Coffeeshopbeleid Almere

Logo Gemeente Almere

Coffeeshops Almere (open 16.00 - 23.00)

Chillie Kiki

 

Loungeshop Domino's 

 

Koffie & Dromen - Blowboot Almere

Image 31 12 20 at 00.15 2

 

 23-09-2021 Omroep Almere Column: Waarom de wietteeltproef met 'Weerwindwiet' Almere niet vooruit helpt

Groots was de aankondiging van de landelijke wietteeltproef in het regeerakkoord Rutte III in 2017, maar 4 jaar later is er van de jaarlijks te produceren 65.000 kg staatswiet nog geen pre-rolled joint met ‘Weerwindwiet’ in Almere te koop. De proef stapelt vertraging op vertraging, waardoor het ministerie zelfs geen startdatum meer durft af te geven. De grote 4 gemeenten met verweg de grootste markt zijn afgehaakt, normaal gesproken een rode vlag als waarschuwing maar niet voor de proef van 4 jaar die er hoe dan ook moet komen. Grote politieke vervolgstappen op ‘mogelijke legalisering’ van de teelt zijn dus op zijn vroegst pas ergens in 2027 te verwachten.

Almere heeft als het om cannabis gaat vooral een tekort aan verkooppunten en daardoor ook te weinig kg officieel aanbod voor de eigen markt omdat dit gemaximeerd is per coffeeshop. Een grotere illegale teelt en handel in wijken is het gevolg daarvan. Met de grootste afzetmarkt op 25 km afstand zal het ook weinig doen met de zeer lucratieve teelt. Waarom niet veel strategischer op dit terrein een plek in het peloton en na 4 jaar kijken of er wat bruikbaars uitkomt en ondertussen meer verkooppunten realiseren. Recent pleiten burgemeesters in een Manifest voor snelle legalisering van softdrugs als belangrijk onderdeel in de strijd tegen ondermijnende criminaliteit. Almere ontbrak vreemd genoeg.
Meedoen is niet in het belang van Almere, niet wat de stad Almere nu nodig heeft maar de proef dient ter meerdere glorie van het kroonjuweel van D66 dat maar niet wil schitteren en over 4 jaar net zo goed een vervalsing kan blijken te zijn. Weer vier jaar verloren. Almere verdient beter!

Tjeerd Herrema

22-04-2021 Geen vervolging voor Blowboot Almere 

De eigenaren en bedrijfsleider van de blowboot in Almere worden niet verder strafrechtelijk vervolgd. De rechtbank in Lelystad heeft het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk verklaard, zodat een strafzaak na ruim twaalf jaar van de baan is. De advocaten van de drie verdachten hadden hier in maart al om gevraagd.

De zaak draait om de hoeveelheid softdrugs die op de blowboot en in een huis werd bewaard. Vanwege de grote vraag werd er op de blowboot en bij een medewerker thuis een extra voorraad gehouden, die steeds naar de boot werd gebracht. In 2008 en opnieuw in 2009 vond de politie bij de eigenaren en medewerker in totaal 130 kilo softdrugs-producten en 11.680 joints.

Het Openbaar Ministerie bestudeert de uitspraak en sluit niet uit dat zij in hoger beroep gaat. Het OM heeft twee weken de tijd om hierover te besluiten.

04-02-2021 Omroep Flevoland Rechtszaak tegen blowboot: 'Wat doen we hier nog na zoveel jaar?'

Aan de rechtszaak tegen de eigenaren van de Almeerse blowboot moet zo snel mogelijk een eind komen. Daarvoor pleit hun advocaat, Gerard Spong. De zaak tegen de coffeeshop begon al in 2010, maar is nog steeds niet volledig afgerond. "Je kunt niet volhouden dat het Openbaar Ministerie nog een belang heeft bij strafvervolging voor die stokoude feiten", stelt de advocaat.

Woensdag vond in Lelystad een regiezitting plaats. Spong en kantoorgenoot Sidney Smeets verzochten de rechtbank om het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk te verklaren. "Al die jaren leven zij in onzekerheid", zegt Spong verwijzend naar de eigenaren. "Er moet op een gegeven moment op een vlotte wijze een eind komen aan een strafproces. Je kan het niet jarenlang laten versloffen."

