Experiment Helmond

Helmond • 1 coffeeshop •

ED 06-10-2021 Blanksma zegt ja tegen een of twee etra coffeeshops in Helmond

De coffeeshop aan de Wolfstraat zal niet lang meer de enige zijn in Helmond. Burgemeester Elly Blanksma-van den Heuvel geeft toestemming voor maximaal twee extra coffeeshops. Eerder sprak de politiek zich al uit voor verruiming van het aantal zaken waar wiet kan worden gekocht.

Burgemeester Blanksma, verantwoordelijk voor de veiligheid in Helmond, heeft de knoop doorgehakt. Met haar beslissing komt een einde aan een jarenlange discussie. Ondernemers staan klaar om een coffeeshop te openen. Voor het zo ver is, moet er nog het nodige gebeuren, geeft Blanksma aan.

Door meer legale verkooppunten moet de verkoop van wiet ‘achter de voordeur’ worden tegengegaan. Blanksma wil onderzoeken hoe bevorderd kan worden dat gebruikers die nu nog via de illegale handel aan softdrugs komen, nu ook echt voortaan naar de coffeeshops gaan.

Juli 2021 Breuer Intraval in opdracht van gemeente Helmond De markt voor coffeeshops in Helmond 

De gemeente Helmond voert in haar lokale coffeeshopbeleid een maximumstelsel waarin slechts één coffeeshop binnen de gemeentegrenzen wordt gedoogd. De gemeenteraad heeft de burgemeester verzocht om te onderzoeken of verruiming van het maximumstelsel wenselijk en mogelijk is. Nadere besluitvorming omtrent dit vraagstuk wil de burgemeester met een onafhankelijk onderzoek kunnen onderbouwen. De gemeente Helmond heeft onderzoeks- en adviesbureau Breuer&Intraval daarom opdracht gegeven een onderzoek uit te voeren om de benodigde informatie te verschaffen. Daarbij was de probleemstelling: 

Hoeveel coffeeshops zouden in Helmond gevestigd kunnen zijn, als uitsluitend naar de vraag naar en het bestaande aanbod van cannabisproducten in de gemeente Helmond en de regio (met name Eindhoven) wordt gekeken?

Uitkomst: 

Op basis van de interpretatie van het rekenmodel in de lokale context is het realistisch om aan te nemen dat er marktruimte is voor één à twee extra coffeeshops in de gemeente Helmond.

De vestiging van extra coffeeshops in de gemeente Helmond kan een positieve bijdrage leveren op het gebied van leefbaarheid en preventie. De zichtbare straathandel (in harddrugs) zal er naar verwachting niet door reduceren, omdat het softdrugsgebruik daar los van staat.

Een relevante positieve bijvangst van de vestiging van extra coffeeshops, is dat het de situatie met betrekking tot coffeeshops in de gemeente minder kwetsbaar maakt. De huidige situatie is kwetsbaar, omdat er maar één gedoogd verkooppunt van cannabis is
gevestigd. Mocht de huidige coffeeshop wegvallen (bijvoorbeeld als de exploitant besluit met de exploitatie te stoppen) dan zullen de huidige klanten van de coffeeshop zich in elk geval tijdelijk moeten wenden tot de Eindhovense coffeeshops of de illegale markt.
Bovendien is de positie van coffeeshops per definitie precair; zij kunnen bij overtreding van één van de lokaal geldende gedoogcriteria direct worden gesloten voor (on)bepaalde tijd. Het is dan een prettige bijkomstigheid als er ten minste nog één andere coffeeshop binnen de gemeentegrenzen is gevestigd, die eventueel de bezoekersstroom van een gesloten of verdwenen coffeeshop kan opvangen.

