Coffeeshopbeleid Leeuwarden - 2019 - 2020 Buma

Artikelindex

 
Een woning aan de Diepenbrockstraat in Leeuwarden is donderdag op last van burgemeester Sybrand Buma voor drie maanden gesloten.
De politie vond er in oktober zakken met gedroogde henneptoppen, met in totaal 129 gram hennep. In de woning hingen ook takken met henneptoppen te drogen. Het is dit jaar de 29ste keer dat Buma een woning laat sluiten op basis van de Opiumwet, alles om drugshandel, onveiligheid en overlast van omwonenden tegen te gaan.
 
 
20-09-2021 Leeuwarder Courant. Onderzoek RUG Vols en Bruijn

 

Afbeelding

 

Andries Ekhart overleden

Fractievoorzitter van de Pvda Leeuwarden en oud-wethouder Andries Ekhart is donderdag 21 mei 2020 plotseling thuis overleden. In maart volgde hij Lutz Jacobi op als fractievoorzitter. Hij is 66 jaar geworden.

ekhart 04 04 2019 2

Op 4 november 2019 werd de begroting besproken in de gemeenteraad van Leeuwarden. Fractievoorzitter Sytse Brouwer van het CDA Leeuwarden zei dit over drugs en coffeeshops tijdens zijn algemene politieke beschouwing: "Het CDA maakt zich überhaupt ernstig zorgen over druggerelateerde criminaliteit in de stad. De actuele problemen op Het Vliet spreken boekdelen: dealen op straat, drugspanden, naalden in speeltuinen en jongens onder invloed van drugs tussen spelende kinderen. Het CDA wil vóór begrotingsjaar 2020 dan ook het coffeeshopbeleid in deze gemeente opnieuw ter discussie stellen: verkoop van drugs hoort niet tussen woonhuizen, hoort niet in speeltuinen en hoort niet naast scholen." (...)

Interruptie van Andries Ekhart (PvdA Leeuwarden): "Zeg maar ja of nee."

[Ekhart] "Ik kan het heel kort houden. Deze discussie komt volgens mij elk jaar 3 keer terug. Wilt u nou wel of geen coffeeshops? Wilt u ze gewoon afschaffen? Zeg dat nou gewoon, dan weten we waar we aan toe zijn."

[Brouwer] "Maar ja, voorzitter, ik mag niet herhalen."

Gelach in de raad en op de tribune

[Ekhart] "De vraag is anders. U komt er telkens weer op terug. wilt u gewoon zeggen: Leeuwarden mag geen coffeeshops hebben? Dat is tenminste duidelijk. Zeg maar ja of nee. Lijkt me een kort antwoord."

[Brouwer] "Ik wil het verkiezingsprogramma van het CDA graag citeren: Er is in Leeuwarden geen plaats voor coffeeshops."

 

 
 
 
20200201 125126
 
 
 
20200201 130356
 
 
Besluitvorming (raad) woensdag 4 december 2019 20:30 - 23:00 - KIJK LIVE!

Locatie: Raadzaal
Voorzitter: Sybrand Buma
 

Agendapunten

5.2.1 Aangekondigde moties

2019-12-04 VVD D66 Integrale aanpak problematiek Vlietzone
2019-12-04 D66 VVD Motie Implementatie verhuurdersvergunning Leeuwarden
2019-12-04 GBL Motie opvang en huisvesting kwetsbare groepen

2019-12-04 CDA Motie Vliet Coffeeshopvrij

De Raad van de gemeente Leeuwarden bijeen, in vergadering op 4 december 2019, behandelende de situatie op Het Vliet.

