Coffeeshopbeleid Leeuwarden - 2019 - 2007 Crone

Artikelindex

We gaan Ferd Crone missen. Het was tijdens zijn ambtsperiode dat het Coffeeshopoverleg zich heeft ontwikkelt tot een structureel overleg. Onder zijn leiding en verantwoordelijkheid was er in Leeuwarden sprake van een coffeeshopbeleid gebaseerd op feiten, pragmatisme, overleg en inspraak. We hebben daarvoor veel waardering.

20160704 213058

Het coffeeshopoverleg vindt minimaal 2 keer per jaar plaats, meestal in het stadhuis. Deelnemers aan dit overleg zijn de (beleids-)ambtenaren van de Sector Juridische en Veiligheidszaken van de gemeente Leeuwarden, wijkagenten van de binnenstad (en/of politiefunctionarissen verantwoordelijk voor de reguliere controles van de Leeuwarder coffeeshops) en de eigenaren (of hun vertegenwoordigers) van de dertien (nu 12) coffeeshops die Leeuwarden rijk is. Burgemeester Ferd Crone was regelmatig ook deelnemer aan het overleg.

Het Coffeeshopoverleg van 18 oktober 2019 vond zoals wel vaker plaats in Fractiekamer 1 van het stadhuis. Aanwezig waren 2 beleidsambtenaren, een ambtenaar voor de verslaglegging, de burgemeester, de wijkagent van de binnenstad en 10 eigenaren/vertegenwoordigers van 10 van de 13 coffeeshops. Dit waren: De Eenhoorn, De Zone, De Os, 058, Flower Power, Miami, Downtown, Liberty, Utoop en De Vriendschap. Repelsteeltje, Relax en American waren niet aanwezig.

Agendapunt 2 die middag luidde: "Gedachtenwisseling deelname experiment legale wietteelt, ingediend door de gemeente en De Os". Het experiment met legale wietteelt en deelname door de gemeente Leeuwarden hieraan zou besproken worden alvorens een gezamenlijk besluit te nemen over wel of geen deelname. In het verslag van deze vergadering staat hierover het volgende:

“De voorwaarden van het experiment zijn inmiddels in grote lijnen bekend. Zowel burgemeester Crone als de aanwezige coffeeshophouders van Leeuwarden zien op dit moment geen heil in deelname van aan het experiment in de huidige vorm. Mochten er ontwikkelingen zijn of veranderen de voorwaarden dan wordt er een aanvullend overleg gepland met coffeeshophouders en de burgemeester.”

In antwoord op vragen van Julie Bruijnincx (D66) tijdens de begrotingsdebatten in de Leeuwarder Raad op 31 oktober 2018 antwoordde burgemeester Crone dat hij na overleg met coffeeshophouders ,,zelf de afweging om niet mee te doen’’ heeft gemaakt. De door het rijk gestelde eisen bieden ,,geen goede route’’. LC 01-11-2018 Eisen te streng: geen proef met wietteelt.


 

LC 18-07-2019 Leeuwarden scherpt regels rondom drugs op festivals aan

"Leeuwarden bindt de strijd aan met drugs op festivals en bij evenementen. Nieuwe regels gaan per 1 januari in.

De verkoop van lachgas op festivals en bij evenementen zoals Bevrijdingsdag is per 1 januari verboden in de gemeente Leeuwarden. En ook wordt er geen verkoop van (soft-) drugs meer getolereerd bij festivals als bijvoorbeeld Psy-fi. Dat staat in de nieuwe 'Beleidsregel evenementen in de open lucht' die de gemeente deze week heeft vastgesteld.

Ook het bezit van meer dan vijf gram softdugs als wiet wordt niet meer getolereerd. De gemeente zal vanaf 1 januari ook strenger controleren, aldus een woordvoerder. ,,Indien nodig gaan we over tot honderd procent controle, in plaats van steekproefgewijs fouilleren." "


 

Gemeenteblad 2019, 174867 15-07-2019 09:00 “Beleidsregel evenementen in de open lucht”

"Leeuwarden voert een zerotolerancebeleid ten aanzien van drugs bij evenementen. Het is wettelijkverboden om drugs te bezitten of te verhandelen. Dit geldt ook bij evenementen. De gemeenteLeeuwarden streeft naar drugsvrije evenementen. De enige uitzondering geldt voor een gebruikershoeveelheid softdrugs tot maximaal 5 gram. Hiervoor blijft het in Nederland algemeengeaccepteerde gedoogbeleid gelden. Bij de behandeling van een aanvraag om eenevenementenvergunning wordt een inschatting gemaakt of er sprake is van een verhoogd risico opdrugsgebruik en drugshandel. Afhankelijk van de risico’s zal bepaald worden welke maatregelen,bijvoorbeeld ten aanzien van de visitatie, in de vergunningsvoorwaarden worden opgelegd.

