Coffeeshopbeleid Utrecht

Artikelindex

 

DUIC 25-2-2022 Mogelijk nieuwe coffeeshopop Electronweg in Utrecht

De gemeente Utrecht heeft een aanvraag gekregen voor het openen van een nieuwe coffeeshop aan de Elektronweg op bedrijventerrein Lage Weide in Utrecht. Het college van B&W staat naar eigen zeggen positief tegenover de locatie en heeft de plannen ter inzage gelegd.

Volgens het gemeentebestuur zou de locatie aan de Elektronweg geschikt zijn omdat die buiten een woonwijk op een industrieterrein en aan verschillende uitvalswegen ligt. De plek voldoet volgens de gemeente aan de criteria van het Utrechtse coffeeshopbeleid.

Een nieuwe coffeeshop zorgt voor spreiding van het aanbod door Utrecht, waardoor de druk op andere coffeeshops in de stad afneemt.

AD 23-09-2021 Onder druk tekent burgemeester Dijksma alsnog manifest softdrugs, maar 'liever bewijs dan belijdenis'

Onder druk van een meerderheid van de gemeenteraad ondertekent de Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma alsnog een manifest dat pleit voor het legaliseren van softdrugs.

Zij denkt echter dat enkel het ondertekenen van het manifest geen wonderen doet in Den Haag, omdat dit de twijfelaars niet over de streep zal trekken. Het is namelijk nog niet aangetoond dat met legalisering van softdrugs, je ook het verdienmodel kapot maakt. ,Als ik mijn lobbypositie zo sterk mogelijk wil houden, wil ik liever bewijslast leveren dan alleen de belijdenis.’’

Bij experimenten die eerder werden opgezet, viel Utrecht buiten de boot. Dijksma wil zich dan ook inzetten voor deelname van Utrecht in een eventuele nieuwe ronde van experimenten.

23-09-2021 RTV Utrecht Burgemeester Dijksma ziet geen nut in manifest voor legale softdrugs

Burgemeester Sharon Dijksma van Utrecht heeft een manifest over het legaliseren van softdrugs niet ondertekend. Ze denkt namelijk dat dat weinig zin heeft. Maar mocht de raad graag willen dat haar handtekening eronder komt, dan is zij daartoe bereid. Dat zei ze vandaag tijdens het wekelijkse vragenuur van de Utrechtse gemeenteraad.

De burgemeester denkt dat de nieuwe regering in Den Haag eerst overtuigd moet worden dat het legaliseren nuttig is, en die overtuiging bereik je niet met een manifest, maar met de uitkomsten van een experiment. "Geef mij ruimte voor een eigen geluid", zei de burgemeester. "Dat is beter dan 'preaching for the converted'. Dat is wat we op dit dossier te lang doen." De burgemeester daagt de raad uit om binnenkort een echt debat te houden over de problematiek van de softdrugs. Dat zou dan voor de kerst moeten plaatsvinden

10-09-2021 AD Verbazing over optreden burgemeester Dijksma; wil zij softdrugs niet legaliseren?

De Utrechtse politiek is het in meerderheid al tijden eens: één van de manieren om ondermijnende (jeugd)criminaliteit tegen te gaan is de legalisering van softdrugs. Toch schittert burgemeester Sharon Dijksma door afwezigheid als ondertekenaar van een manifest die het kabinet oproept hierop actie te ondernemen.

Al jaren is er in het ‘progressieve’ Utrecht een ruime meerderheid voor het reguleren danwel legaliseren van wietteelt. D66-raadslid Has Bakker is dan ook verbaasd dat de gemeente ontbreekt. ,,Nota bene in de week dat Dijksma's ondermijningsnota is verschenen’’, zo refereert hij aan haar plan waarin ook voorstellen staan om ondermijnende criminaliteit tegen te gaan. In deze nota wordt ook met geen woord gerept over (legalisering) van softdrugs.

Hij stelt aankomende donderdag - waarschijnlijk met veel andere partijen - mondelinge vragen aan de burgemeester.