Overwegende dat:

- de burgemeester (op voorspraak van de meerderheid van De Raad) in 2017 besloten heeft ook coffeeshops buiten de gracht toe te staan
- Dit tot gevolg heeft dat er nu een tweede coffeeshop op Het Vliet komt

- Het Vliet een straat is met veel nering en woningen

Constaterende dat:

- De bewoners van Het Vliet niet zitten te wachten op coffeeshops in hun buurt

Verzoekt het college op:

a) het Vliet niet meer als vestigingsgebied voor coffeeshops aan te wijzen;
b) met een voorstel te komen hoe er omgegaan wordt met de bestaande coffeeshop(s) op het Vliet. Te denken valt aan een uitsterfbeleid (voor elke coffeeshop die stopt op Het Vliet mag geen nieuwe komen op Het Vliet);
c) gelet op bovenstaande een advies te schrijven of 10 dan wel 12 coffeeshops in deze gemeente wenselijk is;
d) uitkomsten van bovenstaande voor 1 maart 2020 aan de Raad aan te bieden.
En gaat over tot de orde van de dag,
 
 

Sytse Brouwer, CDA Leeuwarden 


 

LC 03-12-2019 CDA in Leeuwarden bindt strijd met coffeeshops aan

"Het CDA wil het Leeuwarder coffeeshopbeleid verandert. Het Vliet moet weer coffeeshopvrij worden. De partij komt met dit punt op het moment dat er juist een tweede shop op het Vliet lijkt bij te komen.

Volgens het CDA heeft de raad in 2018 een fout gemaakt bij het vaststellen van een nieuw vestigingsbeleid in Leeuwarden. Door dat besluit is het mogelijk voor coffeeshops om zich ook buiten de stadsgrachten te vestigen."


 

LC 28-11-2019 Buma: niet meer dan twee coffeeshops op het Vliet

"Dan moet je wel een heel leuk feestje gehad hebben, als je het Vliet als twee straten ziet”, probeerde Buma de zorgen van onder meer D66 weg te nemen. ,,Iedereen ziet dat het een straat is.” Dat juristen de redenatie van Buma in twijfel trekken, evenals enkele wijkbewoners, deed Buma niet twijfelen. ,,Ik ben zelf van huis uit jurist, ik zou een rechtszaak met vertrouwen tegemoet zien."

buma en tjeerdema november 2019

 

brouwer november 2019

 

bruijnincx nov 2019

 


 

Leeuwarden 26 november 2019 Burgemeester en wethouders van Leeuwarden - Antwoord van burgemeester en wethouders op schriftelijke vragen als bedoeld in artikel 41, eerste lid, van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad der gemeente Leeuwarden, ingediend op 1 november 2019 door de heer S. Brouwer namens CDA Leeuwarden inzake coffeeshops het Vliet.

Vraag 1: Is het college, net als het CDA, van mening dat een extra coffeeshop op Het Vliet, ongeacht de juridische houdbaarheid, onwenselijk is?

Antwoord: Op grond van het Coffeeshopbeleid Leeuwarden mogen er 12 coffeeshops worden gevestigd in de daarvoor aangewezen gebieden. De eventuele verplaatsing van deze coffeeshop past binnen het vastgestelde beleid. Uit onderzoek is gebleken dat een coffeeshop niet extra bijdraagt aan eventueel aanwezige overlast in de straat. Alleen verkeersoverlast doet zich wel eens voor en dat is juist de reden geweest om panden aan ’t Vliet en de Stationsweg aan te wijzen in het vorig jaar vastgestelde beleid. De samenloop met de geconstateerde problemen binnen de wijk is ongelukkig.


 

LC 14-11-2019 Vier coffeeshops op het Vliet? De raad grijpt in.

"De komst van een tweede shop viel niet goed in de wijk die te kampen heeft met grote problemen. Maar het vorig jaar vastgestelde beleid lijkt zelfs vier coffeeshops op het Vliet mogelijk te maken.

In het beleidsstuk staat dat er maximaal twee coffeeshops per straat mogelijk zijn. Maar wat in de volksmond ‘Het Vliet’ wordt genoemd bestaat uit het Noordvliet en het Zuidvliet. Twee straten dus, met de straatnaambordjes Noordvliet en Zuidvliet aan weerszijden van de straat.

,,Het kan niet zo zijn dat er daardoor straks nog twee coffeeshops op het Vliet bijkomen”, zegt Julie Bruijnincx van D66. Ook onder meer de PvdA, het CDA, de VVD en Lijst058 reageren geschrokken op de suggestie dat er vier coffeeshops mogelijk zouden zijn. ,,Dat kan zeker niet in de Vlietzone met alle problemen die daar nu al spelen”, reageert Marcel Visser van de VVD."

