef. De twee partijen dienen vanavond een motie in tijdens de Politieke Markt. Raadslid Jaap Steenkamer van GroenLinks legt zijn voorstel uit op de radio.

 

Almeerse raadsnotitie Experiment gesloten coffeeshopketen 16-05-2019 

Motie van Groen Links & D66 in Almere voor deelname Almere aan de wietproef, met ook LTO Glaskracht als inspreker & coffeeshophouder Bart Vollenberg van Coffeeshop Koffie & Dromen (archiefstream van deze raadsvergadering indien werkend staat hier). Ingediende motie van Groen Links en D66 betreft:

De raad, gehoord de beraadslaging, overwegende dat:

- de illegale aanvoer van wiet tot tal van ongewenste situaties leidt, waaronder veiligheidsproblemen (grote betrokkenheid criminele organisaties) en gezondheidsproblemen (geen controle op kwaliteit wiet);

- de Tweede Kamer een voorstel heeft aangenomen om deze spagaat op te lossen, door de teelt en verkoop te reguleren via een gesloten en belastingplichtige coffeeshopketen, waar criminelen worden geweerd;

- in het Regeerakkoord een proef met gereguleerde wietteelt mogelijk wordt gemaakt in 6-10 grote en middelgrote gemeenten, waarbij de coffeeshops in die gemeenten worden bevoorraad door telers van wiet die onder overheidstoezicht staan;

van oordeel dat:

- Almere over voldoende ruimte en infrastructuur beschikt om dergelijke, op termijn, gereguleerde wietteelt te huisvesten;

- gereguleerde wietteelt binnen een gesloten systeem helpt om de criminaliteit beter onder controle te krijgen en daarmee minder inzet van Politie en Brandweer nodig maakt;

- Almere bij moet dragen aan het beter onder controle krijgen van criminaliteit en verbeteren van de veiligheid van haar burgers door mee te doen aan het experiment gesloten coffeeshopketen;

- gereguleerde wietteelt past binnen het groene en diverse karakter van Almere,

roept het college op:
- om Almere aan te melden als pilotgemeente voor gereguleerde wietteelt, en gaat over tot de orde van de dag.