Experiment Harderwijk

Harderwijk • 1 coffeeshop •

Commissie Beleid Algemeen gemeente Harderwijk, donderdag 13 juni 2019 19:30 - 21:15, Locatie: Raadzaal, Voorzitter: Menno Doppenberg

“19:45 - Experiment gesloten coffeeshopketen. Proces: de burgemeester wil graag het gesprek wil aangaan met de gemeenteraad over het experiment gesloten coffeeshopketen. De burgemeester heeft tot 10 juni 2019 de tijd om zijn interesse kenbaar te maken bij de Minister, waardoor Harderwijk mogelijk kan deelnemen aan het experiment. Daarna kan de gemeente Harderwijk zich nog terugtrekken. Behandeling: Burgemeester Van Schaik zal het onderwerp inleiden.  De commissieleden kunnen vragen stellen / informatie inwinnen bij de burgemeester en bij belanghebbenden. Vervolg: Er wordt een raadsbesluit gevraagd, eventueel voorafgegaan aan een debat.”

 

DS 01-06-2019 Burgemeester meldt Harderwijk aan voor landelijke wietproef

“Van Schaik heeft Harderwijk onder voorbehoud aangemeld. De gemeenteraad moet nog goedkeuring geven. ,,Als die het experiment niet ziet zitten, trekken we de kandidatuur van Harderwijk weer in,’’ zegt Van Schaik. De gemeenteraad van Harderwijk praat over het onderwerp op 4 juli. “

 

Raadsbesluit 21-05-2019

"De raad van de gemeente Harderwijk;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 mei 2019,
nummer 02430000025536/02430000081454;
besluit:

dat het voorstel van de burgemeester, om interesse voor deelname aan het experiment gesloten
coffeeshopketen kenbaar te maken aan de Minister van Justitie en Veiligheid, in lijn ligt met de wens van de
gemeenteraad.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeenteHarderwijk in zijn openbare vergadering van6 juni 2019, onder nummer.

de heer H.J. van Schaik (voorzitter), de heer H.R. Lanning (raadsgriffier)"

 

Routeformulier college en raad Voorstel aan college en raad experiment gesloten coffeeshopketen 21-05-2019

"Het college van B&W besluit: in te stemmen met het voorstel van de burgemeester dat hij het gesprek aangaat met de gemeenteraad over het experiment gesloten coffeeshopketen. De gemeenteraad wordt daarbij gevraagd of het kenbaar maken van interesse bij de Minister van Justitie en Veiligheid voor deelname aan het experiment aansluit bij de wensen van de gemeenteraad.

Inleiding

Door middel van het huidige Coffeeshopbeleid Harderwijk en de verstrekte gedoogverklaring en exploitatievergunning is de procedure van verkoop van softdrugs op dit moment in Harderwijk goed geregeld. De zogenaamde ‘achterdeur’ is echter nog steeds illegaal. In het Coffeeshopbeleid Harderwijk 2017 heeft de burgemeester al voorgesorteerd op het wetsvoorstel Wet gesloten coffeeshopketen, door het volgende op te nemen: ‘Als het wetsvoorstel wordt aangenomen en in werking treedt, zal binnen de grenzen van de alsdan geldende wet- en regelgeving worden bezien in hoeverre het onderhavige coffeeshopbeleid aanpassing/verruiming behoeft. Daarbij gaat de burgemeester ervan uit dat in eerste instantie de stichting die ten tijde van belang de coffeeshop exploiteert in aanmerking komt voor de aangepaste/verruimde mogelijkheden die de wet biedt’.

Daarnaast heeft Coffeeshop Columbus bij de burgemeester aangegeven dat zij positief staat tegenover eventuele deelname aan het experiment gesloten coffeeshopketen.


Met dit voorstel wil de burgemeester het gesprek aangaan met de gemeenteraad over het experiment gesloten coffeeshopketen. De gemeenteraad wordt daarbij gevraagd of het kenbaar maken van interesse bij de Minister van Justitie en Veiligheid voor deelname aan het experiment aansluit bij de wensen van de gemeenteraad. De burgemeester spreekt alleen de ambitie uit om deel te nemen aan het experiment voor het onderdeel van het transport van de drugs en niet voor het vestigen van een kwekerij in de gemeente Harderwijk. De toevoer aan de coffeeshop vindt dan tijdens het experiment plaats door gereguleerde telers. Het debat over de inhoud en de condities van het experiment vindt plaats in de Tweede Kamer.

De burgemeester heeft van 23 april 2019 tot 10 juni 2019 de tijd om zijn interesse kenbaar te maken. Het ministerie heeft aangegeven dat de aanmeldingstermijn van gemeenten wordt verlengd als de Tweede Kamer over het ontwerp besluit experiment gesloten coffeeshopketen wil debatteren na de sluitingsdatum van 10 juni 2019. Het is op dit moment niet bekend of en wanneer de Tweede Kamer wil debatteren over het ontwerp besluit. In principe moet de burgemeester zich, indien de gemeente Harderwijk wil deelnemen, voor 10 juni 2019 aanmelden. Het gaat alleen om het kenbaar maken van interesse bij de minister. De gemeente Harderwijk kan zich tijdens het proces (na 10 juni 2019) nog terugtrekken."

 

collegebesluit 21-05-2019

hardewijk 21 05 2019 collegebesluit

Raadsvergadering - 06-06-2019 Damoclesbeleid Harderwijk 2019

"Coffeeshopbeleid De burgemeester heeft voor de exploitatie van een coffeeshop in de gemeente Harderwijk, die in het bezit is van een geldige gedoogverklaring, afzonderlijk beleid opgesteld: het “Coffeeshopbeleid Harderwijk”.

Dit Damoclesbeleid is niet van toepassing op de gedoogde coffeeshop in Harderwijk.

Een coffeeshop die niet beschikt over een geldige gedoogverklaring valt wél onder dit Damoclesbeleid.

Ook kunnen bijvoorbeeld een hotelkamer, andere recreatieverblijven en een kantoor onder het begrip lokaal vallen, voor zover zij geen ‘woning’ zijn; f. coffeeshop: een horecabedrijf, in bezit van een exploitatievergunning van de burgemeester om alcoholvrije dranken te mogen verkopen waar verkoop (en gebruik) van softdrugs gedoogd wordt op grond van een daartoe door de burgemeester verleende gedoogverklaring; g. woning (bewoond): een voor bewoning gebruikte ruimte."