 

LC 2019 11 14 vliet


 

Coffeeshopoverleg 28-10-2019

Fractiekamer 1 van het stadhuis. Aanwezig: Namens de gemeente Leeuwarden 2 beleidsambtenaren, een ambtenaar voor de verslaglegging, namens de Politie de wijkagent van de binnenstad en 13 eigenaren of vertegenwoordigers van 11 van de 12 coffeeshops. Dit waren: De Eenhoorn, De Zone, De Os, Flower Power, Miami, Liberty, Utoop, De Vriendschap, Repelsteeltje, Smokey en Relax. Downtown was niet vertegenwoordigd.

Agendapunt 4: Schaarse vergunningen, geagendeerd door de gemeente Leeuwarden.

Verslag citaat:

"• Gemeente Leeuwarden (Marjan): ontwikkeling waar we niet allemaal op zitten te wachten. Is een vergunning die is ingezet bij Amsterdam op de rondvaartboten. Vergunning werd telkens verlengd. Begrip schaarse vergunningen: daar waar de vraag groter is als het aanbod. Dit geldt ook voor de coffeeshops. Er worden nu geen nieuwe coffeeshophouders toe gelaten en de verklaringen werden tot nu toe ieder jaar verlengd voor de coffeeshophouders die er op dit moment zitten. Gemeente Leeuwarden gaat een beleidsstuk maken op dit punt. Voor alle schaarse vergunningen. Niet alleen voor de coffeeshops. Op het moment dat er een coffeeshop stopt wordt er een open loting opgesteld: iedereen kan dan een aanvraag indienen en er wordt dan een loting gedaan wie een nieuwe coffeeshop mag beginnen, nadat er gekeken is of een aanvraag aan alle criteria voldoet. Elke keer als er een gedoog verklaring vrij valt, gaat er een verloting plaats vinden.
• Koffieshop De Os (Gerrit Jan) geeft aan dat zij als coffeeshophouders juridisch gezien niet onder dit stelsel kunnen vallen. Hij wil de gemeente er op wijzen dat we in een gedoogsituatie zitten en waarschuwt de gemeente om zichzelf niet in de vingers te snijden. Ook geeft hij aan dat er gedacht moet worden aan een langere geldigheidsduur voor de verklaring, omdat anders investeringen niet terug te verdienen zijn.
• Gemeente Leeuwarden (Marjan) geeft aan dat het beleid nog geschreven moet worden. Dit punt wil zij graag mee geven zodat ook de coffeeshophouders hierover mee kunnen denken. De ontwikkeling is nu nog pril.
• Gemeente Leeuwarden (Rinnie) en geeft aan dat coffeeshophouders ideeën altijd mee kunnen geven aan de gemeente."

(Verslag is nog niet goedgekeurd door de deelnemers aan het coffeeshopoverleg)


 

Sytse Brouwer 04-11-2019 Een krachtige samenleving met een dienende overheid

Op 4 november werd de begroting besproken in de gemeenteraad van Leeuwarden. Fractievoorzitter Sytse Brouwer van het CDA Leeuwarden zei dit over drugs en coffeeshops tijdens zijn algemene politieke beschouwing.

sytse brouwer 04 11 2019 3 6

(...)"Een belangrijke randvoorwaarde die de overheid moet scheppen voor een krachtige samenleving is veiligheid. De handhaving hiervan is bij uitstek een taak van de dienende overheid en niet van de samenleving. Als CDA zijn we trots op de handhavers in deze gemeente. Niet alleen de eigen BOA’s maar ook de politie in deze gemeente doet goed werk. Ook de burgemeester neemt hier een belangrijke plek in. Wij spreken onze steun uit voor de door de burgemeester gesloten drugspanden. Het baart het CDA zorgen dat het steeds meer worden. Aan de andere kant wordt er een duidelijk signaal gegeven: in Leeuwarden is geen plek voor drugs!