18-12-2020 Omroep Flevoland Weerwind moet in gesprek met coffeeshops over verruiming openingstijden 

Burgemeester Weerwind moet met de drie eigenaren van de coffeeshops in Almere in gesprek over verruiming van de openingstijden. Dat is donderdagavond tijdens de raadsvergadering besloten. Aanleiding was een motie ingediend door D66, AP/OPA, PvdA en GroenLinks vanwege berichten over lange wachtrijen die door de beperkte openingstijden zijn ontstaan voor de coffeeshops. Op dit moment zijn de coffeeshop maar vier uur per dag open, van 16.00 uur tot 20.00 uur en mag er alleen afgehaald worden.

Naast het verzoek om in gesprek te gaan over een verruiming van de openingstijden, ook het verzoek om de registratieplicht tijdelijk af te schaffen. Burgemeester Weerwind was kort en duidelijk over de registratieplicht. Het is een instrument om verslaving tegen te gaan, omdat er per keer maar vijf gram kan worden gekocht. Zonder registratie kunnen klanten terugkomen en zo grote hoeveelheden per dag kopen.

16-03-2020 Omroep Flevoland Coffeeshopeigenaar blij met afhaalloket 

Vollenberg is eigenaar van de blowboot in het centrum van Almere en de coffeeshop in Lelystad. Maandagavond om 19:00 uur zijn de afhaalloketten geopend. "Toen de deuren van de coffeeshops zondagavond dicht gingen, ontstonden er in Nederland overal flinke rijen. Dat is niet handig als je afstand tot elkaar moet houden. Daarom ben ik blij dat we weer open gaan", aldus Vollenberg.

15-03-2020 Omroep Flevoland Lange rij voor coffeeshops na aankondiging sluiting

Ook in Almere was de rij voor de Blowboot lang...
De sluiting van alle horeca is afgekondigd om de verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Tot 6 april zijn alle horecagelegenheden, en dus ook coffeeshops, dicht. Overal in Nederland stonden voor 18.00 enorme rijen voor coffeeshops. Rond 18.30 uur waren de coffeeshops echt dicht en was de rij verdwenen.

 


 

Ontwerpbesluit experiment gesloten coffeeshopketen voorgelegd aan ...

Dossier experiment gesloten coffeeshopketen Almere 

 

10-07-2018 Lopende Projecten Geen tijdelijke coffeeshop Almere-Buiten

Op 10 juli 2018 heeft het college van B&W van de gemeente Almere besloten om de havenkom in de Meridiaan in Almere Buiten niet als locatie te verhuren voor de exploitatie van een tijdelijke coffeeshop.

Het college had op 3 oktober 2017 een voorlopig besluit genomen om de havenkom beschikbaar te stellen voor een drijvende coffeeshop. Voor het definitieve besluit moest eerst gesproken worden met de omwonenden en ondernemers rondom de havenkom en heeft het voorlopige besluit 6 weken ter inzage gelegen. Er is onder andere op 16 oktober 2017 een informatieavond georganiseerd. Daarnaast is er in maart 2018 in de gemeenteraad over dit onderwerp gesproken. Uiteindelijk is besloten om de havenkom in de Meridiaan niet beschikbaar te stellen als tijdelijke locatie voor een coffeeshop.

04-10-2017 Gemeente Almere Tijdelijke coffeeshop Almere Buiten

In het coffeeshopbeleid is opgenomen waar een coffeeshop mag worden gevestigd. Er zijn in Almere maximaal vier coffeeshops toegestaan, verspreid over de stadsdelen Stad, Haven en Buiten. De coffeeshops in Stad en Haven bestaan al geruime tijd. In Buiten is nog geen coffeeshop. Er mag volgens het beleid één coffeeshop worden gevestigd in Almere Buiten.


De vestiging van een coffeeshop draagt bij aan het bestrijden en voorkomen van illegale straathandel en van een te grote (verkeers)druk op de bestaande coffeeshops. Daarnaast is het van belang dat de markten voor hard- en softdrugs gescheiden blijven om te voorkomen dat softdrugsgebruikers gemakkelijk in aanraking komen met het criminele gebruik van harddrugs.