 

07-09-2021 D66 Utrecht Concept Verkiezingsprogramma gemeenteraadverkiezing 2022. De ambitieuze stad: groei voor Utrechters  

Enkele citaten mbt cannabis/drugs/drugsbeleid:

1113 Drugs 1114 D66 is voorstander van een liberaal drugsbeleid. Utrecht loopt dankzij D66 voorop in gesprekken met de 1115 landelijke overheid over een beter drugsbeleid. Mede dankzij deze gesprekken is het wietexperiment van 1116 start gegaan. We willen nu vooruit met het reguleren van xtc want dat middel wordt onterecht gelijkgesteld 1117 aan veel meer schadelijke producten. Wij vinden dat het een eigen verantwoordelijkheid is van mensen om 1118 te kiezen of zij wel of geen drugs gebruiken, zeker wanneer het om drugs gaat die bij verantwoord gebruik 1119 geen schadelijke gevolgen hebben voor de gezondheid. Daarom is goede voorlichting over drugs, inclusief 1120 alcohol, wat D66 betreft essentieel. Wel zijn we ons bewust van de negatieve kanten van drugs, de risico’s 1121 voor de gezondheid en de criminele wereld die schuilgaat achter de drugshandel. Meer hierover lees je in 1122 het kader over drugs.

1138 Het gebiedsverbod op lachgas wordt geëvalueerd en het beleid verbeterd 1139 De gemeente heeft vier gebieden aangewezen waar bezit en gebruik van lachgas is verboden. In deze 1140 gebieden mag je geen lachgas bij je te hebben. Overlast door lachgasgebruik kan bij de gemeente worden 1141 gemeld. Op deze manier kan lachgasgebruik worden gehandhaafd en gemonitord. Maar het moet vooral 1142 een positief effect hebben op de volksgezondheid. Als dit effect niet voldoende is, moeten we de 1143 gebiedsverboden afschaffen en andere maatregelen inzetten. Denk aan het verkopen van lachgas via 1144 coffeeshops of andere verkooppunten, waarbij uitleg wordt gegeven over verstandig gebruik.

1797 Een beter Utrechts drugsbeleid: effectiever en gezonder! 1798 D66 Utrecht is voorstander van een liberaal drugsbeleid. Als je kiest voor drugs, dan vinden wij dat in 1799 principe je eigen verantwoordelijkheid. We zijn ons wel bewust van de gezondheidsrisico’s. En we zien de 1800 criminele wereld die schuilgaat achter drugshandel. Daarom vinden we dat het huidige drugsbeleid beter 1801 kan: effectiever én gezonder. Met betere regulering en voorlichting, verbeteren we de plezierige kanten en 1802 pakken we de negatieve kanten aan. 1803 Het gebruik van drugs is niet altijd schadelijk. Sterker nog, drugs als xtc zijn minder schadelijk dan alcohol 1804 en tabak. Wij denken dat we door goede regulering van productie en verkoopketen van xtc de kwaliteit 1805 kunnen bewaken, het gebruik kunnen monitoren en criminaliteit kunnen tegengaan. D66 wil ook dat Utrecht 1806 blijft meedoen met het wietexperiment. Daarnaast willen we thuisteelt van wiet voor medicinaal gebruik 1807 goed regelen in de wet.

1808 Verantwoord gebruik is natuurlijk belangrijk. Daarom moeten mensen ergens terecht kunnen met hun vragen 1809 over drugs. Ook moeten ze hun drugs gratis kunnen laten testen, op festivals en in de stad. Verder willen 1810 wij een effectieve aanpak van specifiek lachgas. Hier zien we gezondheidsrisico’s voor gebruikers. En er 1811 ontstaan gevaarlijke situaties bij gebruik in het verkeer. Wij willen daarom de beschikbaarheid beperken en 1812 we pleiten voor een effectieve waarschuwingscampagne.

 

 

09-03-2021 Stream CannaStemBus in Utrecht bij Coffeeshop Colorado op de Vlampijpstraat Interviews van Derrick Bergman met Frederik en Jeroen (coffeeshopondernemers) Jan van Piekeren (Utrechtse zanger) Guus Lieberwerth (Utrechtse zadenteler/plantenwizzkid) en Hester Kooistra (humanistiek onderzoekster)

 

 

 

25-11-2020 DUIC Omwonenden Utrechtse wietboot vangen bot bij de rechter

De rechtbank in Utrecht heeft besloten dat de wietboot aan de Utrechtse Wittevrouwensingel niet extra hoeft te gaan handhaven. Omwonenden van de coffeeshop stapten naar de rechter omdat ze zeggen overlast te ervaren.