Het CDA maakt zich überhaupt ernstig zorgen over druggerelateerde criminaliteit in de stad. De actuele problemen op Het Vliet spreken boekdelen: dealen op straat, drugspanden, naalden in speeltuinen en jongens onder invloed van drugs tussen spelende kinderen. Het CDA wil vóór begrotingsjaar 2020 dan ook het coffeeshopbeleid in deze gemeente opnieuw ter discussie stellen: verkoop van drugs hoort niet tussen woonhuizen, hoort niet in speeltuinen en hoort niet naast scholen." (..)

sytse brouwer 04 11 2019 2

Op een vraag van Julie Bruijnincx (fractievoorzitter D66 Leeuwarden) naar aanleiding van bovenstaand betoog antwoordde Sytse Brouwer: "Geen coffeeshop in deze stad en al helemaal niet in de buurt van woonhuizen!"

En op de vraag van plaatsvervangende fractievoorzitter Andries Ekhart (PvdA Leeuwarden) of het CDA nu wel of geen shops wil hebben in Leeuwarden: In Leeuwarden is geen plaats voor coffeeshops", daarbij verwijzend naar het verkiezingsprogramma van 2017.

KIJK HIER TERUG. Sytse schittert van 0:27:15 tot 0:42:15

sytse brouwer 04 11 2019 4

De redactie vraagt zich af welk verkiezingsprogramma de jonge fractievoorzitter nu bedoelt. Het kan onmogelijk zijn eigen "Dichtbij, voor elkaar – Verkiezingsprogramma CDA Leeuwarden 2018-2022" zijn, want daar staat geheel iets anders!

Dichtbij voor elkaar cda leeuwarden 2018 2022

"Het CDA ontmoedigt drugsgebruik en wil mede daarom ook het hoge aantal coffeeshops in onze gemeente terugdringen. Er mogen geen coffeeshops in de dorpen gebouwd worden. Er komen geen nieuwe coffeeshops bij en bij sluiting wordt dat niet ergens anders gecompenseerd. Het CDA staat open voor de eventuele concentratie van bestaande coffeeshops, als die bijdraagt aan het tegenhouden en terugdringen van drugsoverlast in de wijken en dorpen. De gemeente gaat in gesprek met coffeeshophouders over het THC-gehalte, een van de werkzame stoffen in hasj en wiet."

Enig naslawerk leerde ons dan ook dat hij (waarschijnlijk) verwijst naar het landelijke verkiezingsprogramma KEUZES VOOR EEN BETER NEDERLAND uit 2017. 

keuzes voor een beter nederland cda 2017 2021

"2.4.4 – Aanpak coffeeshops en synthetische drugs

Het Nederlandse drugsbeleid is failliet.
Veel coffeeshops en de achterliggende handel en productie zijn in handen van de zware, georganiseerde misdaad. De productie van synthetische drugs is fors toegenomen, met alle risico’s voor omwonenden, de volksgezondheid en de veiligheid. Hoe groot de belangen zijn, mag blijken uit de genadeloze afrekeningen die in het milieu plaatsvinden en de bedreigingen aan het adres van boeren, lokale volksvertegenwoordigers en bestuurders.

Omdat het overgrote deel van de in Nederland geproduceerde softdrugs bestemd is voor de export, biedt legalisering geen enkele oplossing. Het leidt alleen tot een sterkere vermenging van boven- en onderwereld en een verdere normalisering van het drugsgebruik. Daarom kiezen wij voor een terugdringing van het aantal coffeeshops, te beginnen in de buurt van scholen. De illegale handel in drugs, straatverkoop en illegale verkooppunten worden hard aangepakt. Uiteindelijk willen wij toe naar het sluiten van alle coffeeshops. Alleen op die manier kunnen we de drugshandel een halt toeroepen.