De verkoop en het gebruik van lachgas tijdens evenementen is niet toegestaan. Het gebruik van lachgasvormt mogelijk een risico voor de volksgezondheid, openbare orde en veiligheid. Het gebruik kan doorandere bezoekers als aanstootgevend worden ervaren, waardoor botsingen en irritaties kunnen ontstaan. Bovendien is de drempel om het gebruik te combineren lager op evenementen. Combinatiegebruikvan lachgas met alcohol zorgt mogelijk voor extra risico’s. De verkoop en het gebruik van lachgastijdens evenementen wordt per 1 januari 2020 verboden. Dit geeft organisatoren de mogelijkheid hieropte anticiperen bij hun verzoek tot plaatsing op de Evenementenkalender en de aanvragen voorevenementen in het nieuwe kalenderjaar."


 

LC 04-07-2019 D66: blowverbod in strijd met Opiumwet

"De NOS berichtte woensdag dat 218 van de 355 Nederlandse gemeenten een algeheel verbod op drugsgebruik hebben afgekondigd in de APV. In Friesland geldt dit voor zeven gemeenten, waaronder Leeuwarden.

Volgens de Opiumwet is gebruik van soft- en harddrugs niet strafbaar.

D66 vindt dat 'het zware instrument van een APV-verbod alleen moet worden ingesteld op basis van gedegen juridische gronden en zuivere argumentatie'.

Ze vraagt het college daarom hoe een algeheel blowverbod zich verhoudt tot de Opiumwet. Ook wil ze weten of de overlast van een sigarettenroker volgens burgemeester en wethouders fundamenteel verschilt van iemand die een joint rookt."


 

Schriftelijke vragen 03-07-2019 Bruijnincx, J. (D66) Blowverbod in hele gemeente

blowverbod d66 leeuwarden 03 07 2019

blowverbod d66 leeuwarden 03 07 2019 2


 

LC 03-07-2019 Aanpak drugs op straat in Friesland nog dode letter

"Van de achttien gemeenten in Friesland hebben zeven het gebruik van drugs op straat strafbaar gesteld. Speuren naar overtredingen gebeurt echter niet."

"Leeuwarden deed dit een jaar geleden al. Het leidde hier nog niet tot boetes voor drugsgebruik op straat. ,,We gaan niet met speurhonden door de stad om maar iemand te kunnen pakken", zegt Tjalling Landman van de gemeente. ,,De regel is meer bedoeld voor overlastsituaties. Dan hebben we nu een middel om er wat aan te doen."

Vorig jaar zijn er landelijk 151 boetes uitgedeeld voor drugsgebruik op straat: 90 voor softdrugs, 61 voor harddrugs. Rotterdam was met 67 bekeuringen de koploper. Friese gemeenten komen geen enkele keer voor in de cijfers van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), dat de strafbeschikkingen verstuurt en de boetes int. Ook in de twee voorgaande jaren is er in Friesland niemand voor beboet.

Eilanden: gebruik niet strafbaar

Terschelling is een van de gemeenten bij uitstek waar vooral in het zomerseizoen weleens een jointje wordt opgestoken in de buitenlucht. Maar dat is op het eiland bepaald geen reden om het dan maar strafbaar te maken. ,,Je hebt hier genoeg duinpannetjes waar vast weleens iets gebeurt. Alleen heeft niemand daar last van", zegt gemeentewoordvoerder Marjolein Izeboud. Ook de andere eilandgemeenten hebben het gebruik niet strafbaar gesteld.

Als er groepjes jongeren op bijvoorbeeld schoolpleintjes in de dorpen een joint roken, dan is dit op Terschelling wel aanleiding om contact te leggen. ,,Dat is vervelend voor de omgeving en dan moet je actie ondernemen. Dit is in principe een taak van de fietsende agenten die we hier hebben", zegt Izeboud. Omdat het op Terschelling niet is opgenomen in de APV, zal er op blowen in de openbaarheid geen boete volgen. Izeboud: ,,Als je er geen last van hebt, hoef je er ook geen oplossing voor te vinden. Dan krijg je regels om de regels en daar heb je niks aan." "


 

Het Parool (Tessel ten Zweege) 26-07-2019 ‘Het blowverbod wordt nu al ‘Marokkaantje pesten’ genoemd’

"Een blowverbod kan als bijeffect etnisch profileren hebben, stelt Tessel ten Zweege, lid van feministisch ­collectief Pisswife, in dit opiniestuk. ‘Is het overdreven te denken dat vooral mensen van kleur de dupe worden?’

Een jointje opsteken in het openbaar, mag dat? De wietwalm die over elk park in Nederland hangt doet vermoeden van wel, maar de praktijk is anders. De Opiumwet meldt niets over het gebruik van softdrugs, terwijl de wet het handelen en produceren ervan verbiedt. Het staat gemeenten vrij om hier zelf beslissingen over te nemen, en boetes uit te delen aan mensen die in de publieke ruimte ‘Alien Kush’ nuttigen.