 

08-09-2020 Nu Coffeeshop Gallery Colorado aan de Vlampijpstraat blijft toch open

Coffeeshop Gallery Colorado aan de Vlampijpstraat in Utrecht op het bedrijventerrein Cartesiusweg blijft toch open. De exploitant en de gemeente Utrecht konden het niet eens worden over de huurprijs, maar inmiddels is een akkoord bereikt. 

De onderhandeling kosten even wat tijd want: 'Een te lage huurprijs zou namelijk geïnterpreteerd kunnen worden als het verlenen van staatssteun aan een coffeeshop. Bij een te hoge huurprijs kan worden gesteld dat de gemeente geld verdient aan de verkoop van cannabis'.

 

08-05-2020 Jaarstukken 2019 - Gemeente Utrecht, Raadvoorstel 2020, nummer 40

"Coffeeshops

Het coffeeshopbeleid blijft gericht op het evenwicht tussen vraag en (kleinschalig) aanbod van hennepproducten. Hiermee zijn zowel de volksgezondheid, de leefbaarheid als de veiligheid gediend. We streven naar de invulling van maximaal zeventien coffeeshops in de stad waarbij de nadruk ligt op de vestiging van coffeeshops buiten de bestaande woonwijken. We monitoren scherp het beleid en passen dit aan waar de actuele situatie dit van ons eist. Het initiatief van een drive-in coffeeshop aan de rand van de stad op gemeentegrond is actief ondersteund.

Door de reservering voor de Cannabis Social Club laten we zien dat we, samen met andere gemeenten, het cannabisbeleid willen moderniseren omwille van de volksgezondheid en de veiligheid. Op 24 januari 2019 is een raadsbrief verstuurd met daarin de stand van zaken van het landelijke experiment met gereguleerde wietteelt, een aanvraag voor een nieuwe coffeeshop aan de Tennesseedreef en het initiatief voor een drive-in coffeeshop. Omtrent de aanvraag voor de nieuwe coffeeshop aan de Tennesseedreef – mede geplaatst tegen het huidige coffeeshopbeleid - schreven wij u antwoorden op uw schriftelijke vragen en mondelinge vragen.

De gemeente Utrecht heeft zich in 2019 gemeld als belangstellende om aan het experiment gesloten coffeeshopketen deel te nemen (conform ook motie 'De Wiethouder wint'). Over de voortgang van het experiment en de rol die de gemeente Utrecht daarbij heeft gespeeld zijn twee raadsbrieven gestuurd (brief 13-11-2019 en brief 30-08-2019). De gemeente Utrecht is uiteindelijk niet aangewezen als deelnemer aan het experiment."

 

Rekenkamerrapport Regie op veiligheid en handhaving 17-03-2020

"Naast de brede steun heeft de rekenkamer ook signalen meegekregen dat raadsbesluiten –naast de eerder gemaakte kanttekeningen bij het beter in balans brengen van ambities en de inzet van middelen, en de invulling van de regierol in de uitvoering –soms strijdig zijn met deze ambities op het gebied van veiligheid. Zo wordt het voorbeeld van een nieuwe coffeeshop in Overvecht verschillende keren benoemd. De raad heeft vastgesteld dat er in Utrecht ruimte is voor maximaal 17 coffeeshops. Op dit moment zijn er 11. Er mogen dus nog 6 coffeeshops gevestigd worden, terwijl de raad met het huidige IVP uitspreekt ondermijning steviger aan te willen pakken. Dit is complexe materie, omdat verschillende (wetenschappelijke) onderzoeken een verband aantonen tussen criminaliteit en coffeeshops. De wijkraad Overvecht benoemt in dit verband ook de komst van het Nieuwe Zandpad."

 

Gemeente Utrecht (zonder datum) Coffeeshop, gedoogverklaring aanvragen

"Wilt u een coffeeshop beginnen voor de verkoop en het gebruik van softdrugs? Dan hebt u een gedoogverklaring nodig.

Wachtlijst

De gemeente Utrecht geeft maximaal 17 gedoogverklaringen uit. Op dit moment zijn er geen gedoogverklaringen vrij. Daarom is er een wachtlijst."