Er moet er een einde komen aan het gedogen van het bezit van harddrugs: bezit is strafbaar en er dient dan ook vervolging en bestraffing plaats te vinden. Om de productie van synthetische drugs in laboratoria, schuurtjes of woonhuizen terug te dringen gaan wij het (grootschalig) bezit van legale chemische stoffen strafbaar stellen als duidelijk is dat deze worden gebruikt voor het maken van drugs. (pagina 12/13)"

 sybrand 04 11 2019

De nieuwe burgemeester van Leeuwarden reageerde als volgt op de oproep van Sytse Brouwer om het coffeeshopbeleid aan te passen als volgt:

"Volgende opmerking. Die was van de heer Brouwer en ging over drugscriminaliteit voorzover het De Vlietzone betreft. Het is bijna vanzelfsprekend dat we daar op terug zullen komen."

WORDT VERVOLGD.


 

CDA Leeuwarden 01-10-2019 CDA tegen komst coffeeshop in Vlietzone

"Door een, ons inziens, verkeerde beslissing in juni 2018 is het nu mogelijk om coffeeshops buiten de grachten te vergunnen. De bewoners van Het Vliet gaan hier nu de wrange vruchten van plukken. Tijdens het open podium van woensdag jl. heeft het CDA in het openbaar aan de afvaardiging van de wijk gevraagd of zij zitten te wachten op een tweede coffeeshop. Het antwoord laat zich raden: absoluut niet.

(...)

Het CDA zal zich in de komende tijd overigens wederom inzetten om het coffeeshopbeleid in Leeuwarden zodanig aan te passen dat wijken niet geconfronteerd worden met de bijbehorende drugsoverlast.

Naar aanleiding van bovenstaande hebben we daarom de volgende vragen;

1. Is het college, net als het CDA, van mening dat een extra coffeeshop op Het Vliet, ongeacht de juridische houdbaarheid, onwenselijk is?
2. Is het college van mening dat de vergunningsprocedure juridisch houdbaar is wanneer de aanvraag niet op overheid.nl is gepubliceerd? Zo nee, gaat u de procedure voor een exploitatievergunning opnieuw opstarten?
3. Is het college van mening dat de bewoners van de Vlietzone voldoende betrokken zijn geweest bij de vergunningsprocedure?
4. Bent u van mening dat de gemeenteraad actiever had moeten worden geïnformeerd, gelet op de politieke gevoeligheid die de problematiek in deze wijk veroorzaakt heeft?

vragen cda leeuwarden coffeeshop vliet 01 11 2019


Geplaagde Vlietzone krijgt een tweede coffeeshop, Leeuwarder Courant, 29-10-2019 

"In de Vlietzone komt waarschijnlijk een tweede coffeeshop. Coffeeshop Smokey uit de Nieuwesteeg wil zich vestigen op de plek waar nu nog de Resko Bar zit. De aanvraag is op 2 augustus bij de gemeente binnengekomen. Op 21 augustus heeft de gemeente de aanvraag gepubliceerd in de Huis aan Huis. Het gaat om een zogenaamd ‘voorgenomen besluit om een exploitatievergunning en gedoogverklaring te verlenen’.

De kans dat de coffeeshop daadwerkelijk verhuist naar de Vlietzone is heel groot. De aanvraag voldoet namelijk aan de eisen die de gemeenteraad heeft vastgesteld. En dat betekent dat de gemeente de aanvraag eigenlijk niet kan weigeren. ‘De burgemeester is voornemens de vergunning te verlenen’ staat dan ook te lezen in de bekendmaking van de gemeente.

Uitgebreid

Tot juni vorig jaar mochten coffeeshops zich in Leeuwarden alleen binnen de grachten vestigen. De enige coffeeshop die al op het Vliet zat, kreeg een uitzonderingspositie. Maar door een beleidswijziging in juni 2018 werd het gebied waarin coffeeshops een vergunning konden krijgen, uitgebreid. Sindsdien is het maximumaantal coffeeshops voor de Vlietzone vastgesteld op twee. Omdat er ook al een horecabestemming op het pand Noordvliet 13 zit, is er geen enkele belemmering voor de verhuizing van coffeeshop Smokey naar de Vlietzone."


 

De Monitor NPO2 27-10-2019 Uitzending: wat zit er in mijn wiet?

Naamloos

Teun van der Keuken( De Monitor - KRO/NCRV) doet research in Koffieshop De Os.