Inmiddels besloten 218 van de 355 gemeenten dat blowen in publieke ruimtes ongewenst is en dus verboden moet worden. Gemeenten als Ommen, Berg en Dal en Rijssen-Holten, doorgaans niet geassocieerd met drugsoverlast, stelden het verbod al in. Zij lapten de Opiumwet aan hun laars en stellen een Algemene Plaatselijke Verordering in, ofwel: gemeentelijke regelgeving waar iedereen in de gemeente zich aan moet houden. Er ging een lange discussie aan vooraf, maar in 2014 besloot de rechtbank dat een Algemene Plaatselijke Verordering die ­blowen verbiedt legaal is."


 

Algemene Plaatselijke Verordening Leeuwarden. Vastgesteld in de raadsvergadering van 7 februari 2018. Bekendgemaakt op 22 februari 2018.

Hoofdstuk 2 Openbare orde

Afdeling 1 Bestrijding van ongeregeldheden

Artikel 2:1d Openlijk gebruik en handel van drugs

1. Het is verboden op of aan de weg in een voor publiek toegankelijk gebouw of vaartuig voorwerpen of stoffen openlijk voorhanden te hebben ten behoeve van gebruik van middelen als bedoeld in de artikelen 2 en 3 van de Opiumwet.

2. Onverminderd het bepaalde in de Opiumwet is het verboden op of aan de weg post te vatten of zich daar heen en weer te bewegen en zich op of aan de wegen in of op een voertuig te bevinden indien redelijkerwijs kan worden aangenomen dat dit gebeurt om middelen als bedoeld in de artikelen 2 en 3 van de Opiumwet of daarop gelijkende waar, al dan niet tegen betaling af te leveren, aan te bieden of te verwerven, daarbij behulpzaam te zijn of daarin te bemiddelen.

3. Het in het eerste lid en tweede lid gestelde verbod is niet van toepassing op voorwerpen of activiteiten die in het belang van de Volksgezondheid, in het bijzonder de preventie, de bestrijding van drugsverslaving of de hulpverlening aan de verslaafden, van overheidswege worden bevorderd of zijn goedgekeurd.

Afdeling 14 Drugsoverlast

Artikel 2:74 Verzameling van personen in verband met drugs of heling

Onverminderd het bepaalde in de Opiumwet is het verboden zich op een openbare plaats op te houden met het kennelijke doel om middelen als bedoeld in artikel 2 en 3 van de Opiumwet, of daarop gelijkende waar, al dan niet tegen betaling, af te leveren, aan te bieden of te verwerven, daarbij behulpzaam te zijn of daarin te bemiddelen.

Artikel 2:74a Openlijk drugsgebruik

Het is verboden op of aan de weg, op een andere openbare plaats of in een voor publiek toegankelijk gebouw middelen als bedoeld in de artikelen 2 of 3 van de Opiumwet of daarop gelijkende waar te gebruiken, toe te dienen, danwel voorbereidingen daartoe te verrichten of ten behoeve van dat gebruik voorwerpen of stoffen voorhanden te hebben.

 

Handhavingsjaarverslag HUP 2018. Fysieke leefomgeving en veiligheid. Vastgesteld bij collegebesluit van … 2019.

"Coffeeshops

In 2018 heeft de gemeente Leeuwarden voor dertien coffeeshops een vergunning en gedoogverklaring afge-geven. Coffeeshops moeten voldoen aan de AHOJG-criteria (geen affichering; geen harddrugs; geen over-last; geen verkoop aan jeugdigen onder de 18 jaar en hoeveelheden per transactie kleiner dan 5 gram) en aan de voorwaarden gegeven in de exploitatievergunning en gedoogverklaring.

Bij de coffeeshops worden door de politie en de gemeente jaarlijks minimaal drie preventieve controles uit-gevoerd. In het jaar 2018 zijn er 41 controles uitgevoerd. Er is in 2018 bij één coffeeshop een minderjarige aangetroffen. De coffeeshop is tijdelijk voor de duur van drie maanden gesloten geweest.

Viermaal is bij de coffeeshops vastgesteld dat de voorschriften van de gedoogverklaring werd overtreden. Eénmaal was er geen leidinggevende aanwezig. Tweemaal waren de deuren (voor- en tussendeur) van de portiek open, wat zorgde voor geuroverlast in de nabije omgeving en éénmaal veroorzaakte een automobi-list en tevens bezoeker (parkeer)overlast nabij de coffeeshop. Van alle vastleggingen zijn waarschuwingen verstuurd. Bij 36 controles in de coffeeshop is er geen overtreding vastgesteld."