Afbeelding

 

ED 01-07-2021 Onderzoek: Helmond heeft genoeg blowers voor liefst vier extra coffeeshops

In Helmond wordt al jarenlang gesteggeld over de komst van een tweede coffeeshop. Uit onderzoek blijkt nu dat er in de stad ruimte is voor liefst vijf coffeeshops. De vraag is wel of gebruikers die hun wiet of hasj illegaal kopen, zullen overstappen naar legale verkooppunten.

Burgemeester Elly Blanksma wees in de coffeeshopdiscussie de afgelopen jaren geregeld naar het ‘wietexperiment’, waarmee wordt geëxperimenteerd met het legaal kweken en verkopen van cannabis. Ze wilde de uitkomsten daarvan afwachten. Maar verschillende politieke partijen voerden de druk op om het onderwerp nieuw leven in te blazen. Aanleiding was de grote interesse van ondernemers om een coffeeshop in de stad te openen.

In een brief aan de gemeenteraad laat Blanksma weten dat ze het onderzoek na de zomer op de politieke agenda wil zetten. Daarbij kunnen de onderzoekers uitleg geven over het rapport en vragen hierover beantwoorden.

Cannabisindustrie 4-10-2020 Terugkijktip: Helmondse webinar 'Podiumbijeenkomst Cannabisbeleid'.

Afgelopen dinsdag organiseerde de gemeenteraad Helmond een podiumbijeenkomst over coffeeshops, wat online te volgen was via YouTube. Daaraan deed onder andere burgemeester Elly Blanksma-van den Heuvel mee, evenals Floris Brocaar (preventiemedewerker bij Novadic Kentron), Emile Kolthoff (hoogleraar Criminologie en lector Ondermijning bij Avans Hogeschool), en Ralph Mennes (senior onderzoeker bij onderzoeks- en adviesbureau Breuer & Intraval), die ook het wietproef onderzoek uit zal voeren met Stijn vorens van RAND Europe. Hij stelde: 'Een coffeeshop hoeft geen andere impact op de omgeving te hebben dan een winkel of horecazaak'.

ED 02-10-2019 Deur op een kier voor tweede coffeeshop in Helmond 

Eerder koppelde Blanksma de opening van een tweede coffeeshop aan deelname aan het landelijke wietexperiment. Tegen de wens van de gemeenteraad in. Volgens veel raadsleden hoefden die twee zaken helemaal niet onlosmakelijk met elkaar verbonden te worden. Iets wat het stadsbestuur nu onderschrijft. ‘Het klopt dat de komst van een tweede coffeeshop an sich niet louter afhangt van het al dan niet deelnemen aan het experiment’, is te lezen in de antwoordbrief.

AD 29-08-2019 Helmond op reservebank bij wietproef, mag als 'vergelijkingsgemeente' meedoen.

Helmond mag dan niet experimenteren met de legale wietteelt, maar krijgt wel een rol in de proef. Helmond Lelystad, Roermond, Hoorn, Helmond, Zutphen, Tiel en Midden-Groningen zijn voorgedragen als vergelijkingsgemeenten, waartegen de bevindingen in de experimenterende gemeenten kunnen worden afgezet. Bovendien zijn de gemeenten uit deze controlegroep reserve mocht er alsnog een gemeente afhaken.

ED 28-08-2019 Geen deelname aan wietproef, maar komt er wel een tweede coffeeshop in Helmond?

Blanksma wilde de deelname aan de wietproef samen laten vallen met de komst van een tweede coffeeshop in Helmond. „Dat kan van toegevoegde waarde zijn”, zei ze voor de zomer. Ze doelde op het gegeven dat een ondernemer dan helemaal legaal kan beginnen. Dus met verkoop én inkoop. Alleen bij deelname aan de wietproef stond de weg open naar een tweede coffeeshop.

Van de andere kant: een meerderheid van de gemeenteraad vroeg met een motie aandacht voor de komst van een tweede coffeeshop. Ongeacht de deelname aan de wietproef. „De burgemeester heeft dat signaal heel serieus genomen, getuige ook haar plan om dat te koppelen aan de wietproef”, aldus een woordvoerder. “Maar de situatie moet opnieuw worden bekeken. En dat zal ze opnieuw heel serieus doen.”