KIJK TERUG

"De oproep van de Leeuwardse coffeeshophouder Gerrit Jan ten Bloemendal om tijdens het experiment élke coffeeshop de mogelijkheid te geven om de cannabis te laten testen op pesticiden vindt in politiek Den Haag geen weerklank. Zelfs D66, groot voorstander van het experiment, zegt dat in het experiment er verschillen tussen gemeenten moeten zijn om de effecten van het experiment goed te onderzoeken."


 

De Monitor, 11-10-2019 Wietroker zit straks goed in Groningen, maar niet in Leeuwarden

" ‘De blower in Groningen heeft straks de garantie van een schoon product, maar de blower in Leeuwarden niet.’ Gerrit-Jan ten Bloemendal, één van de vijf eigenaren van Koffieshop De Os in Leeuwarden, hoopt dat hij tijdens het wiet-experiment meer ruimte krijgt om zijn cannabis te laten testen, ook al doet zijn gemeente niet mee aan de proef."


 

LC 27-09-2019 Weer drie drugspanden gesloten in Leeuwarden: twee in verband met witwasonderzoek

"Opslaglocatie van Leeuwarder coffeeshop

Ten aanzien van de woning aan het Wilhelminaplein heeft de politie vastgesteld dat dit een stashlocatie, oftewel: opslaglocatie, was van een coffeeshop in Leeuwarden. De politie trof hier 3.400 joints, 11.032,40 gram hennep en 10.652,08 gram hasj aan."


 

LC 26-09-2019 Leeuwarden gaat terug naar twaalf coffeeshops nu één vergunning is ingetrokken

"Tot het definitief sluiten van coffeeshop 058 - eerder coffeeshop Afrika - waren er in Leeuwarden dertien verkooplocaties van softdrugs. Twaalf binnen de grachten, een erbuiten aan het Vliet. Vorig jaar stelde de gemeente nieuw beleid vast voor de shops. Het gebied waarin ze zich mogen vestigen werd uitgebreid.

Tegelijkertijd stelde de raad vast dat twaalf coffeeshops het maximum zou moeten zijn in Leeuwarden. Nu de vergunning van coffeeshop 058 is ingetrokken is dat aantal behaald. Op het moment dat een van de overgebleven shophouders wil stoppen, kan een nieuwe ondernemer die zaak en vergunning overnemen - mits die ondernemer aan de voorwaarden van de gemeente voldoet."

 20190926 115832


 

LC 23-09-2019 Vier drugspanden die betrokken waren bij het grote witwasonderzoek in Leeuwarden gesloten

"Burgemeester Buma heeft vrijdag vier panden aan d’Hondecoeterstraat in Leeuwarden gesloten. Het gaat om twee ‘growshops’, een garagebox en een woning waar een inval is gedaan tijdens de grote politie-actie die 11 juni in Leeuwarden plaatsvond."

" ‘Stashlocatie’ voor coffeeshop

De woning aan d’Hondecoeterstraat diende volgens de politie als ‘stashlocatie’ voor een coffeshop in Leeuwarden. Hier werd allerhande drugs opgeslagen, die vervolgens in de coffeeshop verkocht zou worden. Zo werden er 734 joints, 43.800 gram hennep en 4.610 gram hasj in beslag genomen. Ook hier stonden weer weegschalen en vele dozen aan verpakkingsmateriaal.

Naast de drugs en de drugsgerelateerde goederen vond de politie een taser, een groot mes, een doosje met 2-9mm patronen, een holster voor een handvuurwapen, een vlinderbom en een granaat."


 

Antwoord van burgemeester en wethouders op schriftelijke vragen, 27 augustus 2019, als bedoeld in artikel 41, eerste lid, van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad der gemeente Leeuwarden, ingediend op 2 juli 2019. De vragen zijn afkomstig van D66 en gaan over het blowverbod op grond van de APV.