17-07-2014 Omroep Flevoland - Dossier rechtszaak Blowboot Almere 

15-04-2014 Binnenland bestuur Rechtszaak blowboot moet opnieuw

Het hof verwijst de zaak over een te grote handelsvoorraad (100 kilo) terug naar de rechtbank in Lelystad, omdat deze rechtbank nooit is toegekomen aan een inhoudelijke behandeling van de zaak. De rechters in Lelystad verklaarden het Openbaar Ministerie (OM) eerder niet-ontvankelijk in hun vervolging van het drietal, omdat de grote voorraad al langere tijd bekend was bij justitie.

 

AfbeeldingAdvocaat Tim Vis medeauteur van De hypocrisie van de achterdeur (2012 samen met Gerard Spong & Sidney Smeets) 

13-12-2012 Gemeente Almere Brief inzake coffeeshopbeleid Almere.

Het coffeeshopbeleid van de gemeente Almere bevat de lokale uitwerking van het landelijke cannabisbeleid. De hoofddoelstellingen van het landelijke en lokale cannabisbeleid zijn de handhaving van de openbare orde en de bescherming van het woon- en leefklimaat. Daarnaast is ook de bescherming van de volksgezondheid in relatie tot het drugsgebruik een belang dat aan het gemeentelijke coffeeshopbeleid ten grondslag ligt.

Het drugsbeleid, waaronder het cannabisbeleid met betrekking tot de coffeeshops, wordt binnen de kaders van het landelijke beleid en wet- en regelgeving, waaronder de Aanwijzing Opiumwet van het Openbaar Ministerie, ingevuld door de burgemeester in afstemming met de lokale driehoek.
In 2012 is de Aanwijzing Opiumwet aangepast. De Aanwijzing was aangevuld met het besloten clubcriterium (verder: B-criterium), een ingezetencriterium (I-criterium) en het afstandscriterium (Af-criterium). Deze nieuwe criteria waren toegevoegd met het oog op het tegengaan van overlast en criminaliteit die verband houden met coffeeshops en de handel in verdovende middelen. Met behulp van de criteria werd geprobeerd een eind gemaakt aan het huidige ‘open- deur-beleid’ van coffeeshops. De handhaving van het criterium is in 2012 gefaseerd ingevoerd. Vanaf 1 mei dat jaar werd er gehandhaafd in de zuidelijke provincies, de handhaving van de criteria in de rest van het land zou op 1 januari 2013 volgen. Gelet op de problemen in de zuidelijke provincies is in het regeerakkoord ‘Bruggen slaan’ van het Kabinet Rutte II besloten om het B-criterium te laten vervallen. Verruiming van het Af-criterium tot 350 meter is van de baan. Het I-criterium is in stand gelaten.

Het Almeerse coffeeshopbeleid dient met de nieuwe landelijke regelgeving in overeenstemming te worden gebracht. Het spreekt voor zich dat hierbij meteen de mogelijkheid is aangegrepen om het beleid te actualiseren, door op punten de terminologie aan te passen en enkele praktische problemen in de uitvoering weg te nemen.

19-05-2010 VOC Jorritsma moet getuigen in proces Blowboot Almere

De Almeerse burgemeester Jorritsma, voormalig burgemeester Pans, voormalig wethouder Smeeman en zeven ambtenaren, politieagenten en officieren van justitie worden als getuigen gehoord in het proces tegen coffeeshop Koffie & Dromen in Almere, beter bekend als De Blowboot. Dat heeft de rechtbank gisteren bepaald op verzoek van advocaat Gerard Spong.

Bart Vollenberg, mede-eigenaar van de Blowboot, hoorde op de dag van het Cannabis Tribunaal hoeveel geld justitie wil terugvorderen in het kader van het proces: vijf miljoen euro. Daarmee lijkt justitie aan te sluiten bij de zaak Checkpoint.

 

Jorritsma geeft gastcollege aan studenten Mobiliteit | Verkeerskunde

18-06-2008 Blik op nieuws Almere vernieuwd coffeeshopbeleid

Vanaf 30 juni 2008 treedt er een nieuw coffeeshopbeleid in werking. Dit nieuwe beleid is door burgemeester Jorritsma in het leven geroepen om duidelijkheid te verschaffen over de criteria bij vestigingsaanvragen van coffeeshops in Almere.