ED 07-06-2019 Helmond wil wietproef en tweede coffeeshop koppelen

"Helmond meldt zich aan voor de landelijke proef met legale wietteelt. En het wil deelname verbinden aan de opening van een tweede coffeeshop in de stad.

Voor zover bekend is Helmond de enige kandidaat-proefgemeente die een koppeling wil maken tussen deelname aan het experiment en uitbreiding van het aantal coffeeshops. „Dat kan van toegevoegde waarde zijn”, zegt burgemeester Elly Blanksma. Ze doelt op het gegeven dat een ondernemer dan helemaal legaal kan beginnen (verkoop én inkoop). Dat zou nieuwe inzichten kunnen opleveren.

Begin mei bleek dat in de Helmondse politiek ruime meerderheden zijn voor deelname aan de wietproef en de komst van een tweede coffeeshop. Om dat laatste mogelijk te maken, kunnen de eerdere criteria worden versoepeld, vinden de voorstanders. Blanksma schaart zich achter deze lijn. Ze ziet ‘op meerdere plekken in de stad mogelijkheden’ voor een extra verkooppunt."

 

Raadsinformatiebrief 79 06-06-2019 Aanmelding Helmond experiment gesloten coffeeshopketen

"Geachte leden van de raad,

De gemeente Helmond meldt zich deze week aan voor het experiment gesloten coffeeshopketen. Burgemeester Blanksma bevestigt de interesse van onze gemeente komende vrijdag officieel per brief en reageert daarmee op de door minister Grapperhaus gestelde deadline waarin was aangegeven dat gemeenten tot 10 juni hun interesse kenbaar konden maken."

 

Experiment gesloten coffeeshopketen Gemeente Helmond Belangstellingsregistratie juni 2019

"Gemeente Helmond deelnemer wietexperiment

Deelname aan het experiment past bij het nemen van bestuurlijke verantwoordelijkheid voor het vinden van landelijke oplossingen voor de ongewenste maatschappelijke effecten die het Nederlandse gedoogbeleid teweeg brengt. De motivering van de gemeente Helmond om deelnemer te zijn in het wietexperiment kent daarnaast nog een aantal belangrijke onder-scheidende aspecten:

Koppeling wietexperiment met opening tweede coffeeshop

Als gemeente met ruim 91.000 inwoners wil Helmond met twee coffeeshops deelnemen aan het experiment. Daarbij betreft het één bestaande coffeeshop die sinds jaren op dezelfde locatie is gevestigd. Mocht Helmond gaan deelnemen aan het experiment, dan wordt naar alle waarschijnlijkheid een tweede, gereguleerde coffeeshop in de stad geopend. De beleids-regel hieromtrent stel ik, bij toekenning van de pilot aan Helmond, direct vast. Het staat vast dat de exploitant van deze tweede coffeeshop zich (vooraf) conformeert aan de voorwaarden van het experiment, waarmee de bereidwilligheid van deze exploitant is gegarandeerd.

Verzekerd van voldoende politiek-bestuurlijk draagvlak

In het coalitieakkoord gemeente Helmond 2018 - 2022 ‘Helmond. Stad in Beweging.’is vermeld dat Helmond openstaat voor de regulering van wietteelt, om daarmee een krachtig, eenduidig beleid te kunnen ontwikkelen voor de huidige drugsproblematiek en forse ‘achterdeurproblematiek’ die de stad kent. Op 7 mei jongstleden heb ik opnieuw bij de gemeenteraad het draagvlak gepolst voor deelname aan het experiment. Ik voel mij door zowel het college van burgemeester en wethouders, als door een ruime meerderheid van de gemeenteraad voldoende gesteund in de aanmelding van Helmond als deelnemende gemeente in het experiment"