"Een persoon die in de openbare ruimte een joint rookt, vertoont niet per definitie overlastgevend gedrag. Het is echter wel zo dat door (soft)drugsgebruik op straat er sneller een openbare orde-situatie is of kan ontstaan, doordat dit eerder als hinderlijk of overlastgevend wordt ervaren. Dat is het relevante verschil vanuit oogpunt van handhaving."

antwoorden benw leeuwarden blowverbod 27 08 2019 1antwoorden benw leeuwarden blowverbod 27 08 2019 2antwoorden benw leeuwarden blowverbod 27 08 2019 3


hah aug 2019 smokey leeuwarden

Toen er vanwege het artikel "Coffeeshophouders Leeuwarden vrezen komst Buma" (over de hierbovenstaande informatie en overwegingen) een reactie kwam van CDA-zijde uit de Leeuwarder gemeenteraad, heb ik Sytse Brouwer een vraag gesteld (zie hieronder) over de eventueel zoektgeraakte verhouding tussen bestuurlijk pragmatisme en politieke idealen. Bij beantwoording liet hij zich ook uit over het verschil tussen Buma de politicus en Buma de bestuurder. Sytse Brouwer was zo vriendelijk zijn toestemming te geven voor publicatie.

Vraag

Hoi Sytse,

Ik had een bericht geplaatst op LinkedIn:

https://www.liwwadders.nl/coffeeshophouders-leeuwarden-vrezen-komst-buma/

@Abel Reitsma reageerde hierop: "Er zit toch wel een verschil tussen een burgemeester en een politiek leider?"

Nadat ik de hoop had uitgesproken dat dit inderdaad zo zou zijn, berichtte ik Abel het volgende: "En ik hoop dat we met onze nieuwe burgemeester in dezelfde openhartige sfeer als tijdens het bezoek aan onze koffieshop van de CDA-fractie vorig jaar juli een constructief gesprek kunnen voeren over het evenwicht tussen bestuurlijk pragmatisme en politieke idealen."

Reactie Abel: "Daar heb ik alle vertrouwen in. Leuk werkbezoek destijds met goed gesprek ?"

Mijn respons: "Gesproken over het evenwicht tussen bestuurlijk pragmatisme en politieke idealen. Sytse Brouwer was op 31 oktober 2018 wat uit balans? " zie pdf-bijlage.

Zijn antwoord hierop: "Vraag het hem! ;)"

Welnu: Was het evenwicht hier wat zoek?

Ik ben benieuwd naar je antwoord en hoop tevens dat je mijn connectieverzoek wil honoreren.

Met vriendelijke groet,

Gerrit Jan (redacteur Cannabis-Kieswijzer)

"Dag Gerrit Jan,

Ons standpunt aangaande coffeeshops is helder, zie ook ons verkiezingsprogramma. Wij weten echter ook hoe de meerderheid van de Raad over deze problematiek denkt. M.a.w. ons ideaal zal geen meerderheid krijgen, het is dan ook pragmatisch om meerderheden te zoeken die deze richting uit gaan.

Het citaat van mij in het artikel van de LC verwijst naar ons ideaal en het verzoek aan de burgemeester om daar op te reageren.

Ik weet overigens dat wij daar anders over denken.

Wat de burgemeester betreft, Buma is straks geen politicus meer en zal naar eer en geweten de stad besturen als bestuurder.

Met hartelijke groet, Sytse Brouwer"

Een eerste vingeroefening als "burgemeester met coffeeshops" stond hem al te wachten. We waren benieuwd naar zijn antwoorden op onderstaande schriftelijke vragen uit de raad.

Schriftelijke vragen 03-07-2019 Bruijnincx, J. (D66) Blowverbod in hele gemeente

blowverbod d66 leeuwarden 03 07 2019

blowverbod d66 leeuwarden 03 07 2019 2

Zo luidde het antwoord van Buma c.s.:

"Een persoon die in de openbare ruimte een joint rookt, vertoont niet per definitie overlastgevend gedrag. Het is echter wel zo dat door (soft)drugsgebruik op straat er sneller een openbare orde-situatie is of kan ontstaan, doordat dit eerder als hinderlijk of overlastgevend wordt ervaren. Dat is het relevante verschil vanuit oogpunt van handhaving."